Обществени консултации

Проект на Национална стратегия в областта на интегрираното гранично управление в Република България 2020-2025

С проект на Решение Министерския съвет се предлага да се приеме Национална стратегия в областта на интегрираното гранично управление в Република България 2020-2025. Тя ще гарантира ефективността на граничния контрол и ще допринесе за задълбочаване на сътрудничеството с трети държави с цел намаляване на миграционния натиск и ефективно връщане на лица, както и постигане на оперативна съвместимост с европейските информационни системи и ефективно противодействие на трансграничната престъпност. Изпълнението на националната стратегията ще допринесе до по-добро управление на миграционните потоци с постоянна готовност в случай на масово навлизане на мигранти и за противодействие на злоупотребите със системата за убежище. Сред целите е и създаването на обща среда за споделяне на информация с цел повишаване на осведомеността на органите, ангажирани с противодействие на престъпността през държавната граница. В резултат от прилагането на националната стратегия ще бъдат укрепени капацитета за разпознаване на уязвими лица и сътрудничеството с международните и неправителствените организации за използване на най-добри практики по отношение на лицата в риск и жертвите на трафик. Ще бъде засилен постоянният мониторинг на работата на отговорните институции за гарантиране на спазването на основните човешки права. Изпълнението на националната стратегия ще доведе и до по-голямо участие в инициативи с европейско финансиране за подобряване на националния капацитет и принос към интегрираното управление на европейските граници, както и до по-ефективно сътрудничество с органите на национално ниво за идентифициране на нуждите от иновации в сферата на граничното управление. Документът е изготвен в изпълнение на ангажиментите на България като държава членка на ЕС да разработи своя стратегия в изпълнение на новия Регламент за европейска гранична и брегова охрана и в съответствие с Техническата и оперативна стратегия за европейско интегрирано гранично управление (2020-2025 г.), утвърдена от Европейската агенция за европейска гранична и брегова охрана през 2019 година. Стратегията обхваща период от пет години, който съвпада с новия институционален цикъл на ЕС, като при необходимост може да бъде актуализирана.


Дата на откриване: 11.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 11.10.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари