Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техните аналози

Причините, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от  2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, са обусловени от правния статут и функционалната компетентност на Медицинския институт на МВР.

Съгласно чл. 50, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи Медицинският институт на МВР е лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения. Разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи създава възможност в Медицинския институт на МВР да се създават лаборатории. Химико-токсилогичната лаборатория в ЦКБ при Института попада в обхвата на тази норма.

Към настоящия момент съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредба № 1 от  2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, е заложено изследването на пробите за наличие на наркотични вещества или техни аналози в кръвна проба, включително за техни метаболити, доказващи употребата им, да се извършва чрез газова хроматография с масспектрална детекция (GC-MS) и/или високоефективна течна хроматография-масспектрометрия (LC-MS).

Включването на химико-токсилогичната лаборатория в Медицинския институт на МВР сред изброените в нормите на чл. 19 и чл. 20 от Наредба № 1 от  2017 г. лаборатории ще създаде нормативна предпоставка за извършване на визираните изследвания в още една лаборатория.

Адрес за изпращане на становища и предложения: tjonakov@mh.government.bg


Дата на откриване: 12.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 11.10.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари