Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми

 

С предложените промени се очаква да се оптимизират процесите и правилата за прилагане на мерките за субсидиране на организациите на производители на плодове и зеленчуци.

В проекта са включени и допълнения в Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техните асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти и Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“, МЗХГ         

 Електронен адрес:

 AMehmedova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 11.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 12.10.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 септември 2020 г. 12:55:18 ч.
tzviatkov

Предложения по открити несъответствия в проект на доклад от д-р Лозана Василева

Д О К Л А Д

от д-р Лозана Василева – заместник-министър на земеделието, храните и горите

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба

Предложеният проект на наредба не води до въздействие върху държавния бюджет и няма да ангажира допълнителен финансов ресурс, тъй като схемите за подпомагане на организациите на плодове и зеленчуци се финансират със средства от Европейския фонд за гарантиране в земеделието. Предвидените с проекта изменения не налагат допълнителни разходи нито за прилагащата администрация, нито за организациите на плодове и зеленчуци.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Във връзка с параграфа „Предвидените с проекта изменения не налагат допълнителни разходи нито за прилагащата администрация, нито за организациите на плодове и зеленчуци“ предлагам докладът да се оттегли и да се да се внесе отново за разглеждане след като се запишат в него очакваните допълнителни разходи (време и парични средства), които възникват след прилагане на НИД по отношение на администрация или организациите на плодове и зеленчуци заради:

1) вложено време от страна на задължените субекти по наредбата за проследяване и анализирана на записани предложения за препращания към членове на регламенти на ЕС, вместо да се запишат български текстове за тяхното прилагане;

2) вложено време от страна на задължените субекти по наредбата за проследяване и анализирана на изменения по регламенти на ЕС, които се цитират пряко в наредбата, а не чрез български текстове за тяхното прилагане;

3) § 5 „12 . справка за обработваемите площи и култури през предходната календарна  година“ за изготвяне на справка за всеки член на организацията, при условие че данните за справката са налични в електронен вид в МЗХГ по реда на Наредба №3 и/или в ДФЗ по реда на директните плащания и информацията може да се ползва служебно;

4) § 6, „В ал. 1 думата „тримесечен“ се заменя с „четиримесечен ““, по отношение за увеличения период от време, за което ще се плаща възнаграждение на държавните служители, които ще работят по документи, като не е даден мотив и обосновка за това увеличение.

5) § 12, „размерът на вноските на членовете на организацията на производители и на асоциацията на организации на производители се определя с решение на управителния орган и същото се представя пред  ДФ „Земеделие“.“, по отношение на допълнителни разходи на организацията на определен от ДФЗ размер на вноските, а не спрямо устав/учредителен акт/дружествен договор, защото може да доведат до възникване на задължения за привличане на допълнителен кредитен ресурс, който има стойност;

 

13 септември 2020 г. 12:57:00 ч.
tzviatkov

Предложения по открити несъответствия в проект на доклад от д-р Лозана Василева

Предложения по открити несъответствия в проект на доклад от д-р Лозана Василева

 

Д О К Л А Д

от д-р Лозана Василева – заместник-министър на земеделието, храните и горите

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба

Предложеният проект на наредба не води до въздействие върху държавния бюджет и няма да ангажира допълнителен финансов ресурс, тъй като схемите за подпомагане на организациите на плодове и зеленчуци се финансират със средства от Европейския фонд за гарантиране в земеделието. Предвидените с проекта изменения не налагат допълнителни разходи нито за прилагащата администрация, нито за организациите на плодове и зеленчуци.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Във връзка с параграфа „Предвидените с проекта изменения не налагат допълнителни разходи нито за прилагащата администрация, нито за организациите на плодове и зеленчуци“ предлагам докладът да се оттегли и да се да се внесе отново за разглеждане след като се запишат в него очакваните допълнителни разходи (време и парични средства), които възникват след прилагане на НИД по отношение на администрация или организациите на плодове и зеленчуци заради:

6) § 15, „се заменят с „5 години от окончателното  изплащане на помощта по договора за финансово подпомагане.““ по отношение на възникване на допълнителни разходи за организациите за застраховка за признати групи на производители, за които срока на договора е изтекъл, а с това изменение им се вменяват разходи за нови 5 години;

7) § 15, „Създават се ал. 7, 8, 9, 10 и 11“ по отношение на разходите за персонал на организацията, който трябва допълнително да се ангажира за проверки след срока на договора, които се вменяват с новите алинеи, както и с изготвяне на справки и документи по тяхното прилагане;

8) § 23, „2. В ал. 5 думите „изтичане на срока по договора“ се заменят с „5 години от окончателното изплащане на помощта по договора за финансово подпомагане.““ по отношение на възникване на допълнителни разходи за организациите за застраховка за признати групи на производители, за които срока на договора е изтекъл, а с това изменение им се вменяват разходи за нови 5 години;

9) § 23, „3. В ал. 6 основния текст се изменя така: „В срок от 5 години от окончателното изплащане на помощта по договора за финансово подпомагане, групата производители и нейните членове са длъжни:“ по отношение на разходите за персонал на организацията, който трябва допълнително да се ангажира за проверки след срока на договора, които се вменяват с новите алинеи, както и с изготвяне на справки и документи по тяхното прилагане;

 

13 септември 2020 г. 12:57:25 ч.
tzviatkov

Предложения по открити несъответствия в проект на доклад от д-р Лозана Василева

Предложения по открити несъответствия в проект на доклад от д-р Лозана Василева

 

Д О К Л А Д

от д-р Лозана Василева – заместник-министър на земеделието, храните и горите

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба

Предложеният проект на наредба не води до въздействие върху държавния бюджет и няма да ангажира допълнителен финансов ресурс, тъй като схемите за подпомагане на организациите на плодове и зеленчуци се финансират със средства от Европейския фонд за гарантиране в земеделието. Предвидените с проекта изменения не налагат допълнителни разходи нито за прилагащата администрация, нито за организациите на плодове и зеленчуци.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Във връзка с параграфа „Предвидените с проекта изменения не налагат допълнителни разходи нито за прилагащата администрация, нито за организациите на плодове и зеленчуци“ предлагам докладът да се оттегли и да се да се внесе отново за разглеждане след като се запишат в него очакваните допълнителни разходи (време и парични средства), които възникват след прилагане на НИД по отношение на администрация или организациите на плодове и зеленчуци заради:

10) § 23, „4. Създават се ал. 7 – 11“ :“ по отношение на разходите за персонал на организацията, който трябва допълнително да се ангажира за проверки след срока на договора, които се вменяват с новите алинеи, както и с изготвяне на справки и документи по тяхното прилагане;

11) § 34. В Приложение № 10в към чл. 23, ал. 2, в част А Общи документи се създава т. 22 по отношение на разходите, които трябва да се направят от всички членове на организации, които попадат в обхвата на точката, за хартия, копирни услуги, време и възнаграждение за персонал, при условие, че МЗХГ разполага с електронен регистър с тази информация.

 

15 септември 2020 г. 10:59:18 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект НИД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В УКАЗ № 883 ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ е записано „Чл. 39. (1) Препращане към разпоредби на същия или на друг нормативен акт се допуща по изключение:“

Предлагам всички текстове, с които се препраща към регламенти на ЕС да се заменят с изричен текст за тяхното прилагане в България, който да се впише в наредбата.

В противен случай следва да се извърши оценка на времето и разходите на всички лицата, които са длъжни да спазват изискванията на наредбата (държавни служители на МЗХГ и ДФЗ, организации и асоциации) по отношение на вложени разходи за проверка за изменение във всички членове и регламенти, към които се обръща наредбата. Такава оценка липсва в доклада към НИД.

 

15 септември 2020 г. 10:59:34 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект НИД

§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 1 се изменя така:

„1. са създадени по инициатива на техните членове и извършват една или повече от дейностите, изброени в чл. 152, параграф 1, буква б) на Регламент (EС) № 1308/2013 за постигане на поне една от целите, посочени в чл. 160 на Регламент (EС) № 1308/2013;“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се включат дейностите от чл. 152, параграф 1, буква б) в текста на точката.

Предложеният в НИД текст нарушава разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от УКАЗ № 883 ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ.

 

 

§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

2. В ал. 2:

a)         създава се нова т. 12;

„12 . справка за обработваемите площи и култури през предходната календарна  година;“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам справката да отпадне защото изисканата в нея информация е налична в електронни регистри в ДФЗ и МЗХГ и може да се обмени между двете институции.

Допълнително създаването на справката е допълнителна административна тежест върху организацията, която не е оценена в доклада към НИД.

Ако предложението не се приеме да се промени номерът от 12 на 15, защото вече има точка 12 в алинеята.

 

 

§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

б) създава се нова т. 13;

 „13 . декларация  от членовете на организацията по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия.“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам номерът от 13 да се промени на 16 , защото вече има точка 13 в алинеята.

 

 

§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „тримесечен“ се заменя с „четиримесечен “.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам предложеният текст „четиримесечен“ да се промени на „двумесечен“.

В предложеният доклад към НИД липсват мотиви за удължаване на срока. Ако причината е проверка на изискани документи- предлагам да се разгледа да се намали тяхното количество, като се ползва налична информация за изисканите данни от дирекции на МЗХГ и ДФЗ.

Всяко увеличаване на срока на разглеждане на дадено заявление води до допълнителни разходи за кандидата, защото се увелича времето в което той не е наясно дали ще бъде одобрен и да покрива условията за съответствие за признаването.

Ако предложението не се приеме следва да се посочат мотиви и данни въз основа на които е определена нуждата от това увеличение.

 

 

§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

3. В ал. 4 се създават изречение трето и четвърто: „При прилагане на чл. 59 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията, спирането на обработката на заявката за плащане се извършва със заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ след получаване на уведомление по чл. 11, ал. 3, т. 2. След получаване на писмо от Министерството на земеделието, храните и горите за отстраняване на несъответствието с критериите за признаване обработката на заявката за плащане се възобновява  със заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1) Предлагам текста „При прилагане на чл. 59 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията,“ да отпадне и да се разпише точно процедурата по чл. 59, която се има в предвид, защото посочения член има 8(осем) параграфа.

Предложеният в НИД текст нарушава разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от УКАЗ № 883 ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ.

 

2) Предлагам текста „се възобновява със заповед“ да се промени на „се възобновява в тридневен срок със заповед“. В предложения текст липсва задължение в какъв срок трябва да се издаде заповедта. Срокът не следва да е по- дълъг, защото за заповедта не е нужда допълнителна информация и данни.

 

15 септември 2020 г. 10:59:55 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект НИД

§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

5. Създава се ал. 7:

„(7)  Когато неспазването на изискванията по чл. 3 - 5 се дължи на  установени непреодолима  сила и/или събития от извънреден характер разпоредбите на ал. 4 не се прилагат по смисъла чл. 64, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета, (OB L 347 от 20.12.2013 г.)  (Регламент (ЕС) № 1306/2013). В тези случаи ползвателят на помощта уведомява писмено Министерство на земеделието, храните и горите и ДФ „Земеделие“  в срока по чл. 78 от Делегиран Регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията.“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1) Предлагам текста „по смисъла чл. 64, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета, (OB L 347 от 20.12.2013 г.)  (Регламент (ЕС) № 1306/2013)“ да отпадне защото сочи към обстоятелство „а) когато неспазването се дължи на непреодолима сила“.

Предложеният в НИД текст нарушава разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от УКАЗ № 883 ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ.

 

2) Предлагам текста „В тези случаи ползвателят на помощта уведомява писмено Министерство на земеделието, храните и горите и ДФ „Земеделие“  в срока по чл. 78 от Делегиран Регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията.“ да се промени на „В тези случаи ползвателят на помощта уведомява писмено Министерство на земеделието, храните и горите в срока до 30 работни дни от датата, на която случаят на непреодолима сила е възникнал. Министерство на земеделието, храните и горите по служебен път препраща уведомлението на ползвателя до ДФ “Земеделие“.

Предложението изрично уточнява срока за уведомяване на МЗХГ и намалява административната тежест върху ползвателя да уведомява ДФЗ, защото в доклада към НИД не е направена оценка за това, а всеки ползвател ще направи разходи за изпълнение на това задължения.

Предложеният в НИД текст нарушава разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от УКАЗ № 883 ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ.

 

 

§ 8. В чл. 12, ал. 1 се създават т. 5 и 6:

„5. при  случаи на невъзможност да се установи контакт  с организацията на производители или асоциацията на организации на производители на плодове и зеленчуци в рамките на една  година и да се извърши проверката по чл. 10, ал. 3.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се даде определение за „невъзможност да се установи контакт“, като се посочат обектив обстоятелства, които ще доказват това- писма, обратни разписки, протоколи и др., защото предложеният текст дава възможност за субективно тълкуване и да доведе до корупционни практики на държавни служители.

Допълнително е записано „в рамките на една  година“, като не се посочва от коя дата или от кое събитие тече тази една година или се има в предвид календарна година!

 

 

§ 11. В чл. 18, ал. 1 думите „пар. 2 “ се заличават.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам в ал. 1 да се разпишат условията, които ще се прилагат в България спрямо чл. чл. 34 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Предложеният в НИД текст нарушава разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от УКАЗ № 883 ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ.

 

15 септември 2020 г. 11:00:10 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект НИД

§ 12. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Оперативният фонд се формира съгласно чл. 32 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Организациите на производители и/или техните асоциации осигуряват собственото си участие в оперативния фонд чрез:

1. влагане на собствени средства (в т.ч. банкови кредити или друго външно финансиране).

2. събиране на членски внос или на други вноски от членовете на организацията/асоциацията на производители, предвидени в устава, в учредителния или в дружествения договор на кооперацията или дружеството; размерът на вноските на членовете на организацията на производители и на асоциацията на организации на производители се определя с решение на управителния орган и същото се представя пред  ДФ „Земеделие“. “;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1) Предлагам текста „(1) Оперативният фонд се формира съгласно чл. 32 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Организациите на производители и/или техните асоциации осигуряват собственото си участие в оперативния фонд чрез:“ да се промени на „(1) Организациите на производители и/или техните асоциации осигуряват собственото си участие в оперативния фонд чрез:“, защото в текста по алинеята е разписано прилагането за България на чл. 32 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Предложеният в НИД текст нарушава разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от УКАЗ № 883 ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ.

 

2) Предлагам текста „и същото се представя пред  ДФ „Земеделие“.“ да се премахне от точката и да се добави в алинея, която се прилага към изисквани приложими документи по оперативна програма.

 

 

§ 15. В чл. 20ж се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 5 думите „изтичане на срока на договора“ се заменят с „5 години от окончателното  изплащане на помощта по договора за финансово подпомагане.“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1) Предлагам нов текст за замяна „5 години от края на периода по договора за финансово подпомагане.“.

Предложеният текст в НИД създава разходи за организациите, които не са оценени в доклада към нея!

Също така с текста се въвеждат задължения, които не са били предмет на преценка преди кандидатстване за подпомагане по наредбата и би било вероятно техното наличие да откаже потенциалните кандидати да кандидатстват за БФП по нея.

 

2) Предлагам да се добави текст от освобождаване от задължения по предложения нов текст всички организации, които са получи окончателно изплащане на помощта по договора за финансово подпомагане.

 

 

§ 23. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1 - 4 се отменят.

2. В ал. 5 думите „изтичане на срока по договора“ се заменят с „5 години от окончателното изплащане на помощта по договора за финансово подпомагане.“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1) Предлагам нов текст за замяна „5 години от края на периода по договора за финансово подпомагане.“.

Предложеният текст в НИД създава разходи за организациите, които не са оценени в доклада към нея!

Също така с текста се въвеждат задължения, които не са били предмет на преценка преди кандидатстване за подпомагане по наредбата и би било вероятно техното наличие да откаже потенциалните кандидати да кандидатстват за БФП по нея.

 

2) Предлагам да се добави текст от освобождаване от задължения по предложения нов текст всички организации, които са получи окончателно изплащане на помощта по договора за финансово подпомагане.

 

12 октомври 2020 г. 09:45:26 ч.
BAOPPZ

Предложения и забележки по проекта на НИД

§ 15. В чл. 20ж се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 5 думите „изтичане на срока на договора“ се заменят с „5 години от окончателното изплащане на помощта по договора за финансово подпомагане.“
Не се приема със следните мотиви:
Предложеният текст:  „5 години от окончателното изплащане на помощта по договора за финансово подпомагане" означава, че за тригодишни оперативни програми следва да се сключват застраховки за период от минимум осем години, а за петгодишните оперативни програми, този срок е минимум десет години, което е неприемливо и е в разрез с  чл. 31, пар. 5 от Делегиран регламент на (ЕС) 2017/891:" За целите на първа алинея, буква б) държавите членки обаче могат да предвидят друг период, различен от периода на данъчната амортизация. Този период се посочва и надлежно се обосновава в националната им стратегия и обхваща най-малко периода, посочен в член 71, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета". Текстът в  член 71, параграф 1 от Р 1303/2013 указва, петгодишен период от крайното плащане към бенефициера, като тук се има предвид съответната година  на изпълнение, а изразът крайно плащане, всъщност изключва авансови и междинни плащания и фиксира годишното плащане за съответната година. Крайното плащане за всеки актив е съответното окончателно плащане по този актив и няма връзка с продължителността на оперативната програма. Моля, обърнете внимание на дерогацията в същия член, която казва: "Държавите-членки могат да съкратят сроковете, посочени в първа алинея, на три години в случай на поддържане на инвестиции или работни места, създадени от МСП." В случай, че ОП попада в обхвата на определението за МСП (съгласно ЗМСП), то за инвестициите в инфраструктура или производствени инвестиции може да се приеме срок от три години от датата на плащането.
Предложение за нов текст:
§ 15. В чл. 20ж се правят следните изменения и допълнения: 
В ал. 5 думите „изтичане на срока на договора“ се заменят с „3 години от окончателното изплащане на помощта за съответната година за инвестициите, извършени от МСП. За  инвестиции, извършени от Големи предприятия е в сила период от 5 години от  окончателното изплащане на помощта за съответната година.

 

12 октомври 2020 г. 09:51:02 ч.
BAOPPZ

Предложения и забележки по проекта на НИД

§ 19. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 4 след думите „5 години“ се добавя „от окончателното изплащане на помощта по договора за финансово подпомагане“.
Не се приема със следните мотиви:
Отново препращаме към разпоредбата на член 71, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета: 
1.   Операциите, включващи инвестиции в инфраструктура или производствени инвестиции, възстановяват приноса от европейските структурни и инвестиционни фондове, ако в срок от пет години от крайното плащане към бенефициера или в рамките на периода от време, определен в правилата за държавна помощ — когато е приложимо — подлежат на едно от следните:
а) прекратяване или преместване на производствена дейност извън програмния район;
б) промяна на собствеността на дадена позиция от инфраструктурата, която дава на дадено търговско дружество или публичноправна организация неправомерно преимущество;
в) значителна промяна, която засяга естеството, целите или условията за изпълнение и която би довела до подкопаване на нейните първоначални цели.
Неправомерно платените суми във връзка с операцията се възстановяват от държавата-членка пропорционално спрямо периода, за който изискванията не са били изпълнени.
Държавите-членки могат да съкратят сроковете, посочени в първа алинея, на три години в случай на поддържане на инвестиции или работни места, създадени от МСП.
Предложение за нов текст:
§ 19. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 4  думите „5 години“ се заменят с „3 години от окончателното изплащане на помощта за съответната година за инвестициите, извършени от МСП. За  инвестиции, извършени от Големи предприятия е в сила период от 5 години от  окончателното изплащане на помощта за съответната година.

 

12 октомври 2020 г. 09:56:37 ч.
BAOPPZ

Предложения и забележки по проекта на НИД

§ 23. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
2. В ал. 5 думите „изтичане на срока по договора“ се заменят с „5 години от окончателното изплащане на помощта по договора за финансово подпомагане.“;
3. В ал. 6 основния текст се изменя така: „В срок от 5 години от окончателното изплащане на помощта по договора за финансово подпомагане, групата производители и нейните членове са длъжни:“
(8) В срок от пет години от окончателното изплащане на помощта по договора за финансово подпомагане, ДФ „Земеделие“, с цел установяване на целевото ѝ изпълнение, има право да:
1. извършва проверки на място;
2. проверява материалните ценности, счетоводната отчетност, документите и техническите носители на информация, както и техническото оборудване за нейното набиране и програмно осигуряване във връзка с одобрената инвестиция;
3. изисква от ползвателя или упълномощените от него лица документи, сведения и справки. 
Не се приема със следните мотиви:
Същите мотиви във връзка с разпоредбата на член 71, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.
Предложение за нов текст:
Текстът "пет години от окончателното изплащане на помощта по договора за финансово подпомагане" да се замени с  „три години от окончателното изплащане на помощта за съответната година за инвестициите, извършени от МСП. За  инвестиции, извършени от Големи предприятия е в сила период от пет години от  окончателното изплащане на помощта за съответната година."
 

12 октомври 2020 г. 09:59:56 ч.
BAOPPZ

Предложения и забележки по проекта на НИД

§ 29. В допълнителните разпоредби, в § 1 се правят следните изменения и допълнения:
„10. „Частично изпълнение на оперативна програма“ е изпълнение на оперативната програма, при което има намаление или отпадане на предвидените в оперативната програма инвестиции и дейности за съответната година. 
Моля да бъде уточнен процент на частично изпълнение. В общия случай разпоредбата е: Организациите на производители могат да увеличат или намалят размера на оперативния фонд с максимум 25 % от първоначално одобрения размер за целия период на изпълнение на оперативната програма, при условие че докажат, че са спазени общите цели на оперативната програма.
Частичното изпълнение е извън тази хипотеза, следователно трябва да има по-висок процент неизпълнение, поне според нас. Защо тогава въвеждате това понятие, което между другото директно е преписано от Регламент 891, без да дава Национална разпоредба и яснота?
Предложение за нов текст:
§ 29. В допълнителните разпоредби, в § 1 се правят следните изменения и допълнения:
„10. „Частично изпълнение на оперативна програма“ е изпълнение на оперативната програма, при което има намаление или отпадане на предвидените в оперативната програма инвестиции и дейности за съответната година, но не повече от 50%  от одобрената годишна стойност на разходите.

12 октомври 2020 г. 10:02:04 ч.
BAOPPZ

Предложения и забележки по проекта на НИД

§ 34. В Приложение № 10в към чл. 23, ал. 2, в част А Общи документи се създава т. 22:
„22. В случай че членовете произвеждат биологична продукция (в съответствие с чл. 4, ал. 2) - документи, удостоверяващи биологичния произход на продукцията: Сертификационно писмо от контролиращото лице или сертификат, че кандидатът е производител на продукти, сертифицирани като биологични или друг документ, издаден от контролиращо лице, удостоверяващ че земята/площите и реализираните и отглеждани на тях култури са предмет на контрол към датата на извършване на продажбата и са сертифицирани като биологични.“
Не се приема със следните мотиви:
Допълнителна административна тежест. Обстоятелството е възможно да бъде проверено по административен път, чрез Електронния регистър на страницата на МЗХГ, който се поддържа съгласно разпоредбите на чл. 28, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС).