Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение

С проекта на наредба се предлагат следните изменения и допълнения:

I. В § 12 от предложения проект са разписани подробно необходимите знания и умения, които кандидатите трябва да придобият по време на теоретичното и практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства. Предвижда се практическото обучение да се извършва на учебна площадка, на пътища извън населени места и/или магистрали, както и по улици в населени места с цел кандидатът да придобие умения за по-добро възприемане на пътната обстановка.

С цел по-ефективно осъществяване на дейността и предвид обстоятелството, че понастоящем взаимоотношенията между учебния център и преподавателите не са регулирани, с § 2 и § 10 от проекта се въвежда изискване преподавателите да са назначени на трудов договор в учебния център аналогично на изискванията към ръководителя на учебната дейност и техническия сътрудник.

С § 4 се предвижда да отпадне изискването в офиса на учебния център да бъде поставен на видимо място списък с преподавателите и категориите, за които се извършва обучението, списък на учебните пътни превозни средства, тъй като тази информация с § 23 се предвижда да е достъпна на електронната страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

С § 5, т. 1, б. „б“ се предвижда учебните пътни превозни средства, с изключение на тролейбусите, да бъдат собственост на учебния център или да са му отдадени на лизинг. С посоченото предложение се цели преустановяване на някои нелоялни практики.

С § 5, т. 1, б. „в“ от проекта се предвижда въвеждането на забрана за ограничаване на видимостта през задното стъкло на учебното превозно средство. Въвеждането на подобна забрана, като изискване за годността на учебните автомобили, ще предостави възможност на контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да следят за неговото спазване, тъй като за установяване на нарушенията по чл. 105, ал. 1  от Закона за движението по пътищата (където е въведена обща забрана за ограничаване на видимостта през челното, задното и страничните стъкла на автомобилите) понастоящем компетентност имат органите за контрол на Министерството на вътрешните работи.

С § 5, т. 3 от проекта се отменя изискването тролейбусите, с които се обучават кандидатите, да имат осигурен достъп на преподавателя до кормилното колело. До обучение за придобиване на правоспособност за управление на тролейбус се допускат кандидати, които притежават правоспособност за управление на моторни превозни средства, съответно са придобили знания и умения, поради което не е необходимо преподавателят да има възможност непрекъснато да контролира обучавания.

С цел повишаване на пътната безопасност с § 10, т. 1 относно чл. 13, ал. 1, т. 6, са въведени допълни изисквания към преподавателите, доколкото преподавателите трябва да обучават кандидатите да спазват правилата за движение и не следва самите те да ги нарушават.

С § 2 относно чл. 5, ал. 1 е въведено изискване учебният център да е регистриран като търговски обект, тъй като в него се извършва търговска дейност. Изискването е въведено с цел недопускане на нелоялна конкуренция и осъществяване на по-ефективен контрол от страна на службите, контролиращи дейността.

II. В проекта на наредба се предвижда въвеждане на електронно обслужване на учебните центрове и преминаване към електронна документация в учебните центрове при провеждането на обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство. За целта на учебните центрове ще бъде предоставен достъп до информационната система относно обучението на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

В тази връзка с проекта на наредба се предвижда да бъдат подобрени функционалностите на информационната система по чл. 27, ал. 7 от Наредба № 37, изразяващо се в осигуряване на възможност за:

- създаване и водене на електронен учебен дневник за провеждане на теоретичното обучение за всяка група. В дневника се отразяват датите и часовете за проведеното обучение, преподадените теми, преподавателя, провел обучението и присъствията и отсъствията на кандидатите по време на теоретичното обучение. Електронното отразяване на преминатото обучение ще осигури възможност за недопускане на изпит на кандидати, които не са присъствали на необходимия за всеки модул брой часове съгласно учебната документация по чл. 153, т. 1 от Закона за движението по пътищата;

- създаване и водене на електронен график за провеждане на обучението на групите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и за провеждане на индивидуалното обучение.;

- създаване и водене на електронен учебен картон на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Преподавателите по практическо обучение ще отбелязват в електронния учебен картон началния и крайния час на занятието;

- провеждане на вътрешните практически изпити на електронна контролна карта. Преподавателите по практическо обучение ще отбелязват в електронната контролна карта допуснатите от кандидатите грешки, като резултатите от тях се нанасят автоматично в електронното досие на кандидата в информационната система;

- предоставяне на достъп на кандидата за последващо разглеждане на маршрута по време на  вътрешния изпит (позициониран на интерактивна географска карта, чрез GPS координати) и за преглед на грешките, които преподавателят е маркирал по време на вътрешния изпит.

Предвидено е информационната система да осигурява възможност на служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, които осъществяват контрол на дейността на учебните центрове, да разполагат с информацията за датите и часовете за провеждане на обучението и достъп до електронните учебен дневник, учебен картон, контролна карта, което ще допринесе за повишаване на качеството на контрола на теоретичното и практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

С надграждането на информационната система относно обучението ще бъде постигнато следното:

- ще отпадне необходимостта да се водят и издават на хартиен носител документи във връзка с обучението (учебни дневници, графици, контролни карти от положени вътрешни изпити);

- облекчаване на комуникацията на учебните центрове и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация - ще отпадне ангажимента на представителите на учебните центрове да посещават областните отдели, за да представят необходимата за провеждане на индивидуалното обучение информация;

- повишаване на ефективността от контролната дейност при провеждане на обучението – ще бъде осигурен достъп на областните отдели „Автомобилна администрация“ до необходимата за контрола информация;

Предложеният проект е съобразен и с учебната документация, утвърдена със Заповед № РД09-2900/15.11.2019 г. за утвърждаване на изменение и допълнение на Учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категориите АМ, А1, А2, А, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T(Ткт, Ттм) на министъра на образованието и науката.

III. В предложения проект се предвижда възможност заявленията за издаване на разрешение за извършване на обучение, удължаване срока на валидност на разрешението или промяна в списъка към разрешението, както и документите, приложени към тях, да се подават по електронен път чрез информационната система по чл. 27, ал. 7 от наредбата.

 

Лице за контакт:
Станко Иванов,
Директор на дирекция „Водачи на моторни превозни средства“,
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Тел.: 02/930 88 19
E-mail: sivanov@rta.government.bg


Дата на откриване: 14.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 14.10.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 октомври 2020 г. 21:43:59 ч.
Иваничаа

Наредба 37

Инструктора трябва да бъде на основен трудов договор,а не на трудов договор.При мен имам 7 инструктора на 2-часа или на 4-часа трудов договор от 8-години,и това нищо не променя.Пак са пазачи и какви ли не друг на основен договор.Получава се инструктор любител,професионален пазач.Тоест нищо няма да промените с тоя трудов договор.Моля направет инструктора да бъде на ОСНОВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР-8 ЧАСА,и на 4-ри часа да работи каквото поиска!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

14 октомври 2020 г. 14:11:08 ч.
НПО

Становище от КНСБ, СМП, АКАБ, ФМ, САЕПБ, ССМ, АПП, БАЗК

От КНСБ

От Съюза на международните превозвачи

От Асоциация за квалификация на автомобилистите в България

От Федерацията по мотоциклетизъм

От Сдружение „Автоексперти за пътна безопасност“;

От Сдружение на софийските мотористи

От Асоциация на пътните помощи

От Българска асоциация на пострадали при катастрофи

 

Уважаеми дами и господа,

Ние, представителите на законния и „светъл“ бизнес,  подкрепяме процеса на изсветляване на бизнеса, въвеждането на правила и повишаването качеството на обучение на младите водачи!

 

  1. Категорично подкрепяме нововъведеното изискване за трудови договори между преподавателите и учебния център. Това ще доведе до повече сигурност за работещия, и ще ограничи и премахне практиката за „съвместяване на професии“ и съществуваща практика, лица, които работят на друга основна работа, след работно време или в почивните си дни, да се занимават с преподавателска дейност, като инструктори и да водят практическото обучение на бъдещи шофьори. Работата на инструктора е изключително важна и ангажираща, за да може той да я осъществява без да е възстановил своята работна сила, в състояние на умора, стрес и при наличието на друг професионален ангажимент.
  2. Подкрепяме предложената промяна, която въвежда изискването автомобилите да бъдат собственост на школата или да са на лизинг към нея. Това е мярка, която ще доведе до изсветляване на бизнеса и направените вложения в него, ще доведе до по-голяма яснота при ценообразуването, до спазването и контрола върху изискванията за техническата база.
  3. Категорично подкрепяме процесите по дигитализация, създаване на електронни досиета и намаляване на хартиения документооборот в рамките на обучителния процес. Имаме основание да твърдим, че този процес е закъснял и затова сме удовлетворени от предложените решения, свързани и с прилагането на Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г., относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници, за изменение на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета и Директива 91/439/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 76/914/ЕИО на Съвета (ОВ, L 226/2003 г.).
  4. Потвърждаваме, че въвеждането на електронен отчет за обучението и курсистите, ще доведе до оптимизация на процесите по контрол, от една страна, но от друга, ще улесни курсистите, ще намали въглеродния отпечатък на школите, което е важно, с оглед на изпълнението на целите на ЕС за зелена икономика и ще намали значително употребата на хартия и консумативи.
  5. Предложените промени, като цяло са в подкрепа на електронизация на услугите в страната и облекчаването на гражданите и бизнеса при упражняването на своята дейност и права. Това допълнително ще изсветли бизнес-процесите и ще даде увереност на курсистите, при избора на школа и инструктори и ще улесни контролните функции на Автомобилната администрация по отношение на процеса.
  6. Предложените промени ще извадят на светло реалния оборот на автошколите и ще повишат събираемостта на данъците. В момента съществуват фирми, които обучават стотици курсисти годишно, а дори  нямат регистрация по ДДС.
  7. Подкрепяме изискванията за провеждане на обучението в кабинети, с необходимите теоретични и технически помагала и изискванията на обучителите да работят с тях. Считаме, че порочната практика за симулиране на теория в градинки, около багажника на автомобила и др. такива, следва да бъде прекратена и да се премине към пълноценен и ефективен учебен процес, в който бъдещите водачи задълбочено, а не формално, да усвояват необходимите знания.

 

В заключение, бихме искали още веднъж да подчертаем, че подкрепяме в цялост мотивите и голяма част от предложените текстове, с които се изменят и допълват съществуващите регламенти в Наредба 37.

Крайно време е всички да осъзнаят, че качествено обучение може да се постигне само с качествени преподаватели, в качествена среда и при качествен контрол.