Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Съгласно действащата редакция на чл. 34, ал. 1, т. 4 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, по време на експлоатация на обектите не се разрешава поставяне на горими материали по пътищата за евакуация. Не са регламентирани конкретни изисквания, относно разполагането в коридорите на детски градини, ясли, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на метални ученически или детски шкафчета, които са негорими, но тяхното съдържание включва горими материали (дрехи, учебници, раници и др.). Липсата на изрична нормативна уредба по този въпрос води до множество запитвания от директори на училища и детски градини, кметове на райони и граждани за възможността за разполагане на шкафчета в евакуационните коридори на тези сгради. Въпросът придоби още по-голямо значение във връзка с изпълняващите се национални програми за развитие на образованието. Това наложи разработването на проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, в която са регламентирани конкретни изисквания, относно възможността и условията за разполагането на горими материали в ученически и детски шкафчета в евакуационните коридори на детски градини и ясли от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.1 и на училища и центрове за подкрепа за личностно развитие от подклас на функционална пожарна опасност Ф4.1. В тези обекти ще се допуска поставяне на горими материали (дрехи и/или материали, свързани с образователния процес) в евакуационен/ни коридор/и на сградите, в случай че горимите материали са поставени в метални ученически или детски шкафчета, монтирани само към едната стена на коридора и стационарно закрепени към стената и/или пода, като минималното разстояние от всеки евакуационен изход до шкафчетата е 0,9 m. В горепосочените обекти задължително следва да е осигурена автоматична пожароизвестителна система със специфичен звуков сигнал и евакуационните стълбища в сградите да са отделени съгласно чл. 47 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Предвидена е забрана за поставяне в шкафчетата на леснозапалими течности, горими течности и горими газове, както и за поставяне върху тях на всякакви материали и оборудване, в т.ч. негорими такива. Регламентират се конкретни изисквания за възможността и условията за разполагането на определени горими материали в метални ученически и детски шкафчета в евакуационни коридори на сгради за детски градини и ясли от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.1 и за училища и центрове за подкрепа за личностно развитие от подклас на функционална пожарна опасност Ф4.1. Очакваните резултати от прилагането на нормативния акт са еднозначно прилагане на изискванията на наредбата и осигуряване на възможност за разполагане в евакуационни коридори на детски градини, ясли, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на метални ученически и детски шкафчета, при спазване на регламентираните изисквания.


Дата на откриване: 15.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 15.10.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари