Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 54 на Министерския съвет от 2017 г. за откриване на три института в структурата на Университета за национално и световно стопанство

Проектът на Постановление е изготвен във връзка с мотивирано искане на ректора на Университета за национално и световно стопанство, въз основа на решение на Академичния съвет, с което се предлага промяна в наименованието на Института по творчески индустрии и бизнес в структурата на висшето училище.

В института са настъпили значителни структурни промени. Към него се присъединява университетският Център по интелектуална собственост заедно с цялата материално-техническа база и оборудване, както и изградените информационни системи, електронни платформи за обучение и бази данни, налични материални и нематериални активи. Предвижда се в звеното да функционира още офис за трансфер на технологии и да се създаде нов Център за информационно обслужване.

С направените промени се разширява и полето на дейност на института, поради което утвърденото наименование вече не отговаря на обхвата и предназначението му. Във връзка с това се предлага наименованието му да се измени в „Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер“.


Дата на откриване: 15.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 15.10.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари