Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

 

Предложените промени са от съществено значение и са свързани с увеличаване на размера на финансовото подпомагане по мярка „Популяризиране в трети държави“ (за договорени проекти до 15 октомври 2020 г. от 60% на 70%), мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ (за договорени до 15 октомври 2020 г. проекти от 80% на 90%), мярка „Застраховане на реколтата“ (за договорени до 15 октомври 2020 г. от 60% на 70%), мярка „Инвестиции в предприятия“ (за договорени до 15 октомври 2020 г. от 60% на 70%) и мярка „Събиране на реколтата на зелено“ (за договорени до 15 октомври 2020 г. от 60% на 70%).

Предвидена е и промяна на определения срок – 2 октомври 2020 г. за подаване на заявления за авансово плащане през 2020 г. по мярка „Инвестиции в предприятия“, който се удължава до 7 октомври 2020 г., като по този начин се осигурява допълнително време на бенефициерите по мярката.

 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“,  

 МЗХГ

 Електронен адрес:

 KTuteva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 16.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 30.9.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 септември 2020 г. 12:58:37 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект НИД

ДОКЛАД

от д-р Лозана Василева - заместник-министър на земеделието, храните и горите

Причини, които налагат приемането на акта

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В НИД са включени шест параграфа.

Промените с параграфи от 3 до 6 са във връзка с Делегиран регламент (ЕС) 2020/1275 на Комисията от 6 юли 2020 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/592 относно временни извънредни мерки за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета с цел преодоляване на смущенията на пазара в сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор, породени от пандемията от COVID-19 и свързаните с нея мерки (OB L 300, 14.9.2020 г.) и в „Причини, които налагат приемането на акта“ са описани основанията за тяхното предлагане.

 

В параграф 1 и 2 е предложено изменение на периода за заявяване на авансово плащане за финансова година 2019/2020, като срокът е удължен до 7 октомври 2020г. В „Причини, които налагат приемането на акта“ не откривам текстове, които да обосноват причината за включване на двата параграфа в НИД на Наредба № 6.

Предлагам да се опишат причините, които налагат промените в параграфи 1 и 2. В описанието предлагам да се включи:

1) причини, поради които се налага 10 (десето) изменение на Наредба №6, която е обнародвана в ДВ на 09.11.2018г. и има само почти двугодишен период на прилагане до момента;

2) по заповед № 03-РД/514/14.02.2020г. колко са общо подадени проекти;

3) по заповед № 03-РД/514/14.02.2020г. колко са проектите с включено авансово плащане;

4) към датата на публикуване за обществено обсъждане на НИД (16.09.2020г.) колко проекта по заповед № 03-РД/514/14.02.2020г. с включено авансово плащане са договорени и с подписани договор;

5) до коя датата ще бъдат подписани всички договори по проекти по заповед № 03-РД/514/14.02.2020г. с включено авансово плащане;

6) по заповед № 03-РД/1423/05.06.2020г. колко са общо подадени проекти;

7) по заповед № 03-РД/1423/05.06..2020г. колко са проектите с включено авансово плащане;

8) към датата на публикуване за обществено обсъждане на НИД (16.09.2020г.) колко проекта по заповед № 03-РД/1423/05.06..2020г. с включено авансово плащане са договорени и с подписани договор;

9) до коя датата ще бъдат подписани всички договори по проекти по заповед № 03-РД/1423/05.06..2020г. с включено авансово плащане;

10) на базата на каква информация (подробно описване) и от кого (посочване на източника на информация) е оценено от съставителя на доклада, че удължаване на срока до 07.10.2020г. ще бъде достатъчно за стартиране на дейностите по проекти с включено авансово плащане и набавяне на оригинал на банкова гаранция;

11) на колко дни се оценява времето за стартиране на дейностите по проекта след подписване на договор с ДФЗ и при какви видове дейности е определено това време;

12) на колко дни се оценява времето за получаване на оригинал на банкова гаранция след подписване на договор с ДФЗ и при какви задължителни стъпки на бенефициента спрямо изискванията на банка е определено това време;

13) каква е причината да не се предложи удължаване на срока до 15.10.2020г., когато приключва финансовата година 2019/2020г. или максимално близка до нея дата.

14) оценката на МЗХГ за начина на обработка на заявление за участие по чл. 56 от Наредбата в срока от 70 работни дни по чл. 58, ал. 5 от Наредба № 6.

 

17 септември 2020 г. 12:58:49 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект НИД

ДОКЛАД

от д-р Лозана Василева - заместник-министър на земеделието, храните и горите

Цели

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

През 2020г. има проведени два приема по заповед № 03-РД/514/14.02.2020г. и заповед № 03-РД/1423/05.06..2020г.

Двата приема се проведоха в извънредна обстановка на COVID-19.

Не приемам посочения текст „но предвид настъпилите извънредни обстоятелства в предходните месеци и необходимостта от предприемане на редица мерки и действия от страна на администрацията с цел осигуряване на кризисно подпомагане на лозаро-винарския сектор (вкл. отваряне на втори за 2020 г. прием по мярка „Инвестиции в предприятия“), е от съществено значение същият да бъде удължен до 7 октомври 2020 г.“, защото обстановката е била ясна при отваряне на приемите, както и че с допълнителни приеми се затруднява обработката на предходните приеми, което не говори за добри и успешни управленски практики в ДФЗ.

Предлагам да се посочат точни и ясни цели, които ще се постигнат с направеното предложение при адекватна оценка на нужното за това време от страна на бенефициентите.

Не приемам текста „За да се постигнат описаните цели, изменението на наредбата следва да бъде извършено своевременно, предвид наближаващия край на финансовата 2020 г., в рамките на която трябва да бъдат сключени договорите по мерките, съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2020/1275.“, защото удължаване на срока трябва да даде възможност да се предостави авансово плащане до този момент договор с ДФЗ по мярката. В тази връзка предлагам да се опише как ще се постигне тази цел.

 

17 септември 2020 г. 12:59:03 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект НИД

ДОКЛАД

от д-р Лозана Василева - заместник-министър на земеделието, храните и горите

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагам да се обоснове защо „Не се предвиждат допълнителни разходи и за нейните адресати“!

Адресатите ще бъдат поставени в ситуация на да изискат получаване на оригинали на банкови гаранции в изключително кратки срокове след подписване на договор с ДФЗ, което ги поставя в ситуация да ползват услугите в режими на „бързи поръчки“ или „с незабавно изпълнение“, което в стойност се различава с пъти за същите при „нормална поръчка“

 

17 септември 2020 г. 12:59:15 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект НИД

§ 2. Срокът по чл. 61, ал. 3 за финансовата 2020 г. е 7 октомври 2020 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагам срокът да се удължи до 15.10.2020г., включително.

Предложението не ограничава ДФЗ да последващи проверки за достоверност на представени декларации и документи към Заявление за авансово плащане по чл. 62, ал. 1 от Наредба № 6.

Предложението дава възможност на бенефициентите да стартират дейности по проекта след подписване на договор с ДФЗ и да осигурят оригинал на банкова гаранция в срок с по- ниски разходи за това.

 

22 септември 2020 г. 10:36:18 ч.
nikolovd

Предложения и забележки по проект на НИД

„§ 2.  Срокът по чл. 61, ал. 3 за финансовата 2020 г. е 7 октомври 2020 г.“

 

Към 22.09.2020 г.:

  • по заповед № 03-РД/514/14.02.2020 г. за прием на заявления за финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ са одобрени за подпомагане 13 проекта;
  • по заповед № 03-РД/1423/05.06.2020 г. са одобрени 0 (нула) проекта.

Съгл. чл. 59, ал.1, договорът за финансова помощ следва да бъде подписан от кандидатите в срок от 10 работни дни;

Съгл. чл. чл. 62, ал. 1, при подаване на заявление за авансово плащане, бенефициерите следва да представят:

т. 1 – разходооправдателни документи, доказващи, че извършването на инвестицията е започнало;

и

т. 2 – оригинал на банкова гаранция.

За извършване на банкови разплащания и представяне на изискуемите заверено с печат на банката платежно нареждане и банково извлечение, потвърждаващо извършеното плащане, е необходим мин. 1 работен ден;

Издаването на банкова гаранция се извършва след представяне в банката на подписан с ДФЗ договор за финансова помощ, като издаването на банковата гаранция се извършва след решение на кредитен съвет (комитет) на съответната банка, който провежда заседания мах. веднъж седмично, извършване на съответните вписвания на обезпеченията по гаранцията в Агенция по вписванията и/или в Регистъра на особените залози. След извършване на описаните по-горе процедури, които не претендират за пълнота, банката предоставя на клиента екземпляр от самата гаранция.

За описаните по-горе дейности е необходимо технологично време, вариращо между 3 и 20 работни дни.

Видно от горното, поставеният срок 7.10.2020 г. за подаване на заявления за авансово плащане, съответно – предоставяне на банкови гаранции, ще бъде неизпълним за голяма част от бенефициерите и ще доведе, както до сериозни финансови загуби и пропуснати ползи за самите тях, така и до загуба на съществена част от бюджета по мярка „Инвестиции в предприятия“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Вариант 1: Срокът по чл. 61, ал. 3 за финансовата 2020 г. да бъде удължен до 15.12.2020 г.;

Вариант 2: Условието на чл. 62, ал. 9 да не бъде прилагано за договори по проекти по заповед № 03-РД/514/14.02.2020 г. и по заповед № 03-РД/1423/05.06.2020 г.