Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-311 от 2014 г. за реда за прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ, бр. 60 от 2014 г.)

С Наредба № 8121з-311 от 17 юли 2014 г. за реда за прекратяване на служебното правоотношение на държавните служителите в Министерството на вътрешните работи (Наредба) се определя редът за прекратяване на служебното правоотношение по чл. 226, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и за установяване на обстоятелствата по чл. 226, ал. 1, т. 7, буква „б“ и т. 11 от ЗМВР. Наредбата се прилага за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗМВР). Със Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗИДЗМВР), (Обн. ДВ бр. 60 от 2020 г.) се измени структурата на Министерството на вътрешните работи (МВР) и се промени статута на служителите в някои от структурите по чл. 37 от ЗМВР. Със ЗИДЗМВР (Обн. ДВ бр. 60 от 2020 г.) в чл. 226, ал. 1 от ЗМВР се въведоха нови изисквания за прекратяване на служебните правоотношения на служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗМВР. Създаде се и ал. 3 в чл. 228 от ЗМВР, с която се предостави седемдневен срок, в който държавните служители могат да оттеглят заявление за прекратяване на служебното правоотношение, в случаите когато това е по тяхно искане – на основание чл. 226, ал. 1, т. 2, 4, и 13 от ЗМВР. Промените в ЗМВР налагат извършване на съответни изменения в Наредбата с оглед прилагането на принципа подзаконовите нормативни актове да бъдат приведени в съответствие с разпоредбите на закона. С промените в Наредбата се предвижда: да се преодолее несъответствието на подзаконовата нормативна уредба, като същата се приведе в съответствие с действащите разпоредбите на ЗМВР; да се въведе яснота относно начина, по който се докладват заявленията за прекратяване на служебните правоотношения на основание чл. 226, ал. 1, т. 2, 4 и 13 от ЗМВР и начина по който органите по назначаването се уведомяват при подаване на заявление за оттегляне на искане за прекратяване на служебно правоотношение; да се въведе ред за изготвяне на предложения до органите по назначаването за прекратяване на служебните правоотношения, както и такъв в случаите в които не се правят предложения, като се взема предвид изменения статут на държавните служители.


Дата на откриване: 16.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 16.10.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари