Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2007 г.

Проектът е изготвен на основание чл. 46 от Закона за здравето, съгласно който за издаване на документи и извършване на услуги по този закон от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве се заплащат държавни такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

Изменението и допълнението на тарифата е свързано със настъпилите промени в законодателство през периода 2010-2019 г. При направения функционален преглед на дейностите извършвани от регионалните здравни инспекции и националните центрове по проблемите на общественото здраве, бяха идентифицирани и някои практики, които не съответстват на политиката и целите на Министерство на здравеопазването и не осигуряват изпълнението на предвидените показатели за полза/ефект за обществото.

Със създаването на Българската агенция по безопасност на храните през 2011 г. отпадна и контрола извършван от страна на Министерство на здравеопазването на храни от неживотински произход с изключение на бутилираните натурални минерални изворни и трапезни води.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: itasev@mh.government.bg


Дата на откриване: 18.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 17.10.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари