Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието

Проектът за изменения и допълнения в Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието (ПУФРУО)  цели:

1. Да се актуализират задълженията на началника на РУО, отразени в чл. 3 на сега действащия ПУФРУО, в съответствие с промените в нормативните актове с системата на предучилищното и училищното образование за периода от 2016 г. до настоящия момент свързани с/със:

- Организацията и осъществяването на методическата подкрепа на директори на институциите в образователната система;

- Задълженията за организиране, провеждане и контрол на областните кръгове на олимпиадите и състезанията на територията на областта;

- Сключването на допълнителни споразумения към трудови договори и разрешаването ползването на отпуски на директори на образователни институции;

- Процедурите при командироване на директори на образователни институции в страната и в чужбина;

- Промените в Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование, касаещи преместването на ученици;

- Регламентиране на контрол на дейността на училищните настоятелства;

2. Да редактира и допълни текстове в сега действащия ПУФРУО, отнасящи се до методическата подкрепа, осъществявана от РУО, така че да не ограничават експертите във предлаганите от тях форми и обекти на методическа подкрепа и да се намали административната тежест при осъществяването ѝ.

3. Да се включат всички видове проверки, осъществявани от РУО, и да се дадат определения на видовете проверки с цел разграничаване на тематичните от текущите такива, като тематичните проверки да обхващат изследване на протичащите процеси в проверяваната образователна институция, резултатите от осъществената дейност, анализ и оценка на събраната информация и ефективна обратна връзка.

4. Предвид промените в Наредба № 8 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование при съгласуването и утвърждаването на Списък-образец предлаганите промени целят организирането и осъществяването на предварителен контрол, съчетан с методическа подкрепа, на определени от началника на РУО образователни институции с цел предотвратяване на нарушения.

5. Прилагането на нови форми и методи при осъществяването на контролните функции на РУО, като се организира контрол за установяване на ефективността на приоритетни училищни политики по утвърдени от министъра на образованието  индикатори, както и регламентиране на мониторинга като форма на контрол чрез наблюдение на процеси в период от време за установяване на постигането на определени цели и формулирането на системни решения.

6. Регламентирането на проверки, извършвани от РУО по документи, публично достъпни или предоставени от директора на проверяваната институция, в случаи, преценени от началника на РУО.

7. Осъществяване на методическа подкрепа извън планираната такава в Годишния план на РУО.

8. Изискването експертната комисия да уведомява писмено родителите за установени пропуски в подадените документи за включване на дете в самостоятелна организация или на ученик в самостоятелна форма на обучение, и определяне на срок до 5 работни дни за представянето им.

9. Промяна в сроковете за подаване на документи от родители, които желаят децата им да се обучават в самостоятелна форма на обучение и в ситуация на извънредно положение

10. Регламентира документооборотът в РУО да се регистрира и обработва в  електронна деловодна система, като се регламентира съхранението им да се осъществява при условията и по реда и на Закона за електронното управление.

11. Корекции в щатното разписание на регионалните управления на образованието


Дата на откриване: 21.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 21.10.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 октомври 2020 г. 22:49:38 ч.
Aziti

12....

Методическата подкрепа на кандидат-директори преди и след отвод, както и специална организация на повторен конкурс за избор на директор при един кандидат