Обществени консултации

Проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.

Проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.


Дата на откриване: 23.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 23.10.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 октомври 2020 г. 22:41:25 ч.
Aziti

50%

Да си държавен администратор е призвание. Служителите в държавната администрация да бъдат назначавани максимум на 50%, а заплатата им да не е по-висока от минималната заплата за страната. Работното време да е съобразено с второто работно място. Да се съблюдава и за конфликт на интерси.

Очакваната най-търсената втора работа е на метач/метачка.

13 октомври 2020 г. 11:01:21 ч.
polianik

Отново липса на яснота относно прилагане на изискванията на Наредбата за заплатите

И в този проект, както и в приетото вече Постановление 240 от 31.08.2020 г. на МС, отново е оставен неразрешен казусът с тези служители, чийто заплати с предвиденото увеличение биха надхвърлили максималния размер за определената им по реда на чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация степен за съответното длъжностно ниво. Възможностите за преминаване в по-висока степен на индивидуална месечна заплата са строго лимитирани в чл. 11, ал. 3 от Наредбата. Приетото с Постановление 240 от 31.08.2020 г. увеличение на заплатите на държавните служители в определени администрации с до 30 % , както и предложеното с този проект,не попадат в хипотезите, изброени в чл.11, ал 1, т. 1 до 5 от Наредбата. Това поставя част от служителите във визираните в постановление 240  администрации, както и в новия проект за изменение, в неравностойно спрямо колегите им положение. Оставяйки неразрешен този казус и новия проект за постановление за изменение на наредбата, ще задълбочите в още по-голяма степен диспропорциите в заплащането не само в рамките на една административна структура, но и в рамките на една дирекция и отдел, като в същото време част от служителите неправомерно ще бъдат ощетени. 

22 октомври 2020 г. 23:15:53 ч.
VP

Равнопоставеност на служителите

Ще си позволя да продължа горния коментар ...

Този проект е шанс да се поправи очевидната несправедливост в ПМС 240 / 31.08.2020 г. и липсата на законова възможност за определяне на нова по-висока степен на основната месечна заплата на служителите, които достигнаха максималния размер за съответното длъжностно ниво преди да е реализирано увеличението предвидено в § 3а от НЗСДА в пълния му потенциал. Това са единици бройки служители, които са явно дискриминирани спрямо своите колеги, тъй като НЗСДА изначало не ги поставя пред равната възможност за актуализация в заплащането на труда им. Бюджетите на администрациите по ал. 1 бяха актуализирани в частта разходи за персонал, беше осигурен достатъчен финансов ресурс ... моля да не оставите този пропуск да внесе горчива нотка в иначе похвалната инициатива.

Предвид гореизложеното предлагам да се разгледа възможността в предстоящото да се приеме ПМС за промяна в НЗСДА да се добави ал. 4, която да гласи:

"Ако след увеличаване на индивидуалната основна месечна заплата на служителите по ал. 1 и ал. 2, размерът и надхвърли максималния размер за определената по реда на чл. 9 степен за съответното длъжностно ниво, на служителите се определя и по-висока степен на основната месечна заплата, чийто максимален размер е по-висок от увеличената им индивидуална основна месечна заплата, с изключение на служителите, чиито заплати са определени в степен 4 на съответното длъжностно ниво.", 

както и механизъм за компенсиране на служителите по ал. 1 до размера, който не можаха да достигнат през месец септември.

 

Надяваме се на справедливо решение!

С уважение, 

служители на АСП, АЗ и ИАГИТ.