Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма, обн. ДВ, бр. 37 от 04.05.2018 г., Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., обн. ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., и Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма, обн. ДВ, бр. 17 от 25.02.2020 г., са въведени редица мерки за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса в режима на категоризацията на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, хижите, туристическите спални и прилежащите заведения, чрез които отпадат изискванията за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

Нововъведени са такса за регистрация, вписване на обстоятелства и промени в Националния туристически регистър относно ски-училищата на основание чл. 143 б от Закона за туризма, както и такса за регистрация за упражняване на дейност в стая за гости и апартамент за гости съгласно чл. 128, ал. 2 от Закона за туризма.

Всички такси, които се събират по Закона за туризма, се привеждат в съответствие с методиката за тяхното изчисление, съгласно чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

С приемането на проекта на Постановление на Министерския съвет за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, ще се регламентира размерът на таксите, които се събират на основание на чл. 63, ал. 1, т, 10, чл. 68, ал. 4. т. 8, чл. 129, ал. 1, т. 9, ал. 2, т. 4 и ал, 3, т. 7, чл. 134, ал. 6, чл. 128, ал. 5, чл. 140, ал. 2, т. 9, чл. 142, ал. 9, чл. 143 б, ал. 4, чл. 145, ал. 3, чл. 147, ал. 2, т. 4 и чл. 168, ал.3 от Закона за туризма.


Дата на откриване: 23.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Туризъм
Дата на приключване: 7.10.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари