Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България

Наредба № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България е разработена въз основа на създадените стандарти и препоръчителни практики на ИКАО, респективно Анекс 7 от Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване, предвид това, че Република България е страна, която е ратифицирала Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване.

Последното изменение на Анекс 7 от Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване е от месец юли 2012 г., като то не въвежда изисквания по отношение на начина на извършване на оглед на въздухоплавателно средство (ВС) за изпълнение на дейности по регистрация, пререгистрация и дерегистрация на ВС.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 е във връзка с предложение и проведени консултации с участници на пазара, изпитващи затруднения от създадената ситуация от пандемията Covid-19 и затрудненията при пътувания.

При извършен анализ на нормативна уредба на страни-членки на ИКАО чрез преглед на сайтове на компетентни органи, както и от e-mail кореспонденция с компетентните ведомства се установи, че вече са създадени практики за изпълнение на основен преглед на ВС – дистанционно и/или на място, както и издаване на Удостоверение за регистрация въз основа на представена документация от заявителя, надлежно подписана и заверена от одобрена организация за техническо обслужване. За извършването на такъв оглед е необходимо да е видно от документацията, че са поставени националните и регистрационни знаци на ВС, въведени са назначените кодове на аварийни предаватели/ транспондери и е монтирана негорима табелка.

Предложеното изменение и допълнение на Наредба № 7, въвеждащо  дистанционни инспекции на ВС за извършване на регистрация/дерегистрация на ВС, не би довело до снижаване на нивото на безопасност на полетите, тъй като се предвижда да бъде изпълнено от квалифициран и обучен състав, притежаващ одобрена EASA Form 4, издадена по реда на Част-М на Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 година относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи. Гаранция за това, че нивото на безопасност на полетите няма да бъде снижено в резултат от предложените изменения е и това, че проверката включва,  освен преглед на изискуемата по реда на чл. 23 и чл. 31, ал. 1 от наредбата документация, и доказателства, че изискванията, посочени в Раздел II на Наредбата № 7, са изпълнени. Такива доказателства са например документи, издадени от одобренаорганизация за техническо обслужване съгласно Част 145 на Регламент (ЕС) № 1321/2014 г., които удостоверяват извършването на  дейностите, изисквани за вписване/отписване на ВС от регистъра, а именно -  поставяне/заличаване на национални и регистрационни знаци, въвеждане/заличаване на назначени кодове от страната по регистрация и протоколи за проверка на излъчваните кодове; поставяне/заличаване на негорима табелка на ВС. В допълнение, изпълнението на изискването на чл. 19, ал. 4 от Закона за гражданското въздухоплаване може да се докаже документално, чрез представяне на Експортен сертификат за летателна годност на ВС и/ или валидно удостоверение за летателна годност от последната държава по регистрация на ВС, предвид това, че именно тези документи потвърждават съответствието на ВС с издаден типов сертификат.

Основните причини за предложеното изменение и допълнение на Наредба № 7 са свързани с усложнената обстановка и затрудненията, породени от пандемията от COVID-19 и по-специално невъзможността за пътуване на инспекторите, особено до трети страни предвид наложените ограничения за влизане в страните и изискванията за поставяне под карантина.

С изменението и допълнението на Наредба № 7 се цели преодоляване на посочените затруднения, както в настоящата обстановка, така и в други затруднени ситуации, препятстващи, изпълнението на задълженията на инспекторите на ГД ГВА.

Очакваните резултати от предложеното изменение и допълнение на Наредба № 7 могат да бъдат обособени в следните групи:

- Намаляване на административната тежест, отчитайки спестяването на време за осъществяване на пътуване до мястото на инспекция и свързаните с това разходи. Възможността за извършване на дистанционен оглед и проверка на въздухоплавателно средство ще доведе до облекчаване на заявителите на услугата относно съпътстващите разходи, свързани с командироване на инспектор за извършване на оглед и проверка на въздухоплавателно средство. Едновременно с това ще бъде намалено и времето за изпълнение на процедурата по регистрация/дерегистрация на граждански въздухоплавателни средства.; 

- По-ефективно използване на човешките ресурси (инспектори) предвид намаляване на времето за изпълнение на процедура по регистрация/дерегистрация на граждански въздухоплавателни средства.

Предложеният проект на наредбата не оказва пряко/или косвено въздействие върху държавния бюджет и не са необходими финансови и други средства за прилагането на новата уредба.

Предлаганият проект на наредба не е свързан с въвеждане на изисквания на актове на вторичното право на Европейския съюз, поради което не е изготвяна и към този доклад не се прилага таблица за съответствието с правото на Европейския съюз. Регистрацията/дерегистрацията на въздухоплавателни средства не е обект на правото на Европейския съюз,  Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета иактовете за изпълнение и делегираните актове, приети в съответствие с него. Съгласно  Анекс 7 от Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване всяка страна разработва национално законодателство, с което се уреждат изискванията по отношение на регистрация/дерегистрация на въздухоплавателни средства.

 

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове предлагаме проектът на наредба и доклада към него да бъдат публикувани за провеждане на обществени консултации на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет, като срокът за провеждането на консултациите да бъде 14 дни. По-краткият срок за обществени консултации се обуславя от спешното преодоляване на затрудненото извършване на огледи и проверки по повод вписване и отписване на гражданските въздухоплавателни средства в регистъра на Република България в резултат на пандемията от COVID-19. 

 

Лице за контакт:
Надя Тотева
Началник отдел „Летателна годност на гражданските въздухоплавателни средства“
Главна дирекция  „Гражданска въздухоплавателна администрация“
E-mail: NToteva@caa.bg
Тел.: 02/948 80 26 и 0889 255 281
 

 


Дата на откриване: 24.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 8.10.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари