Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за Националния туристически регистър

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма (обн. ДВ, бр.17 от 25.02.2020) се предвижда министърът на туризма да организира воденето, актуализирането и поддържането на Национален регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития. В създадената глава петнадесета „а“ в Закона за туризма (ЗТ) е уредено съдържанието на регистъра, който е публичен и има за цел да представи в структуриран вид информация за обекти и събития, които представляват интерес за туристите, и да осигури всички необходими данни за планиране и организиране на посещение. В Националния регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития се включват Регистър на туристическите забележителности и Регистър на туристическите фестивали и събития.

В чл. 170в от ЗТ се предвижда условията и редът за вписване на туристически забележителности, фестивали и събития в регистъра да бъдат уредени в наредбата по чл. 165, ал. 2 от ЗТ. В изпълнение на предвидената законова делегация е разработен проект и е допълнена Наредбата за Националния туристически регистър, приета на основание чл. 165, ал. 1 от ЗТ.

Допълненията, касаещи Националния регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития, са обособени в самостоятелна глава четвърта в Наредбата за Националния туристически регистър. В нея на първо място се регламентира съдържанието на обособените като самостоятелни раздели Регистър на туристическите забележителности и Регистър на туристическите фестивали и събития. В глава четвърта от проекта на Наредбата се предвижда редът за вписване в Националния регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития.

В резултат от предлаганите допълнения в подзаконовия нормативен акт е доразвита на подзаконово ниво уредбата относно Националния регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития, като се установят ясни и конкретни условия и процедури за събирането, систематизирането и актуализирането на информацията относно съществуващите туристически забележителности и провежданите фестивали и събития на територията на цялата страна от интерес за туристите.


Дата на откриване: 24.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Туризъм
Дата на приключване: 26.10.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари