Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (ЗИД на НПК) се въвеждат мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ, L 283/1 от 31 октомври 2017 г.) (Регламент (ЕС) 2017/1939). Въвеждането на мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1939 е необходимо с оглед постигане на заложените цели в регламента, а именно засилване на борбата срещу престъпленията, засягащи финансовите интереси на Съюза. Във връзка с предоставените правомощия на Европейската прокуратура да разследва и да осъществява наказателно преследване, със законопроекта се предвиждат изменения и допълнения в НПК и Закона за съдебната власт (ЗСВ), свързани с предвидените в Регламент (ЕС) 2017/1939 процедури за съобщаване и сътрудничество, статута и правомощията на европейските прокурори и европейските делегирани прокурори при разследване, наказателно преследване, обжалване и изпълнение. С предложения законопроект европейските прокурори и европейските делегирани прокурори се оправомощават да изпълняват функциите на прокурора, предвидени в НПК и ЗСВ, като се гарантира тяхната независимост съобразно изискванията на регламента, което е основополагащ принцип, позволяващ да се запази водещата функция на Европейската прокуратура при разследването на дела от нейната материална компетентност. По този начин статутът на европейските прокурори и европейските делегирани прокурори се приравнява на статута на националните прокурори, което ще позволи европейските прокурори и европейските делегирани прокурори да могат в пълен обем да упражняват правомощията си по Регламент (ЕС) 2017/1939 и действащият процесуален закон.


Дата на откриване: 25.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 9.10.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари