Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания

Предлаганата нормативна промяна на Закона за хората с увреждания ще доведе до:

   Прецизиране на действащите разпоредби с оглед намаляване на административната тежест и оптимизиране на процедурите за предоставяне на необходимата финансова подкрепа за хората с увреждания, без да се извършва допълнително индивидуално оценяване на потребностите.

   Създаване на адекватна правна уредба, уреждаща механизъм за преминаване  предоставянето, съобразно стандарти за качество, и финансирането на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания към системата на здравеопазването в отговор на дългогодишните им искания за промени в тази област.

   Осигуряване на по-дълъг времеви хоризонт, който да създаде възможност за прецизно институционализиране на новата административна структура в областта на правата на хората с увреждания.

   Прецизиране на съществуващи разпоредби, с цел правилно разбиране при правоприлагането, което е изключително важно от гледна точка на законността.

Основната цел, която се постига с приемането на предложената промяна е повишаване на ефективността при реализацията на политиката в областта за правата на хората с увреждания.

Очакват се положителни въздействия за заинтересованите страни, посредством създаване на оптимален административен механизъм за преодоляване на идентифицираните затруднения и обезпечаване на правата на хората с увреждания, както и прецизно изпълнение на регламентираните дейности и процеси.


Дата на откриване: 29.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 28.10.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 октомври 2020 г. 15:18:38 ч.
PETAR.VELCHEV

Предложение на Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите за допълнение в чл.70, т.5 от ЗХУ

Предлагаме в чл.70, т.5 от ЗХУ след думите "социална пенсия за инвалидност" да се добави " и военноинвалидна".  С решение № 614/09.10.2020 г. на Комисията по дискриминация с което същата определя невключването и неизписването в т.5 от чл.70 на ЗХУ "което представлява непряка дискриминация по смисъла на чл.4, ал.3 от ЗДДискриминация". Дадени са предписания към: Народното събрание за председателя  и МТСП за министъра - " да предприеме законодателна инициатива за промяна на чл.70, т. 3-5 с цел да не се допуска неравно третиране на военноинвалидите с увреждане". Въпросното предложение касае 167 военноинвалиди/ стр.40 от Статистическия бюлетин за пенсиите на НОИ към 30.06.2020 г./  получаващи пенсии от нетрудови доходи по КСО. Допълнителната финанасова тежест за държавния бюджет е разликата между т.3 /финансовата подкрепа която в момента получават/ и т.5 /където трябва да бъдат изписани/ и е в размер на 236 632 лв. и е годишен разход. Имаме и писменна подкрепа от Омбудсмана на РБ.

Петър Велчев - Председател на "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите"

28 октомври 2020 г. 23:05:39 ч.
Людмила Дукова

Становище на Български родителски централен комитет

Предложеният проектозакон за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания неглижира, орязва и отнема гарантирани права на най-уязвимата общност от хора.

Подобряват се единствено и само условията за работа на администрацията. Отново се създават условия хората с увреждания да не получават пълна, ясна и лесно достъпна информация за правата си на подкрепа.

Немислимо е да се изваждат видове подкрепа от индивидуалната оценка на потребностите за дадено лице с увреждания. Това разколебава задължителността на индивидуалната оценка и прави информацията в нея недостъпна за оценяваното лице и за неговите законни представители.

Ето защо сдружение БРЦК подкрепя изразеното становище от СИСТЕМАТА НИ УБИВА относно Законопроекта, че трябва:

  • Самооценката и индивидуалната оценка да останат непроменени в Закона за хората с увреждания;

  • Да се потърси политическа отговорност за пропуснатите срокове в осъществяването на предвидените по закон промени по отношение на Държавната агенция за хората с увреждания и реда на отпускане на помощните средства;

  • Да се спре тенденцията за връщане на оценката от ТЕЛК като единствен критерий за оказване на подкрепа и за трайно игнориране на тежестта от индивидуалната оценка на потребностите.