Обществени консултации

Проект на Наредба за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режимът на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служители по чл. 142, ал. 1

Необходимостта от издаването на нова Наредба за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режимът на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи се обуславя от обнародваните в „Държавен вестник“ бр. 60 от 2020 г. промени в Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), част от които са свързани с организацията и разпределянето на работното време, регламентирани в чл. 187. Основните променени са в правното основание за издаването на Наредбата, както и в нейния предмет. Наредбата следва да бъде издадена на основание ал. 10 на чл. 187, а предметът й да бъде прецизиран, с оглед кръга от служители на МВР, за които същата следва да бъде прилагане, а именно държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3. от ЗМВР.


Дата на откриване: 29.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 13.10.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 октомври 2020 г. 00:18:22 ч.
Олег

Мнение

   Малко ми е неясно защото не съм юрист. Но не е лошо.