Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 260 от 24септември 2015 г. за определяне районите на действие на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи

Съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), областните дирекции на Министерството на вътрешните работи (МВР) се създават на териториален принцип, като районите им на действие се определят с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи. Същите са определени с ПМС № 260 от 2015 г. за определяне районите на действие на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 76 от 2015 г.). С параграф 8 от Закона за изменение и допълнение на ЗМВР (Обн., ДВ, бр. 60 от 2020 г.) е променена разпоредбата на чл. 44. В нея е предвидено в главните и областните дирекции на МВР да бъдат създадени специализирани звена за реагиране при критични ситуации вследствие на престъпна дейност и за участие в специални операции с висока степен на риск, като съгласно ал. 2 на същата норма районите на действие на тези звена в областните дирекции следва да бъдат определени с постановлението на МС по чл. 42, ал. 1 от ЗМВР, а именно с ПМС № 260 от 2015 г.


Дата на откриване: 6.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 20.10.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари