Обществени консултации

проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната и условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в д

Приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Държавните детски градини /ДДГ/ към Министерство на отбраната /МО/ и условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в ДДГ към МО се налага от необходимостта за прецизиране на определени текстове в него, които касаят правоимащите, критериите за прием на децата в ДДГ към МО, както и документите необходими за кандидатстване на същите.

          Дефинират се по-ясно  лицата, за които са предназначени Държавните детски градини към Министерството на отбраната, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България.

С проекта на Правилник се правят изменения във връзка с конкретизирането и разширяването на критериите за прием на децата, както и по-добра диференциация  при определянето тежестта на точките разделени в ОБЩИ и СОЦИАЛНИ критерии.

Освен това с проекта на Правилник се правят и допълнения към член от него, касаещ и документите, необходими за кандидатстване в ДДГ към МО, удостоверяващ статуса на заявителите.

Залагат се и текстове във връзка с облекчаване на административната тежест върху граждани;

Конкретизира се процедурата по преместването на децата от една ДДГ към МО в друга ДДГ към МО.

 


Дата на откриване: 6.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 5.11.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 октомври 2020 г. 13:20:35 ч.
В. Иванов

Предложения по проекта за Правилник

1. По § 2 от проекта:

Съгласно чл. 35, ал. 2, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) държавните детски градини към Министерството на отбраната са предназначени за отглеждане, възпитание, социализация и обучение на деца на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната (МО), Българската армия (БА) и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната (СППМО).

С предлагания нов текст на чл. 13, ал. 2, т. 1, буква „б“ от Правилника се допуска разширително тълкуване на закона, като се въвежда необосновано предимство при приемането на деца по критерий „с роднини по права линия от втора степен /баба или дядо/, които са военнослужещи и/или цивилни служители от МО, БА и СППМО, или военнослужещи и/или цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Р България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея“. Този критерий не произтича и не съответства на целите, заложени в чл. 35, ал. 2, т. 1 от ЗПУО, не е мотивиран в Мотивите към проекта, а разгледан по същество създава условия за допускане на пряка дискриминация (по-неблагоприятно третиране на лице, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства) по признак „произход“, съгласно чл. 4 от Закона за защита от дискриминация.

Воден от горното считам, че текстът на чл. 13, ал. 2, т. 1 от проекта на Правилник следва да отпадне.

 

2. По § 5 от проекта:

Допусната е техническа грешка, тъй като систематичното място на предложения текст относно преместването на децата от една детска градина в друга е в Раздел ІІІ и, следователно, новият текст следва да бъде систематизиран като чл. 22а, а не както е в проекта (чл. 23а, който попада в Раздел ІV).

 

3. По § 6 от проекта:

Предлаганият нов текст на чл. 31 е некоректен, тъй като в тази му редакция предполага всяка община да си има свой Закон за местните данъци и такси.

Предлагам следната редакция:

„Чл. 31. За отглеждане, възпитание и обучение на децата в ДДГ към МО родителите или настойниците заплащат такса в размер, определен от съответната община, в която се намира детската градина, съгласно Закона за местните данъци и такси.“.

 

                                                 ВАЛЕНТИН ИВАНОВ,

        държавен инспектор

в Инспектората на Министерството на отбраната

09 октомври 2020 г. 13:20:35 ч.
В. Иванов

Предложения по проекта за Правилник

1. По § 2 от проекта:

Съгласно чл. 35, ал. 2, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) държавните детски градини към Министерството на отбраната са предназначени за отглеждане, възпитание, социализация и обучение на деца на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната (МО), Българската армия (БА) и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната (СППМО).

С предлагания нов текст на чл. 13, ал. 2, т. 1, буква „б“ от Правилника се допуска разширително тълкуване на закона, като се въвежда необосновано предимство при приемането на деца по критерий „с роднини по права линия от втора степен /баба или дядо/, които са военнослужещи и/или цивилни служители от МО, БА и СППМО, или военнослужещи и/или цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Р България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея“. Този критерий не произтича и не съответства на целите, заложени в чл. 35, ал. 2, т. 1 от ЗПУО, не е мотивиран в Мотивите към проекта, а разгледан по същество създава условия за допускане на пряка дискриминация (по-неблагоприятно третиране на лице, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства) по признак „произход“, съгласно чл. 4 от Закона за защита от дискриминация.

Воден от горното считам, че текстът на чл. 13, ал. 2, т. 1 от проекта на Правилник следва да отпадне.

 

2. По § 5 от проекта:

Допусната е техническа грешка, тъй като систематичното място на предложения текст относно преместването на децата от една детска градина в друга е в Раздел ІІІ и, следователно, новият текст следва да бъде систематизиран като чл. 22а, а не както е в проекта (чл. 23а, който попада в Раздел ІV).

 

3. По § 6 от проекта:

Предлаганият нов текст на чл. 31 е некоректен, тъй като в тази му редакция предполага всяка община да си има свой Закон за местните данъци и такси.

Предлагам следната редакция:

„Чл. 31. За отглеждане, възпитание и обучение на децата в ДДГ към МО родителите или настойниците заплащат такса в размер, определен от съответната община, в която се намира детската градина, съгласно Закона за местните данъци и такси.“.

 

                                                 ВАЛЕНТИН ИВАНОВ,

        държавен инспектор

в Инспектората на Министерството на отбраната

10 октомври 2020 г. 13:09:10 ч.
В. Иванов

Поправка

Моля, в предложението ми, публикувано на 09.10.2020 г., по § 2 от проекта за Правилник текстът "чл. 13, ал. 2, т. 1, буква "б"" да се чете "чл. 13, ал. 2, т. 1, буква "а".

Извинявам се за допуснатата техническа грешка.

Валентин Иванов

05 ноември 2020 г. 21:52:52 ч.
И.Кировски

Дисриминационо разделение

Чл.13. 1. Общи критерии:       б) дете,  чиито двама родители са военнослужещи и/или цивилни служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, и/или  военнослужещи и/или цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея – 2 точки.

Да отпадне!

Мотиви:

Не обосновано толериране на семеиство от двама слижители в МО

05 ноември 2020 г. 22:11:39 ч.
И.Кировски

Изменение и допълнение на Чл. 17. (4)

Чл. 17. (4) след края на изречението да се добави следният текс: Подаденото заявление важи до края на календарната година.

05 ноември 2020 г. 22:15:01 ч.
И.Кировски

Изменение и допълнение на Чл. 17. (5)

Чл. 17. (5) Да се отмени!