Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на актуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020 - 2027 г.

Като референтен ключов документ от национално значение, проектът на актуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020 – 2027 г. (НПКНИ) дава насоки и приоритет за развитието на бъдещите и вече изградените инфраструктури от стратегическо значение и тяхното международно включване, както и да създава рамкови условия за единни стандарти за достъп и ползване на инфраструктурите. С приложението й се очаква да се подобри ефективността на системата от научни инфраструктури в страната, да се намали фрагментацията в научните изследвания и да се създадат благоприятни условия за надграждане на квалификацията на младите учени. Предвижда се още увеличаване на участието на българската научна общност и бизнеса в научноизследователска и развойна дейност в различните тематични области на новата Рамкова програма за научни изследвания и инвестиции в иновации „Хоризонт Европа“.

В актуализираната карта са отчетени променените условия и новите възможности в научноизследователската и иновационна екосистема. Общо 50 обекта са обозначени с различни области на въздействие, като енергетика; околна среда и екология; биотехнологии, биомедицина, здраве и храни; физика и инженерни науки; аерокосмическа и отбранителна индустрия; социални и културни иновации, информационни и комуникационни технологии, вкл. и електронна инфраструктура. Всички те са със съответното им приоритизиране на европейско и национално ниво съгласно областите на въздействие на Европейския стратегически форум за научна инфраструктура (ЕСФНИ) и Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС).

Инфраструктурите са групирани като: Международни изследователски инфраструктури; Уникални научни съоръжения; България в паневропейски изследователски инфраструктури като Европейският стратегически форум за научна инфраструктура (ЕСФНИ); Национални научноиновационни комплекси – проекти с ключово значение за развитието на конкурентоспособността на българската икономика и технологична база; Е-инфраструктури. Дигитални, изчислителни и компютърни изследвания (е-изследвания).

Финансовото обезпечаване на НПКНИ предполага ефективно и интегрирано използване на наличните национални и европейски средства. Основното изпълнение на Пътната карта и изграждането на отделните изследователски комплекси ще бъдат обект на постоянен национален и международен мониторинг и оценка. На национално ниво се запазва осъществяването на мониторинга от Постоянния комитет за изпълнение и мониторинг на НПКНИ.


Дата на откриване: 8.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 9.11.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари