Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

 

 

Измененията и допълненията в наредбата са насочени към постигане на по-ефективно управление на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 година.

Потенциално заинтересовани страни от приемането на наредбата са организации, асоциации и други сдружения с основна дейност в лозаро-винарския сектор.

 

 

  Отговорна структура:

  дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“, МЗХГ

  Електронен адрес:

  ktuteva@mzh.government.bg.

 


Дата на откриване: 9.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 9.11.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 ноември 2020 г. 20:29:53 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект НИД

Чл. 96, ал. 2, т. 1, г) чрез дегустации в търговски обекти, ресторанти, производствени помещения, както и по време на организирани семинари и мероприятия по т. 2;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се прецизира включването на „производствени помещения“ в обхвата на буквата. Не е обосновано как ще се гарантира в тези помещения нужната хигиена за провеждане на дегустация. Също така не е предоставен анализ за възможността в производствени помещения да се консумира храна и спрямо Закона за храните и свързаната с него нормативна база.

 

 

Чл. 96, ал. 2, т. 1, в) чрез интернет – уебсайтове, банери, съобщения в социални мрежи;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1) Предлагам да се прецизира включването на „съобщения в социални мрежи“ в обхвата на буквата. Не е не уточнен обхвата на „съобщение“ и спрямо каква нормативна база следва да се проверява неговата допустимост;

2) За допустими разходи по чл. 97, ал. 1, точка 2 са посочени само разходи, които могат да имат отношение само към „уебсайтове“. Предлагам в буквата или в точката по чл. 97, ал. 1 да се прецизира кое ще остане за да няма конфликт между дейност и допустими разходи.

 

 

Чл. 96, ал. 2, т. 1, д) на семинари с участието на професионалисти от лозаро-винарския сектор – производители, сомелиери и енолози и/или потребители;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се прецизира включването на думата „професионалисти“ по отношение на потребителите и в какво качество се явяват такива.

 

 

Чл. 96, ал. (4) Дейностите по ал. 2, т. 1 се придружават от научно доказани данни и са в съответствие с подхода на органите, отговорни за общественото здраве в държава членка, където ще се изпълнява проектът.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се включи текст, с който да се опише научното доказване на данните- вид, източник и др.

 

 

Чл. 96, ал. (5) Дейностите по ал. 2, т. 2 се изпълняват на публични мероприятия с национално или европейско значение. Мероприятия от национално значение са такива, на които участват представителите на лозаро-винарския сектор от най-малко три винарски региони в страната, а мероприятия с европейско значение - на които участват представители от най-малко две държави членки.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1) Предлагам да се уточни кои букви от точка 2 се имат в предвид, защото не става ясно как ще се приложи буква „б“ спрямо условията на тази алинея;

2) Предлагам да се поясни какво се разбира под винарски региони, защото в ЗВСН се ползва понятието „винарски район“.

 

06 ноември 2020 г. 20:30:06 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект НИД

Чл. 97, ал. 1, точка 2. разходи за дейностите по чл. 96, ал. 2, т. 1, буква „в“ – за създаване и актуализиране на съдържанието на уебсайт, графично оформление, закупуване на домейн и хостинг;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1) Предлагам да се прецизира допустим срока за закупуване на домейн, защото закупуването е винаги за период и няма абсолютно закупуване- например за три години;

1) Предлагам да се прецизира допустим срока за закупуване на хостинг, защото закупуването е винаги за период и няма абсолютно закупуване- например за 36 месеца;

 

 

Чл. 97, ал. 1, точка 5. разходи за дейностите по чл. 96, ал. 2, т. 2 - такса за участие, наем на пространство, конструкция на щанд/наем на щанд,  разходи за до 2 лица, обслужващи щанда, разходи за закупуване и брандиране на тениски и шапки за наетия персонал, наемане на техника (хладилници и монитори), такса за обслужване (вода, електричество, почистване, охрана);

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1) Предлагам да се опишат какви разходи се има в предвид под разходите „разходи за до 2 лица“;

2) Предлагам да се уточни обхвата на услугата за „наетия персонал“- за какво се наема, защото може да се получи дублиране с „разходи за до 2 лица“.

 

 

Чл. 97, ал. 1, точка 6. разходи за персонал, направени във връзка с подготовката, изпълнението или проследяването на конкретната подпомагана дейност по чл. 96, ал. 2, включително оценката – обхващат разходите за персонал, нает по договор от бенефициента конкретно във връзка с подпомаганата дейност, както и разходите, съответстващи на дела от работното време, прекаран от постоянния персонал на бенефициента в конкретната/ите дейност/и;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се поясни кой персонал е постоянен на бенефициента и кой не е постоянен, като се посочат нормите на КТ.

 

 

Чл. 97, ал. 1, точка 7. административни разходи, които не надвишават 4 на сто от общата сума на одобрените и извършени дейности без разходите по т. 6;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се прецизира обхвата на разходите върху които се прилага допустимия процент за тези разходите, защото в одобрените разходи се включват и самите административни разходи до 4%.

 

 

Чл. 97, ал. 1, точка 8. разходи за мостри (по цени на производител) свързани с дейностите по чл. 96, ал. 2, т. 1, буква „г“ – изработка, транспорт и складиране;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се поясни какво се има в предвид под „цени на производител“ и кой и как се доказва, че е производителя на мострите.

 

 

Чл. 97, ал. (4) Кандидатът за предоставяне на финансова помощ представя решение за избор на оферент/и, получил/и запитване за оферта по образец съгласно приложение № 5. Държавен фонд „Земеделие“ проверява проведения избор на оферент чрез съпоставяне на поне три независими съпоставими оферти, като извършва съпоставка между цените, посочени във всяка от представените оферти, и одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер. За сходни разходи за дейности по ал. 1 в офертите на различните кандидати за предоставяне на финансова помощ се избира най-ниската предложена цена.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам текстът „За сходни разходи за дейности по ал. 1 в офертите на различните кандидати за предоставяне на финансова помощ се избира най-ниската предложена цена.“ да отпадне. Текстът не отчита конкретните обстоятелства и условията, при които е изготвена офертата, независимо, че е със сходен разход, като поставя в неконкурентни условия кандидати, които не могат да ползват оференти с визирани по- ниски цени, защото не е атрактивен за предоставяне на услугата.

 

06 ноември 2020 г. 20:30:21 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект НИД

Чл. 106, (3) Окончателният списък на класираните заявления за предоставяне на финансова помощ се публикува на електронната страница на ДФЗ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1) Предлагам списъкът да съдържа одобрените и отхвърлени кандидати, като за отхвърлените се посочат и мотивите за това;

2) Предлагам в списъка да се включат следните данни: наименованието на кандидата, седалище, заявени разходи, одобрени разходи, одобрена БФП.

 

 

Чл. 106, 6) Заявлението за предоставяне на финансова помощ се отхвърля, когато:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се поясни дали се отхвърля напълно или частично.

 

 

Чл. 106, ал. 6, точка 4. предложените разходи на операцията надвишават обичайните пазарни цени;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се поясни методиката за определяне на „обичайните пазарни цени“ при условие, че са представени поне по три оферти за разход.

 

 

Чл. 106, ал. 6, точка 9. дейностите в проекта не съответстват на изискванията, определени в тази наредба, и на Насоките на Европейския съюз за прилагане на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, публикувани на официалния интернет портал https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се провери и коригира web връзката в точката, защото с това съдържание не отваря посоченото за нея съдържание.

 

06 ноември 2020 г. 20:30:40 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект НИД

Заключителни разпоредби:

§ 7. В Наредба № 9 от 26 май 2016 г. за условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на лозя (обн., ДВ, бр. 42 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1) В съдържанието на параграфа се включи текст, че се прилагат копия на актуални скици при посочените в него нови условия за тях. Предложението ще намали административната и финансова тежест върху заявителите, като оригиналът на скицата може да се ползва и по други процедури.

2) Предлагат предложеният текст „трябва да съдържат или да са придружени от изрично писмено съгласие на собственика на имота“ да се разшири и с изискване писмено съгласие да бъде с нотариална заверка на подписите, ако самият договор е с такава.