Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи

Правилникът за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи (ПУДМВР) е необходимо да бъде приведен в съответствие с промените в Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), осъществени с приетия Закон за изменение и допълнение на ЗМВР (ЗИДЗМВР) (Обн. ДВ, бр. 60 от 2020 г.). С проекта се цели да се определи устройството на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ). Предвижда се в главната дирекция да бъдат създадени дирекция „Жандармерия“ и дирекция „Специални операции и борба с тероризма“, в които да могат да се създават отдели, сектори, други звена от по-нисък ранг и териториални звена, в зависимост от функциите и дейността им. Предложено е допълнение в структурата и дейността на дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ (ДМОС) с ново звено, което е национална точка за контакт по линия на „Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) - национално звено ETIAS. Промяната е необходима с оглед извършеното от Република България официално нотифициране на Европейската комисия, че националното звено ETIAS ще бъде изградено от МВР и ще бъде ситуирано в ДМОС. Отразени са промените в наименованията на научноизследователските и научно-приложни институти в МВР. Проектът предвижда създаването на звено за подпомагане на дейността на главния секретар на МВР. Допълват се дейностите на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ със създаване на звено „Ведомствена служба по трудова медицина и ветеринарномедицинска дейност“, което да организира и осъществява дейност в МВР съгласно Закона за здравословните и безопасни условия на труд и актовете по прилагането му, като провежда държавната ветеринарномедицинска политика в министерството, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, свързана с дейността по осигуряване на постоянен и превантивен контрол по здравеопазване, идентификация, хуманно отношение към животните, фуражите и страничните животински продукти. В дейностите на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ (ДКИС) се прави допълнение с дейност по оказване на експертна помощ в рамките на своята компетентност, при специализирани полицейски мероприятия и при извършване на действия по разследване на престъпления. Дейността по разследване на престъпления е специфична по своето естество и често възниква необходимост от оказване на експертна помощ. С промяната се цели създаване на условия за ефективно взаимодействие и подпомагане на дейността по разследване с експертна помощ, оказвана от служители на ДКИС, при извършване на действия по разследване по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, свързани с компютърни, комуникационни и информационни системи/средства и съдържащата се в тях информация. С проекта се цели да се оптимизира дейността на МВР, свързана с провеждането на политики и административното осигуряване и в тази връзка е предвидена структурна промяна, която включва обединяване на две съществуващи към момента дирекции - дирекция “Координация и административно обслужване“ и дирекция „Анализ и политики“. Прецизират се предвидените в правилника дейности, осъществявани от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, дирекция „Отбранително-мобилизационна подготовка“, дирекция „Планиране и управление на бюджета“, дирекция „Инспекторат“, дирекция „Човешки ресурси“, дирекция „Информация и архив“, Медицинския институт на МВР. Цели се усъвършенстване на организацията, мониторинга и контрола по стратегическото планиране в МВР.


Дата на откриване: 9.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 23.10.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 октомври 2020 г. 18:59:58 ч.
syndicalist

Предложения

§ 1, т. 10: Дали МВР наистина иска да зачеркне научната дейност? Не е ли по-разумно да се запази "научноизследователските и научно-приложните институти"? Все пак има Национален институт по криминалистика, Медицински институт, Институт по психология. Там не се ли развива научна дейност?
 
§ 7: Новата Дирекция "Координация и информационно-аналитична дейност" трябва да се числи към специализираната администрация, а не към общата. 
Причината е в дейностите на дирекцията в § 29 (нов чл. 96а): т. 1, 3, 4 и най-вече т. 8, 9, 10, 13, 14 - тези дейности са пряко свързани с основните направления на дейност на МВР (в т. 8, 9, 10 това даже е изрично написано) - за справка: чл. 6(1), т. 6 ЗМВР.  В краен случай, към специализираната администрация да се числят звената в дирекцията, които се занимават с тези дейности.
В противен случай към общата администрация трябва да се зачислят и ДИА, ДМП и ДЕСМС, защото тяхната деност с нищо не е по-"специализирана".
  
Не е ли добре Академията на МВР да има по-голямо участие в дейностите по отношение планиране и ръководство на професионалната подготовка на служителите?