Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максимални з

С допълнението в Наредбата ще се определят размерите на основните месечни възнаграждения на следните длъжности: „Специалист III степен", „Специалист IV степен", Специалист V степен" и „Специалист VI степен" в състава на Специализирания отряд "Въздушно наблюдение". Цели се привеждане в съответствие на Класификатора на длъжностите в МВР с Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максимални заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение.


Дата на откриване: 9.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 23.10.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
23 октомври 2020 г. 16:54:20 ч.
Един от многото

Предложения за изменение на наредба Наредба № 8121з-919 от 2017 г.

Правя следните предложения в публикувания проект за изменение на Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР

1 Навсякъде в приложение към чл. 10, ал. 2, т. 5 -За наблюдение на държавната граница и контрола за спазване на граничния режим да бъдат заличени думите „Мобилна гранично-полицейска група“ и „Мобилна гранично-полицейска група за бордови контрол“ .

Мотиви : След 01.11.2020г. тези групи ще се преобразуват в сектори „Специални тактически действия“ и нямат място в това приложение.

 

2.Предлагам редакция в чл.10, ал.2 т.3 от наредбата

борба с тероризма или участие в специални операции от щатно обособените структурни звена на:

а) Специализирания отряд за борба с тероризма - до 200 на сто;

б) главните дирекции - до 100 на сто;

в) останалите структури - до 60 на сто;

 

 

Предлагам няколко варианта за редакция на тази точка.

Първи вариант :

Чл.10, ал.2 т.3 буква  а остава без промяна.

В чл.10, ал.2 т.3 буква  б да придобие следния вид – след думите главните дирекции да се добави запетая и текста Областни дирекции на МВР , Жандармерийски управления и Регионални дирекции Гранична полиция  .

В този вид буква  в се заличава.

 

Втори вариант :

Чл.10, ал.2 т.3 придобива следния вид : буква  а остава без промяна .

Буква б се изменя така : главните дирекции - до 150 на сто;

Буква  в се изменя така :останалите структури - до 100 на сто;

 

Мотиви :

1.В приложение към чл. 10, ал. 2, т. 5 -За наблюдение на държавната граница и контрола за спазване на граничния режим някои Мобилни гранично-полицейски групи получават по големи размери на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности, а именноЕлхово и Смолян до 75% и Драгоман до 65%, което би било редуцирано на 60% на основание т.10 т 3 буква в след преобразуването им в сектори „Специални тактически действия“

2.В  чл.10, ал.2, т.7 буква а - за патрулно-постова дейност или опазване на обществения ред на териториален или линеен принцип  буква аа за гр. София се изплащат  до 80 % от базата , но сектори „Специални тактически действия“ на територията на гр. София /ЗЖУ София , СДВР / биха вземали 60 % , което не е логично при условие, че тези звена създават за участие във високорискови операции.

 

За приемането на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР, не изисква осигуряване на допълнителни финансови и други средства, защото сумите са до определен процент от базата и при възприемане на предложенията, които съм направил. същите ще бъдат в рамките на утвърдените средства по показател „Персонал" по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.