Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

Проектът на Постановление се приема с цел оптимизация на държавната администрация.

С проекта на Постановление се изменя и допълва Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по сортоизпиване, апробация и семеконтрол, като с оглед необходимостта от оптимизация на организационната структура на агенцията се сливат две дирекции - Главна дирекция „Сортоизпитване” и Главна дирекция „Апробация и семеконтрол” и се намалява общата численост на агенцията с 41 щатни бройки.

В резултат на намаляване числеността на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол с цел укрепване на административния капацитет с оглед осъществяваните дейности с 15 щатни бройки се увеличава общата численост на Министерството на земеделието и храните и с 5 щатни бройки се увеличава общата численост на Националната служба за съвети в земеделието.

Предвидени са съответните изменения в Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните и в Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните.

С Постановлението се предвиждат изменения и в Устройствения правилник на

Изпълнителната агенция по горите, като предвидените изменения са свързани с необходимостта от оптимизиране числеността на основните структурни звена в Изпълнителна агенция по горите, във връзка със структуриране на отделните звена в рамките на дирекциите. С предложената промяна не се променя общата численост на администрацията, а се прави вътрешно преразпределение.

В изпълнение на Протоколно Решение на Министерския съвет от 25 януари 2012 година се въвежда работно време с променливи граници в Изпълнителната агенция по горите, в Българската агенция по безопасност на храните, в Изпълнителната агенция по лозата и виното, в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и в Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, като са предвидени и изменения в съответните Устройствени правилници.


Дата на откриване: 29.3.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 9.4.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари