Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пчеларството

 

Очаква се промените да доведат до положително въздействие за всички идентифицирани заинтересовани страни, като се намали административната тежест чрез отпадане на регистрацията на пчелните семейства в кметствата. По този начин ще се насърчи и улесни извършването на стопанската дейност в областта на пчеларството.

 

  Отговорна структура:

  дирекция „Животновъдство“, МЗХГ

  Електронен адрес:

  YIlieva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 9.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 9.11.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 октомври 2020 г. 11:23:50 ч.
София Консулт

Подкрепяме отпадането на двойната регистрация

Като представител на пчеларска организация, една от десетките, силно подкрепяме отпадането на двойната регистрация.

По проекта имаме предложение за прецизиране на разпоредбата на т.3. Постоянните пчелини, настанени в горски територии задължително са с ограждения, които не възпрепятстват свободното преминаване на диви животни.

Може ли да обясните как така се правят заграждения, през които не могат да минават горски животни. За кои животни става дума - змии, гущери, зайци, сърни, елени, глигани, вълци и мечки? Ако идеята е всички диви животни да минават то тогава каква трябва да е тази ограда? Бихте ли обяснили как си представяте, защото ние не си педставяме такава ограда. Хем да е ограда, хем всички да минават? Обяснете моля или коригирайте, прецизирайте, обяснете този текст- 

27 октомври 2020 г. 16:45:36 ч.
В.И.

1

Във връзка с отпадане на двойната регистрация се допуска грешка с дефинирането на проблема. Регистрацията не е "двойна", а две различни регистрации. Регистрация по ЗПч е различна от регистрацията по Закона за ветеринарномедицинска дейност. 1. ЗПч урежда собствеността на пчелините или пч. сем., а Закона за вет.-медицинската дейност- живот. обекти. Собственост на пчелин или пч. семейства не се приравнява на живот. обект, защото собственика може да е едно лица, а ползвателя на живот. обект да е друго. Също така, ако дадено физ. лице собственик, не извършва стопанска дейност, то той ще е лич.стоп. по смисъла на НАРЕДБА №44  ЗА ВЕТ.МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИ… и няма да попада под регистрация за живот. обект, тъй като пчелините и пч. стопанства отпаднаха от наред. от 17.01.2020г. 

27 октомври 2020 г. 16:46:03 ч.
В.И.

2

2. Закона за пчеларството изрично в чл. 1 ал. 2 урежда обществените отношения свързани със собствеността, регистрирането и настаняването на пчелните семейства и било неправилно от гледна точка на нормотворчеството да препраща към друг закон, още повече, че този закон, към който е препратено, не урежда собствеността на пчелните семейства, а урежда друг вид обществени отношения, които не са относими към собствеността. Тук следва да си отговорим на въпроса "Ако едно лице ползвател-несобственик регистрира животновъден обект, то лицето-собственик как и по какъв начин, ще регистрира своята собственост".

27 октомври 2020 г. 16:46:47 ч.
В.И.

3

3."Обединението" на двете регистрации, ще породи следните проблеми:

а) Какво се случва, когато едно лице придобие, чрез годно правно основание (наследство, делба или др.) собственост на пчелни семейства, а не може да развива стопанска дейност и търговска дейност поради ограничения, свързани с упражнявана професия (адвокат, съдия, прокурор, служител в МВР и много други), която налага такива ограничения? Как да регистрира своята вещна собствеността?

б) Какво се случва, когато лице регистрирало се в "обединената регистрация" започне да упражнява професия, която ограничава стопанската му дейност? Как ще прекрати регистрацията си като животновъден обект, но без да прекрати регистрацията си за собственост? А правото на собственост е безсрочно право и е абсолютно.

27 октомври 2020 г. 16:47:23 ч.
В.И.

4

в) Собствениците, които не са животновъдни обекти, няма да им бъде намалена административна тежест, а точно обратното- тя ще се утежни. Тъй като регистрацията на собственост по Закон за пчеларството е безплатна, а тази по Закон за ветеринарномедицинската дейност има такси. Освен това изискванията за регистрация по двата закона са различни, както и документацията е различна и по-голямата тежест е по Закон за ветеринарномедицинската дейност

г) По-голямата административна тежест за собствениците на пчелни семейства и пчелини, но не животновъдни обекти и също така собствениците, който са лични стопанства, за лична консумация, които нямат право да търгуват с продукцията, идва и от това, че сега органа за регистрация на собственост е в близост до собственика, а с плануваните промени той се измества в областния град при ТДБХ.

27 октомври 2020 г. 16:48:11 ч.
В.И.

5

д) по-голямата административна тежест от предлаганите промени идва и от самата същност на пчеларството и биологията на пчелите, която не е отчетена. През цялата година броя на пчелните семейства е "плаващ". Има зимна смъртност (нормално от 5%-30%), пролетна смъртност при загуба на пчелни майки и роене, пролетно правене на одводки, хващане на рояци, смъртност през лятото и есента при загуба на пчелни майки или смъртност вредители (оси, стършели и други) поради отслабване на семействата, нападения между семействата, също така и се обединяват семейства. Всички тези фактори в живота на пчелите определят един целогодишно непостоянен брой семейства, което от своя страна води до често пререгистриране, което е много по-лесно за собствениците или ползвателите, ако се извършва в кметството на населеното място, отколкото е една-единствена служба, концентрирана в отдалечен областен град, каквато е ТДБХ.

27 октомври 2020 г. 16:48:51 ч.
В.И.

6 част последна

4. В Заключение, предложените промени:

- ще лишат собствениците от регистър на собствеността

- ще се уреждат с грешен нормативен акт отношения, които си е поставил за цел друг нормативен акт да ги уреди, но въпреки целта си той, ще препрати към такъв, който няма за цел да ги уреди тези обществени отношения, а именно собствеността на пчелните семейства.

- възниква въпроса "Ако едно лице ползвател-несобственик регистрира животновъден обект, то лицето-собственик как и по какъв начин, ще регистрира своята собственост?"

- пречка пред собственик с професия, която има ограничение да развива стопанска дейност, да регистрира собствеността си, която е придобил на годно правно основание.

- пречка пред собственик, вече регистрирал се в бъдещата "обединена" регистрация, да се дерегистрира, когато придобие професия с ограничения, поради безсрочното и абсолютно право на собственост

-по-голяма административна тежест, при залегналите промени, поради такси и разходи свързани с пътуване, честота на пререгистрацията поради броя във връзка с естеството на живота на пчелните семейства и такива за документация с пререгистрацията.

​- отдалеченост на административния орган.

27 октомври 2020 г. 20:36:30 ч.
Drone

нямам думи

Как ще дефинирате ограда, през която да не бъдат възпрепятствани да преминават диви животни, съгл. вашето предложение към чл. 8 ал.3 ? Кои точно животни или всички - от слон до мишка . Сигурно оградата ще бъде изтъкана от горските елфи и самодиви? Предполагам тогава и пасящ добитък ще може да преминава свободно през нея ? Тогава за чий .. ще бъде тази ограда ?