Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

 

Очаква се промените да доведат до положително въздействие за всички идентифицирани заинтересовани страни, като регулират по-ефективно обществените отношения в сферата на земеделието.

С предложените изменения ще се бъдат създадени механизми за осъществяване на по-ефективен контрол, като същевременно ще бъдат създадени предпоставки за продължаване на политиката за подпомагане чрез схемата за държавна помощ. В резултат на промените ще се създаде възможност на заинтересовани страни да се запознаят със съдържанието на данни от значение за подпомагането по схеми и мерки от Общата селскостопанска политика.

 

  Отговорна структура:

 

 

   дирекция „Идентификация на земеделските парцели“, МЗХГ

   дирекция „Поземлени отношения и комасация“, МЗХГ

   дирекция „Държавни помощи и регулации“, МЗХГ

  Електронни адреси:

 

   dvacheva@mzh.government.bg

   dndimitrova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 9.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 23.10.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 октомври 2020 г. 16:56:35 ч.
Apex Lawyers

Предложение за допълнение на

Предложение за редакция на § 12, ал. 1:

 

§ 12. (1) В срок от 5 години, считано от 23.12.2020 г., земите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се предоставят от общинските съвети само при условията на § 27, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и  допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), както и за:

1. изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, за изпълнение на дейности по предоставени права по Закона за подземните богатства и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване;

2. създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания); 

3. изпълнение на проекти за уедряване на земеделски земи за землищата на общината по чл. 37е и 37з от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;

4. инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А по Закона за насърчаване на инвестициите, когато това е заявено при сертифицирането на проекта;

5. енергийни обекти по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката;

6. учредяване на право на преминаване при условията и по реда на чл. 36 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.                                                                                                                                                                                                                                                      Мотиви: Настоящият законопроект неоснователно стеснява приложното поле на разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, която предвижда, че собственик или ползвател на селскостопанска земя, която няма изход на обществен път, може да поиска от кмета на района или кметството по местонахождението на имота да му разреши право на преминаване през съседните земи. Обстоятелството, че определен поземлен имот представлява земя по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи („ЗСПЗЗ“) не би могло служи за оправдание за лишаването на собствениците и ползвателите на съседни земеделски имоти от възможността да поискат от компетентния орган да им учреди възмездно право на преминаване през земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, особено като се отчете фактът, че голяма част от реституираните земеделски земи, различни от тези по чл. 19 от ЗСПЗЗ, нямат достъп до обществен път. Предложението за допълнение на разпоредбата на § 12 не би засегнало в по-голяма степен правата на лицата, на които все още не е възстановена собствеността върху земеделски имоти (в т. ч. в съществуващи или възстановими стари реални граници) от правата на онези, спрямо които реституцията е приключила и чиито имоти в определените от чл. 36, ал. 1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество биха могли – срещу справедливо обезщетение – да бъдат обременени с право на преминаване в полза на съседни имоти без достъп до обществен път.                                                             

21 октомври 2020 г. 10:23:13 ч.
nikolovakbk

Становище на Община Берковица

Община Берковица не подкрепя предложението за нов петгодишен период на забрана на извършване на разпоредителни сделки с имоти по чл. 19 от ЗСПЗЗ. Мотивите са: големият интерес от страна на гражданите за закупуване на имоти-земи по чл. 19 и в същото време малкият размер на исканията за предоставяне от общинския съвет на въпросните земи на основание  § 27 , ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Въвеждането на ограничение на правното основание за подпомагане на неизрядни наематели или арендатори на земи от ДПФ за важи и за земите от Общинския поземлен фон.

22 октомври 2020 г. 11:18:39 ч.
tedito1987

Относно: промяната в чл. 41 от ЗПЗП

Здравейте! Работя като гл.експерт "Земеделие, гори и концесии" в Община Криводол, обл. Враца. Ако е възможно в така направените промени в чл. 41, ал. 5, т. 3, от ЗПЗП да бъдат включени и задължениятя по договори за наем или аренда за земите от общинския поземлен фонд. 

22 октомври 2020 г. 13:08:36 ч.
tachkova

СТАНОВИЩЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Предложение за допълнение на § 8, чл. 41, ал. 5:

„(5) Министерството на земеделието, храните и горите, степенува, обобщава и предава на Разплащателната агенция еднократно или на етапи данни за регистрираните правни основания за ползване на земеделски земи. Не се считат за правно основание за подпомагане:

1. имоти, за които ползвателят има задължения по чл. 34, ал. 6, чл. 37в, ал. 7 за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 и по чл. 37ж, ал. 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;

2. имоти от държавния и общинския поземлен фонд на ползватели, които имат задължения по договори за наем или аренда на земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд;

3. частите от имоти, останали извън масивите за ползване по чл. 37в и чл. 37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, освен в случаите, когато за останалата извън масива част от имота е регистрирано правно основание за ползването й по ал. 4 след датата на издаване на заповедта или правното основание за ползването й е на ползвател извън заповедта.“

Мотиви:

Поради системни нарушения на клаузите в договорите за наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд /ОПФ/, свързани с плащане на дължимите годишни наеми, приходите от които постъпват в бюджета на общините.