Обществени консултации

Проект на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г.

Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г. е израз на политическата и социална ангажираност на правителството за оказване на подкрепа на българските граждани с увреждания.

 

Ангажиментът за разработване на Националната стратегия е залегнал в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. и пряката обвързаност с предстоящото финансиране по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове, които са основните финансови инструменти на Европейския съюз за засилване на икономическото и социалното сближаване, спомагащи за гарантиране на социалното приобщаване на най-уязвимите граждани, включително тези с увреждания.

 

Документът e разработен във връзка с реализиране на националните ангажименти по прилагане на  Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и като продължение на предишната национална стратегия в областта на правата на хората с увреждания. Правното основание за разработването на Стратегията произтича от чл. 8 на Закона за хората с увреждания. Водещият стратегически документ при разработването на Националната стратегия е Националната програма за развитие България 2030.

 

Визията на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г. се дефинира като: „осигурени условия и възможности за социално приобщаване на хората с увреждания в Република България във всички сфери на обществения живот чрез целенасочен, последователен и интегриран подход с цел подобряване на качеството на живот и преодоляване на риска от изолация. България към 2030 г. изпълнява националните ангажименти, произтичащи от изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, като гаранция за пълноценното и равноправно упражняване на правата на човека и основните свободи от страна на хората с увреждания и недопускане на дискриминация по признак „увреждане”.“.

 

В Националната стратегия са определени четири стратегически цели. Реализирането на стратегическите цели е предвидено посредством целенасочени политики и интервенции. Предвидено е тези цели да се реализират чрез мерки, групирани в седем взаимосвързани и интегрирани приоритети със съответните очаквани резултати от изпълнението.

 

Предлага се Стратегията да се изпълнява до 2030 г. чрез планове за действие. Проследяването на напредъка по изпълнение на целите и мерките от Стратегията и постигането на дефинираните очаквани резултати ще се извършва въз основа на набор от дейности и ключови индикатори. Наблюдението и оценката в процеса на изпълнение на стратегическите цели ще се извършва от Министерството на труда и социалната политика на базата на получената информацията от ресорните министерства, институции и организации. Резултатите от наблюдението ще се представят в доклади и внасят за одобрение от Министерския съвет.

 

 

Гласът на хората с увреждания ще продължи да се чува през целия процес на наблюдение и изпълнение. Стратегията е жив документ, а техният принос ще бъде търсен непрекъснато.


Дата на откриване: 12.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 11.11.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари