Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗИД на ЗЗВВХВС) въвежда изискванията на Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (EEО). Директивата е преработка на Директива 2002/95/ЕС (Директивата за ограничаване на опасни вещества) и въвежда съществени промени в нейния обхват, методология за ограничаване на опасни вещества в ЕЕО, процедура за освобождаване на определени материали и компоненти на ЕЕО и инструменти за осигуряване на съответствие с въведените ограничения. Срокът за транспониране на преработената Директива е 2 януари 2013 г.

С направените изменения и допълнения в ЗЗВВХВС, се определят:

§         ограниченията за употреба на опасни химични вещества в EEО и кабели и резервни части за неговия ремонт, повторна употреба, осъвременяване на функционалните му характеристики или повишаване на капацитета му;

§         категориите ЕЕО, изключенията от обхвата и преходните периоди за прилагане на въведените ограничения за новите категории ЕЕО;

§         условията и органа за изготвяне на предложения за ограничаване на опасни вещества в ЕЕО, въз основа на оценката на вещества и натрупаните знания в процеса на разрешаване и ограничаване на вещества съгласно Регламент (EО) № 1907/2006 за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH);

§   изискванията към икономическите оператори на ЕЕО за осигуряване на съответствие с въведените ограничения, посредством СЕ маркировка, декларация за съответствие и техническа документация;

§    обхвата и съдържанието на подзаконов нормативен акт за прилагане на изискванията за ограничаване на опасни вещества в ЕЕО;

§       органа и мерките за осъществяване на контрол върху съответствието на пуснатото на пазара на ЕЕО с въведените ограничения.

      В законопроекта се въвеждат срокове за поетапно ограничаване на новите категории ЕЕО, в т.ч. на кабелите и резервните части за това оборудване (медицински изделия и прибори за мониторинг и управление от юли 2014 г., ин витро диагностични медицински изделия от юли 2016 г. и промишлени прибори за мониторинг и управление от юли 2017 г.). Предвижда се от юли 2019 г. да бъдат обхванати всички видове електрическо и електронно оборудване.

       С настоящия законопроект ще се постигне:

§        хармонизиране на процеса по ограничаване на опасни вещества в ЕЕО с приложимото законодателство в областта на управление на химикалите и по-специално с Регламент (EO) 1907/2006 (REACH);

§        оптимизиране на контрола върху ограниченията за употреба на опасни вещества в ЕЕО чрез въвеждане на единен контролен орган (Държавна агенция за метрологичен и технически надзор) и прилагане на съществуващите механизми за надзор на пуснатото на пазара ЕЕО въз основа на приложимите инструменти за осигуряване на съответствие.

      В заключение, с проекта на ЗИД на ЗЗВВХВС се цели хармонизиране на националното законодателство с това на Европейския съюз, като пълното транспониране ще бъде осъществено с наредбата, предвидена в чл. 21д от проекта.


Дата на откриване: 4.4.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 20.4.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари