Обществени консултации

Наредба за реда и начина за изчисляване на разходите за издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация на военнослужещите от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА във вр.с възст.им по чл. 260,ал.1 от ЗОВСРБ

Наредба № Н-1/14.01.2013 г. дефинира реда и начина за изчисляване на разходите за издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия във връзка с възстановяването им в случаите по чл. 260, ал. 1, 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. С постановено решение № 8962/07.07. 2020 г. по адм.д. № 1654/2020 г., по описа на Върховния административен съд (ВАС) е потвърдено решение № 17460/19.12.2019 г. по адм.д. № 3316/2019 г. по силата на ВАС, Наредбата е изцялостно отменена, считано от 07.07.2020 г.

Съгласно чл. 260, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, министърът на отбраната определя реда и начина за изчисляване на разходите за издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация.

В тази връзка е разработен проект на наредба и методика за определяне реда и начина за изчисляване на разходите за издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация на военнослужещи (приложение към Наредбата).

Съгласно чл. 195, ал.2 от Административнопроцесуалния (АПК) правните последици, възникнали от подзаконов нормативен акт, който е обявен за нищожен или е отменен като унищожаем, се уреждат служебно от компетентния орган в срок не по-дълъг от три месеца от влизане в сила на съдебното решение. С цел спазване на разпоредбите на АПК е необходимо срокът за обществено обсъждане на проекта на Наредба да е 14 (четиринадесет) дни.

С проекта на наредба за определяне реда и начина за изчисляване на разходите за издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация на военнослужещи не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради което не е изготвена таблица за съответствие с европейското право.

 


Дата на откриване: 13.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 26.10.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари