Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“

         Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), Правилниците за устройството и дейността на военните академии, висшите военни училища и научните организации се издават от министъра на отбраната. В този смисъл, Правилниците за устройството и дейността на военно-образователните институции са приведени съгласно ЗОВСРБ.

Във връзка с настъпилите изменения и допълнения в Закона за висшето образование (ДВ. бр. 17 от 25 февруари 2020 г.), се наложи актуализиране на правилниците за устройството и дейността на военно-образователните институции.

Предвид гореизложеното се предприеха съответните действия за привеждане на Правилника за устройството и дейността на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, в съответствие със Закона за висшето образование. За тази цел е изготвен проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“

В проекта са включени новите изисквания в Закона за висшето образование по отношение, структурата на факултетния съвет, допълнителните правомощия на началника на училището, както и въведеното условие за възраст, при заемане на изборни ръководни длъжности.

 

 


Дата на откриване: 13.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 11.11.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 ноември 2020 г. 22:10:25 ч.
vasko_vs

Актуализирам:

Има няколко неща за добавяне и изясняване:

1. В правилника не е включена въведената последна промяна в ЗВО, че директор на департамент е хабилитирано лице. В ЗВО, Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) За ректор, декан и директор на филиал, департамент или колеж се избират хабилитирани лица, които работят на основен трудов договор във висшето училище.

2. В действащият правилник, не е ясно как се назначават преподаватели по "спомагателно длъжностно разписание". Назначаването им, същото ли е като на основен трудов договор и съответстват ли на ЗРАС и неговия правилник за прилагане?  Добре е да стане ясно в този правилник това.