Обществени консултации

проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните на Република България

Промените в Закона за ветераните от войните на Република България /ЗВВРБ/ /изм. и доп., бр.105 от 30.12.2016г./, се обуславят от необходимостта да се  преодолее различието в определението за „ветеран от войните“ между действащия закон и Правилника за прилагане на Закона за ветераните /ППЗВВ/, като с § 1 от проекта  в чл. 3, ал. 1 от Закона за ветераните от войните се добавят доброволците“ в определението за „ветеран от войните“, следвайки логиката на определението за ветерани по смисъла на Указ № 2066 за даване на добавка към пенсиите на ветераните от Отечествената война 1944 - 1945 г., (отменен 01.01.1999 г.) , който е действал до приемането на Закона за ветераните от войните на Република България (обн., ДВ, бр. 152 от 22.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г.). Съответно на т.нар. „доброволци“ се осигурява възможността безпрепятствено да упражняват правата по закона, тъй като  те са били реални участници във войната.

   Другата причина, която налага изменение в Закона за ветераните от войните е факта, че с приемането на Закона за социалните услуги, обн., ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 1.07.2020 г. се предоставя предимство на военноинвалиди и военнопострадали при ползването на социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа, която категория лица е сходна на ветераните и съответно е нужно уеднаквяване на правата между тези две групи правоимащи лица. С оглед на гореизложеното с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните на Република България се създава възможност и на ветераните от войните да ползват с предимство социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа.

         Проектът на акт не оказва финансово  въздействие върху държавния бюджет.

 Предложеният проект не е свързан с прилагането на европейското законодателство, поради което не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с правото на Европейския съюз.

 При изпълнението на процедурата по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ не са постъпили бележки и предложения. В съответствие с чл. 26, ал. 3, и 4 от ЗНА по проекта на постановление са проведени обществени консултации в 14-дневен срок, за да се обезпечи възможно най-скорошното прилагане на новите разпоредби, с оглед на затрудненията в здравословното състояние на ветераните, както и с цел да им се предостави по-бързо възможност за ползване с предимство на социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа.

 


Дата на откриване: 14.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 27.10.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари