Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на алергичните болести, (обн. в ДВ, брой 78 от 2019 г.)

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на алергичните болести, (обн. в ДВ, брой 78 от 2019 г.) е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Медицинската специалност „Клинична алергология“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на всички пациенти с алергични заболявания. Алергичните болести са мултиорганни заболявания, характеризиращи се с генерализирана свръхчувствителност и обхващат различни органи и системи. Клиничната алергология е наука, която изучава етиологията, патогенезата, клиничната  изява  на алергичните  реакции  и болести и разработва методи за тяхната диагноза, лечение и профилактика.  

Причините за разработване на проекта на наредба за допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на алергичните болести са свързани с необходимостта от допълване на лекарствената терапия на алергичните заболявания:

- в т. 4.1.8. Бронходилататори, като се добави  алтернатива на С1 инхибиторния концентрат - Icatiband acetate; 

- в т. 4.4. Лекарствени продукти, които са важни за ограничена група пациенти, неподдаващи се на стандартна терапия и условия за предписването им -  прилагането на биологичните терапии: за ограничена група пациенти с: астма тип 2 е добавен INN Dupilomab;  при пациентите с тежко протичащ наследствен ангиоедем - INN Lanadelumab.

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на алергичните болести  се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на пациентите с  алергични заболявания, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.

В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне също така  осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка,  адекватна специфична лекарствена терапия и проследяване на болните с аларгични заболявания, включени в обхвата на лечение по медицинската специалност „Клинична алергология“.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


Дата на откриване: 16.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 16.11.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари