Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на постановление се предвиждат изменения в нормативни актове на Министерския съвет:

В Класификатора на длъжностите в администрацията се предлага създаването на длъжност „началник на отдел в Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ с оглед спецификата и многообразието на схеми и мерки и ефективният подход за извършване на одитните дейности. Предвижда се и промяна на  правоотношението от трудово в служебно на длъжността „Ръководител на звено към председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“. Служителите, заемащи тази длъжност са част от администрацията на Комисията и за тях следва да се прилага Закона за държавния служител и изискването ръководните длъжности да се заемат по служебно правоотношение.

Предложените промени в Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация са свързани с прецизиране на текстовете относно показателите, въз основа на които се определя годишната оценка с цел да бъдат подпомогнати оценяващите ръководители при провеждането на процеса на оценяване по отношение на дигиталната компетентност.

Предложените промени в Наредбата за студентски стажове в държавната администрация предвиждат, че централизирани кампании, включително за дистанционни стажове, могат да бъдат провеждани и извън определения досега период (юли – септември). Дава се и възможност студентите да могат по своя инициатива целенасочено да търсят стаж в конкретна желана администрация, а не само администрациите да заявяват необходимостта си от стажанти.

В Наредбата за стипендиантската програма в държавната администрация се уеднаквява изискването за български и чуждестранни студенти по отношение предоставянето на документ от учебното заведение, удостоверяващ студентското им положение

В Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията се прецизира приложното поле на длъжността „експерт по мрежова и информационна сигурност“.

В Наредбата за служебното положение на държавните служители за орган, който дава указания по прилагането ѝ се определя Председателят на Съвета за административната реформа;

 

 


Дата на откриване: 15.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 14.11.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари