Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № I-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина

С Директива (ЕС) 2020/612 на Комисията от 4 май 2020 година за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства (ОВ L, бр. 141 от 2020 г.) е предвидено разширяване на възможността държавите членки да вземат решение, че няма да се вписва ограничение за превозни средства с автоматична предавателна кутия в свидетелството за управление на моторни превозни средства (МПС) на притежателите на свидетелство за превозни средства в категория C, CE, D и DE, за да се обхванат притежателите на свидетелства за управление за превозни средства в категория BE, C1, C1E, D1 и D1E, когато кандидатът вече притежава свидетелство за управление за превозно средство с ръчна предавка в поне една от следните категории: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 или D1E. В тази връзка, с проекта на наредба за допълнение е предвидено допълнение на чл. 7, ал. 8 от Наредба № І-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина. Разширението на обхвата се осъществява с оглед на техническия напредък, по-специално за да се вземе предвид развитието и нарастващото използване в транспортния сектор на по-модерни, по-безопасни и по-малко замърсяващи превозни средства, оборудвани с широк спектър от полуавтоматични, автоматични или хибридни предавателни системи. Освен това опростяването на съществуващите ограничения върху използването на превозни средства с автоматична предавателна кутия би намалило административната и финансовата тежест върху заинтересованите страни, включително малките и средните предприятия и микропредприятията, извършващи дейност в областта на пътния транспорт.


Дата на откриване: 16.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 30.10.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари