Обществени консултации

Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване

Със Заповед № I з – 2011 от 02.08.2011г. на министъра на вътрешните работи беше създадена междуведомствена работна група (МРГ) със задача изготвяне на проект на подзаконов нормативен акт и/или изменение на действащите такива с цел транспониране на Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010г., относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи в и/или напускащи пристанищата на държавите-членки на Европейския съюз и за отмяна на Директива 2002/6/ЕО (Директива 2010/65/ЕС) и за въвеждане на електронна обработка на документи за предоставяне на „свободна практика” и даване на „разрешение за отплаване” на корабите, посещаващи българските пристанища. При изготвянето на предложения проект на наредба са участвали представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция”, Агенция „Митници”, Изпълнителна агенция „Морска администрация”, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” и Българската асоциация на корабните брокери и агенти (БАКБА).

Въвеждането на разпоредбите на Директива 2010/65/ЕС е включено в Плана за действие за 2012 г. на Работна група 9 „Транспортна политика”, като срокът за въвеждане на директивата е 19 май 2012 г.

Директива 2010/65/ЕС цели опростяване и хармонизиране на процедурите за даване на информация и постигане на най-ефективния начин за събиране на информация, с оглед намаляване на административната тежест за корабособствениците в морския транспорт. Директивата не засяга естеството и съдържанието на изискваната информация, нито въвежда допълнителни изисквания за даване на сведения по отношение на кораби, които нямат такова задължение съгласно действащото законодателство в държавите-членки на Европейския съюз. Директивата цели задълбочаване на сътрудничеството между митническите органи, граничните контролни органи, органите на здравеопазване и органите по транспорта на държавите-членки на Европейския съюз, с оглед опростяване и хармонизиране на формалностите за даване на сведения в рамките на Европейския съюз, както и използване по най-ефективен начин на електронното предаване на данни и системите за обмен на информация. Директивата се прилага за формалностите за даване на сведения, приложими в морския транспорт по отношение на кораби, пристигащи в и/или напускащи пристанищата на Република България. Директивата не се прилага за кораби, освободени от формалностите за даване на сведения. Съгласно чл. 5 на директивата държавите-членки на Европейския съюз приемат изпълнението на формалностите за даване на сведения в електронен формат и тяхното предаване на едно гише не по-късно от 1 юни 2015 г. „Едното гише“, свързващо SafeSeaNet, електронните митници и други електронни системи, е звеното, в което в съответствие с директивата се подават еднократно всички сведения и от което се предоставят на различните компетентни органи и на държавите-членки на Европейския съюз. Когато формалностите за даване на сведения се изискват от правни актове на Европейския съюз и до степента, необходима за доброто функциониране на системата „едно гише“, електронните средства трябва да бъдат оперативно съвместими, достъпни и съвместими със системата SafeSeaNet, установена съгласно Директива 2002/59/ЕО, както и, когато е приложимо, с информационните системи, предвидени в Решение № 70/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно безкнижна среда в митниците и търговията.

В проекта на наредба са взаимствани разпоредби от действащата Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване (обн., ДВ, бр. 5 от 2006 г., изм. ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 62 от 2007 г., изм. ДВ, бр. 71 и 79 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 5 от 2011 г.), както и преработени разпоредби от Наредба № 7 от 23.05.2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега (обн., ДВ, бр. 55 от 2001 г., изм., ДВ, бр. 59 от 2003 г., изм., ДВ, бр. 3 от 2005 г., изм., ДВ, бр. 32 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 53 и 62 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 44 от 2010 г.). Същевременно са въведени и разпоредбите на Директива 2010/65/ЕО. С проекта на постановление за приемането на новата наредба  се предлага да бъде отменена действащата понастоящем Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване.

Проектът на наредба се състои от четири глави: Глава първа „Общи разпоредби”, Глава втора „Изисквания, организация и провеждане на граничния контрол”, Глава трета „Формалности за даване на сведения за кораби, пристигащи в и/или напускащи пристанище на Република България” и Глава четвърта „Национален център за електронен документооборот на морския транспорт”.

Наредбата ще определи условията и редът за:

1. организиране осъществяването на гранични проверки, митнически, граничен здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол на кораби, посещаващи пристанищата на Република България, както и контрол на транспортните средства в тези пристанища;

2. даване на сведения, приложими в морския транспорт по отношение на кораби, пристигащи в и/или напускащи пристанищата на Република България.

В изпълнение на чл. 5 от Директива 2010/65 в проекта на наредба е предвидено създаването на национален център за електронен документооборот на морския транспорт в структурата на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”. Съгласно чл. 244а, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” има задължение да обменя информация с други системи, предвидени в закон или в международен договор, по който Република България е страна. Националният център за електронен документооборот на морския транспорт ще представлява системата „едно гише”, взаимосвързана с българската част на европейската система SafeSeaNet.

Към момента, като част от структурата на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” функционира звено „Информационно обслужване на морските пристанища”, което се състои от „Информационен център – Варна” и „Информационен център – Бургас”. Звеното изпълнява функции по:

1. осъществяване информационното обслужване на морските пристанища, като събира, разпределя и архивира информацията за издаване на разрешения за свободна практика и за отплаване на корабите;

2. организиране денонощна операторска служба за информационно обслужване на морските пристанища;

3. предоставяне на следните услуги:

- издаване на разрешения за отплаване на корабите;
- предоставяне на информация, свързана с пристигането, престоя и отплаването на корабите от морските пристанища;
4. спазване на процедури, инструкции и правила, одобрени от Изпълнителна агенция „Морска администрация”, и споразумения за взаимодействие с други компетентни органи.
Центровете за информационно обслужване на морските пристанища разполагат със следните технически средства:
1. дублирани компютърни конфигурации с осигурен постоянен достъп до Интернет.
2. потребителски имена и пароли за достъп до системите;
3. средства за електронни съобщения.
Към настоящия момент потребители на Центровете за информационно обслужване на морските пристанища са:
            - оператори на Информационните центрове – Варна и Бургас;
            - институции, даващи разрешения, свързани с корабите, пристигащи в и/или напускащи българско морско пристанище;
            - наблюдатели;
            - корабни агенти.
В тази връзка, отчитайки факта, че Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” вече има изградени два информационни центъра, в проекта е предвидено поддържането и администрирането на Националния център за електронен документооборот на морския транспорт да се осъществява от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.
 
Наредбата регламентира и лицата, които предоставят сведения на Националния център за електронен документооборот на морския транспорт. Това са корабният мениджър, агентът или капитанът на всеки кораб, на който предстои да посети или напусне българско морско пристанище. Необходимите документи се депозират по електронен път или на хартиен носител в Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.
           
 
Лице за контакти
Силвина Бакърджиева,
Старши експерт в ИА МА,
Тел. 9300934;
E-mail: silvina.bakardzhieva@marad.bg


Дата на откриване: 9.4.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 22.4.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари