Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на ЦОИДУЕМ и на Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на ЦОИДУЕМ

С оглед оптимизиране дейността на ЦОИДУЕМ е необходимо да се направят промени по отношение на структурата и дейността на Управителния съвет. Съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) директорът на ЦОИДУЕМ следва да се разпорежда с финансовите средства, като се отчита пред министъра на образованието и науката, тъй като чл. 3, ал. 1 гласи, че ръководителите на организациите отговарят за осъществяване на финансовото управление и контрол във всички ръководени от тях структури, програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност. Съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗФУКПС ръководителите на всяко ниво в организациите отговарят и се отчитат пред горестоящия ръководител за своята дейност.

С предлаганите промени се цели:

  • да се приведат Постановление № 4 от 2005 г. и Правилникът за устройството, дейността и организацията на работа на ЦОИДУЕМ в съответствие с действащата нормативна уредба, включително и в терминологично отношение, предвид настъпилите промени в действащото законодателство, в това число и по отношение на променени наименования на институции, организации и административни структури;
  • да се установи съответствие между дейността и управлението на ЦОИДУЕМ с действащата нормативна уредба и установените практики в публичния сектор, като част от определените към момента правомощия на УС се адресират към директора на центъра, включително и при осъществяване на финансовото управление и контрол съгласно ЗФУКПС.


Дата на откриване: 19.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 18.11.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари