Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение на Наредбата за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии

Причините, които налагат изменението на Наредбата са промените в европейското законодателство, свързани с новите правила за действие на четвъртата фаза на Европейската схема за търговия с емисии (2021 – 2030 г.) и транспонирането им в националното законодателство чрез изменението и допълнението на Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК, обн. ДВ, бр. 22 от 11.03.2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 25 от 20.03.2020 г.).


Дата на откриване: 19.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 2.11.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари