Обществени консултации

проект на ПМС за приемане на Правилник за устройството и дейността на Служба "Военно разузнаване"

С последното изменение на Закона за военното разузнаване (обн. ДВ, бр. 69 от 04.08.2020 г.) е променено наименованието на Службата - от служба „Военна информация“ на Служба „Военно разузнаване“. Това налага изменения в подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейността и функционирането на Службата. Новото наименование отразява по-добре дейността на Службата и определя мястото и ролята й в единния централизиран разузнавателен процес, който се осъществява във Въоръжените сили на Република България.

Изменението в закона регламентира подробно ръководството на военното разузнаване и разузнаването, осъществявано от разузнавателните структури на Българската армия, осъществяването на отчетност и контрол, както и реда за предоставяне на разузнавателна информация на висшите органи на държавна власт и на други държавни институции.

На следващо място с изменението на закона в детайли се регламентират основните дейности и задачи изпълнявани от Служба „Военно разузнаване“ с цел добиване на стратегическа разузнавателна информация, необходима за отбраната на страната и защитата на националната сигурност от външни посегателства, рискове и заплахи. Регламентира се самостоятелното осигуряване на дейността на Служба „Военно разузнаване“ с оглед защита на вътрешната й сигурност и контраразузнавателната защита на оперативно-разузнавателната дейност, както и защитата на класифицираната информация. Създадена е необходимата законова основа за създаване на информационни фондове и за обработване на лични данни в интерес на националната сигурност съобразно компетенциите на Службата.

Във връзка с влезлите в сила изменения и допълнения на Закона за военното разузнаване е необходимо регламентирането по нов начин на устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“, което да отрази и съответства на направените промени в закона. Предвид факта, че промените, които следва да се направят в действащия Правилник за устройството и дейността на служба „Военна информация“ са многобройни и важни е необходимо да се отмени сега действащия Правилник за устройството и дейността на служба „Военна информация“ и да се приеме нов Правилник за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“.

С проектът на правилник се конкретизират дейностите извършвани от Службата, свързани с отбраната на страната и защита на националната сигурност и дейностите свързани с подпомагане на началника на отбраната при осъществяване на неговите правомощия по ръководство на военното разузнаване в Българската армия на оперативно и тактическо ниво. Регламентира се по нов актуален на съвременните предизвикателства начин процеса на водене на стратегическо разузнаване, както и възможността за използването на нов способ за водене на разузнаване – разузнаване чрез открити източници.

Определя се мястото и дейността на инспектора, финансовия контрольор и служителят по сигурността на информация в организацията на дейността на Службата с оглед техните функции и задачи, както и се регламентира подробно тяхната дейност.

Подробно се развива уредбата за самостоятелно осигуряване на вътрешната сигурност и контраразузнавателната дейност в службата.

В Правилника се прецизират разпоредбите относно приемане, изпълнение и освобождаване на военнослужещи от военна служба с оглед спецификата на военната служба изпълнявана в структурите на Службата, както и се регламентира статута на служителите на прикритие.

В изпълнение на § 3а от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България в правилника се определят условията и редът за приемане на служба в доброволния резерв, сключването, изменението и прекратяването на договора за служба или за предоставяне на техника в доброволния резерв, назначаването, преназначаването и освобождаването от длъжност, подготовката, присвояването и повишаването във военно звание на резервисти.

В проекта на правилник се отстраняват констатираните несъвършенства на разпоредбите относно ресурсното осигуряване на Службата. Предвижда се специален ред за разпореждане с движими вещи предоставени на структурите за изпълнение на специфичните задачи и дейности на Службата извън територията на Република България. Необходимостта от създаване на този  специален ред е свързана с практическата невъзможност или нецелесъобразност определени материални средства движими вещи да бъдат връщани в страната. Допълнени са текстовете относно финансовото осигуряване, като се предвижда възможност за получаване от Службата на допълнително финансиране за изпълнение на специфичните си цели, като организацията на тяхното вътрешноведомствено администриране, разходване, отчитане и контрол се определят с акта на министъра на отбраната по чл. 73 от Закона за военното разузнаване. 

 

Прилагането на съкратения срок от 14дни по чл. 26,ал.3 и4 от ЗНА  цели измененията в посочените подзаконови нормативни актове да осигурят нормалното осъществяване функциите на Служба „Военно разузнаване“. Предвид факта, че измененията в Закона за военното разузнаване (обн. ДВ 69 от 2020 г. от 04.08.2020 г.) вече са влезли в сила, то и извършването в краткосрочен план на съответните промени в подзаконовата нормативна уредба, уреждаща дейността и статута на службата и служителите в нея, е наложително. На следващо място прилагането на съкратения срок е обусловено от факта, че Съветът по отбрана към министъра на отбраната е взел решение за извършване на организационно-щатни промени в Службата, считано от 01.12.2020 г. Преди извършването на тези промени, следва новият Правилник за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“ да е приет и влязъл в сила и да се изготвят функционалните характеристики на структурите в Службата и длъжностните характеристики на служителите.

 

 


Дата на откриване: 20.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 2.11.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари