Обществени консултации

Проект на Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

Законопроектът въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги (OB, L 136/1 от 22 май 2019 г.) и на Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за някои аспекти на договорите за продажба на стоки, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 и на Директива 2009/22/ЕО и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО (OB, L 136/28 от 22 май 2019 г.). Законопроектът урежда следните материи:

- предоставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги;

- модернизира и адаптира съществуващата правна рамка за продажба на стоки към спецификата на цифровата икономика така, че да включи и стоките, съдържащи цифрови елементи;

- определя изисквания за съответствие, на които трябва да отговарят цифровото съдържание, цифровите услуги и стоките, съдържащи цифрови елементи;

- предоставя средства за защита на потребителите при непредоставяне и несъответствие на цифрово съдържание или цифрова услуга и в случаите на несъответствие на стоките.

Изискванията на двете директиви трябва да се въведат в българското законодателство в срок до 1 юли 2021 год. 

Предложения законопроект ще запълни съществуващия правен вакуум в тази област, така че потребителите да бъдат защитени при използване на цифрово съдържание и цифрови услуги и при продажбата на стоки, а търговците да разчитат на стабилна договорноправна среда при предоставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги и при продажбата на стоки.


Дата на откриване: 23.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Защита на потребителите
Дата на приключване: 23.11.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари