Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проектът на ПМС има за цел да въведе изискванията на приетия на ниво ЕС през 2018 г. законодателен пакет „Отпадъци“, и по специално направените законодателни промени в Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕС, Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки, Директива 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства, Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване.


Дата на откриване: 23.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 23.11.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 октомври 2020 г. 13:21:28 ч.
Димитър Йорданов

Мнение за проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове

     С този проект на Постановление се цели да се актуализират мерките и изискванията в съответствие с тези на ЕС приети през 2018г. с пакет "Отпадъци". Предлаганите изменения в съответните наредби предполагат по-ефективна кръгова икономика. В този проект на Постановление е акцентирано върху отговорността на проиводителите, които са задължени поетапно до 2030г. да рециклират около 70% от общото тегло на отпадъците от опаковки. Притеснително е дали българските производители ще достигнат тези европейски показатели. У нас са все още недостатъчни инвестициите за разделно събиране на отпадъците и рециклирането им.