Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за личната помощ

 

Предложената нормативна промяна на Закона за личната помощ ще доведе до:

 

- Определяне на конкретен кръг правоимащи за достъп до личната помощ, съобразно реалната нужда от насочване към асистентската грижа, финансирана с публичен ресурс, към най-нуждаещите се и уязвими лица, без да се допуска обхватът да се свежда до всички хора с увреждания в страната от догодина. Запазване на въведеното ограничение на кръга ползватели, съобразно действащите до 31.12.2020 г. разпоредби.

 

- Прецизиране на  степените на зависимост, обвързани с определяне на брой часове за лична помощ на базата на индивидуална оценка на потребностите за хората с увреждания, но на фиксирана дневна основа, според конкретния случай, съобразно зависимостта от интензивна подкрепа за ползвателя от друго лице за реализиране на различни дейности в ежедневния живот.

 

- Прецизиране на регулациите за засилване на контрола за превенция на риска от злоупотреби и за повишаване на качеството на личната помощ за ползвателите, включително чрез въвеждането на ангажимент за кметовете на общини при упражняването на контрол да извършват наблюдение за качеството на личната помощ.

 

- Оптимизиране на контролната дейност чрез регламентация за преустановяване получаването на механизма при установени нарушения и неправомерни действия.

 

- Гарантиране на финансово обезпечаване на общинските администрации за  постигане на устойчивост и по-добро качество на предоставяната лична помощ, посредством  предоставяне на средства за администриране на механизма лична помощ на съответната община, съгласно предоставяния месечен брой часове на ползвателите на нейна територия.

 

- Повишаване на изискванията към асистентите, предоставящи личната помощ по отношение на здравословно състояние за осъществяване на дейностите по личната помощ. Доставчикът на лична помощ ще може да поставя изисквания към асистентите, в зависимост от потребностите на ползвателя.

 

- Въвеждане на норма за предоставяне на механизма лична помощ в случаите, когато ползвател има нужда от провеждане на лечение в чужбина и/или извършване на рехабилитационна услуга. По този начин, при ясни правила, лицето продължава да получава асистентската грижа, с което се осигурява непрекъсваемост на процеса.

 

- Прецизиране на съществуващи разпоредби, с цел правилно разбиране при правоприлагането, което е изключително важно от гледна точка на законността.

 

 

Основната цел, която се постига с приемането на предложената промяна е повишаване на ефективността на провежданата държавна политика за предоставяне на лична помощ на хора с увреждания. Предложените изменения предполагат превенция от социална зависимост, недопускане на злоупотреби и рискове за социалната система, финансирана с публичния ресурс.

По този начин ще се създаде обективен механизъм за преодоляване на идентифицираните затруднения в областта на личната помощ. Ще се гарантира съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, чрез предприемането на ефективни и подходящи мерки, така че хората с увреждания да бъдат подпомогнати за социално им включване в общността, в частност чрез осигуряване на достъп до лична помощ.

 


Дата на откриване: 23.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 6.11.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 ноември 2020 г. 13:10:37 ч.
mostove

становище по проекта

Със становището ни по проекта за ЗИД на ЗЛП можете да се запознаете тук:

 

https://drive.google.com/file/d/1XqVfPFiFF0ky8UmCIaU9iOeaElCCpeB3/view?usp=sharing