Обществени консултации

Проект на Решение за одобряване на актуализирани Национални научни програми, одобрени с Решения № 577 и № 658 на Министерския съвет от 2018 г.

            С проекта на Решение се предлага актуализиране на Национални научни програми, одобрени с Решения № 577 и № 658 на Министерския съвет от 2018 г.

            Със срок от една година се удължава изпълнението на следните девет научни програми: „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“, „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“, „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, “Електронно здравеопазване в България“, „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България“, „Млади учени и постдокторанти“; „Иновативни нискотоксични биологично-активни средства за прецизна медицина".
          Актуализацията се налага предвид това, че споразуменията между МОН и водещите организации, които изпълняват програмите, се сключват в края на съответната финансова година. Удължаване на регламентираните срокове ще позволи максималното постигане на заложените в програмите индикатори с цел намиране на компетентни решения и постигане на качествени научни резултати в полза на икономиката и обществото.

         Към програмата „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ се включва допълнителен работен пакет съгласно ангажиментите на страната ни, свързани с прилагане изискванията на природозащитните директиви – за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, за опазване на дивите птици, както и разработването на специфични цели за защитени зони от екологична мрежата Натура 2000. В резултат на това ще бъдат разработени поетапно и съгласувани с Европейската комисия специфични и подробни природозащитни цели на ниво 13 защитени зони. 

       В рамките на отделните научни програми се извършват изследвания на климата, водните ресурси, бедствията, културноисторическото наследство, цифровите технологии  и технологиите за електронно здравеопазване, изследвания в областта на здравословните храни и биотехнологиите, изследвания за нисковъглеродни енергийни източници и др. Програмите допринасят и за насърчаване реализацията на младите учени в научните организации и висшите училища в страната.


Дата на откриване: 27.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 26.11.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари