Обществени консултации

Проект на Постановление за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с Постановление № 85 на Министерския съвет от 2020 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект Постановление на Министерския съвет за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

С приемането на Закона за публичните предприятия /ЗПП/ се регламентира провеждането на конкурс за избор и назначаване на всички членове на органите за управление и контрол в публичните предприятия. Същото е относимо и за държавните лечебни заведения – публични предприятия, и изрично записано в новата редакция на чл. 63 ал. 3 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/ (изм. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.), съгласно която „членовете на органите на управление и контрол на държавните и общинските лечебни заведения и на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие в капитала, които са публични предприятия по смисъла на Закона за публичните предприятия, се избират и назначават след провеждане на конкурс по реда на Закона за публичните предприятия.

Адрес за изпращане на становища и предложения: rpavlova@mh.government.bg


Дата на откриване: 29.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 11.11.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари