Обществени консултации

проект на Наредба за условията и реда за определяне размера на допълнителен платен годишен отпуск на военнослужещи в определени области и дейности от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА

В изпълнение на положителна резолюция на министъра на отбраната на докладна записка на главния инспектор на Министерство на отбраната  (рег. № 21-15-11/29.04.2020 г.), беше създадена организация за актуализация на МЗ № ОХ-533/09.10.1997 г. относно определяне на размера на допълнителен платен годишен отпуск на кадрови военнослужещи в определени области и дейности.

Необходимостта от изготвяне на нов акт на министъра на отбраната се явява отпадналото основание за определяне на допълнителния платен годишен отпуск на военнослужещите в определени области и дейности с влизането в сила на новия Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България, обн., ДВ, бр. 35 от 12.05.2009 г. Необходимостта от издаване на нормативен акт - наредба, произтича от законовата делегация на чл. 197, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и изискването за трайност и стабилност на предмета на правна уредба относно определяне на условията и реда за ползване на този допълнителен платен годишен отпуск от военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

С Наредбата за определяне на допълнителния платен годишен отпуск на военнослужещите в определени области и дейности от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, издадена от министъра на отбраната, се регламентират категориите правоимащи лица, размерът на допълнителния платен годишен отпуск на военнослужещи в определени области и дейности, възникване на право за ползване на допълнителния отпуск, както и редът за ползването му.

 


Дата на откриване: 29.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 27.11.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 октомври 2020 г. 22:08:35 ч.
ivanmihalev

Коментар 1

В така предложения текст на Наредбата, не се включени две, макар и може би малобройни, но важни, групи от военнослужещи - тези служещи в подземни съоръжения или на голяма надморска височина.

В обхвата на чл. 2, т. 1 от Приложение № 2 към ПМС № 267 от 12.12.2005 г. не попадат първата група военнослужещи, а от втората няма и следа.

Във връзка с горното, предлагам:

1. Досегашната т. 4 на чл. 2, ал. 1, да стане т. 5;

2. Да се добави т. 4 на чл. 2, ал. 1, с текст "военнослужещи, служещи в подземни съоръжения или съоръжения с надморска височина над 1500 м. {или друга} - от 5 до 8 работни дни" или нещо подобно.

3. В случай, че е необходимо, да се прецизират и текстове в останалите членове на Наредбата, които биха били повлияни от горното предложение.

10 ноември 2020 г. 13:34:38 ч.
Sotirova

Допълнителен годишен платен отпуск за военнослужещи в ЦАТИП, работещи при риск за живота и здравето

В предложената за обсъждане Наредба липсва текст, който да определи размер на допълнителен платен годишен отпуск на военнослужещите от Централен артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП), които работят в условия на повишени рискове за здравето и живота, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени.

В Наредба № Н-3 от 8.02.2010 год. производствения риск за военнослужещите в ЦАТИП е регламентиран като риск, трета и четвърта степен, група А и Б, а в чл. 3 от проекто наредбата производствения риск е изключен като основание за допълнителен годишен отпуск

Във връзка с горното, предлагам:

1. Към чл. 2, ал. 1 да се добави нова т. 5 със следния текст:

„на военнослужещи в ЦАТИП, работещи под въздействие на рискови фактори Производствен риск трета и четвърта степен, група А и Б от Наредба № Н-3 от 08.02.2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени за военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (обн. ДВ, бр. 17 от 25.02.2011 г.) - от  5 до 14 работни дни.“.

2. В чл. 3, ал.1 след думите „производствен риск“ да се добави текста:

„с изключение на военнослужещите по чл.2 (1), т.5“.

3. В случай, че е необходимо, да се прецизират и текстове в останалите членове на Наредбата, които биха били повлияни от горното предложение.

17 ноември 2020 г. 10:17:00 ч.
Яни

Коментар 3

1.В чл.2 ал.1 т.1 са пропуснати втори пилоти и пилоти-оператори на Ми-24.
2.В чл.5 ал.1 "служил в условията на чл. 2 не по-малко от половината от нормалната продължителност на установеното служебно време" означава пилотите да са летели 20 часа при 40 часова работна седмица или около 900 часа за годината за да имат право на допълнителен отпуск.
3. Чл.5 ал.3 противоречи на чл.4 ал.1 (редът, предвиден за използване на основния платен годишен отпуск - чл.102а ППЗОВС).

25 ноември 2020 г. 20:09:22 ч.
svetlak69

коментар 4

чл. 4, чл. 5 и чл. 6 да придобият следното съдържание:

 

Чл. 4. (1) Правото на допълнителен платен годишен отпуск имат военнослужещите, които са служили в условията на чл. 2 не по-малко от половината от нормалната продължителност на установеното служебно време, с изключение на военнослужещите, които извършват работи в среда на йонизиращи лъчения.

         (2) Правото на допълнителен платен годишен отпуск в пълен размер възниква, при условие че военнослужещият е служил при условията на        ал. 1 в рамките на една календарна година.

(3) Когато военнослужещият служи по-малко от срока по ал. 2, размерът на допълнителния платен годишен отпуск се определя пропорционално на прослуженото време.

(4) Военнослужещите, които имат право на допълнителния платен годишен отпуск по наредбата и конкретния размер на допълнителния платен годишен отпуск се определят ежегодно със заповед на съответния командир (началник) на военно формирование или ръководител на структура, в зависимост от времето, прослужено в специфични условия на труд и рискове за живота и здравето през предходната календарна година.

 

Чл. 5. Военнослужещите могат да ползват допълнителен платен годишен отпуск само по една от горепосочените групи, която е най-благоприятна за тях.

 

 

 

По този начин условията и реда за определяне размера на допълнителен платен годишен отпуск на военнослужещи в определени области и дейности от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в максимална степен ще се уеднакви с този на работниците и служителите по  Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, приета с ПМС № 267 от 12.12.2005 г.

 

Ще се избегнат спорните и противоречиви моменти в предложения проект като:

 

  • Ползването на платения годишен отпуск е регламентирано в ППЗОВС

и не е нужно в чл. 4, ал. 1 от Наредбата да се уточнява отново реда за ползването му.

  • чл. 4, ал. 1 и чл. 5, ал. 3 са в колизия помежду си, а освен това чл. 5,  

ал. 3 от Наредбата въвежда незнайно откъде и защо термина „прехвърля“ (вместо отлага) и изцяло е в противоречие на чл. 198, ал. 2, изр. второ от ЗОВСРБ, и с принцип в правото, че се допуска отлагане на платения годишен отпуск за следващата календарна година без да се прави разграничение на това дали е основен или допълнителен.

  • чл. 4, ал. 2 и чл. 5, ал. 2 също са в противоречие помеджу си или най-

малкото създават неяснота и объркване.