Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници

С проекта на наредба, същата се съобразява със Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 60 от 7.07.2020 г.). Законът въвежда промени по отношение на таксиметровия превоз на пътници, които влизат в сила от 1.01.2021 г. Промените в наредбата, които са в съответствие с промените в закона, имат за цел намаляване на административната тежест на лицата, осъществяващи таксиметрова дейност чрез създаването на единен публичен таксиметров регистър.

С проекта на наредбата са предложени промени, свързани с намаляване на административната тежест във връзка с Решение № 704 от 05.10.2018 г. на Министерския съвет чрез обединяване на публичния регистър, воден от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и регистрите на общинските администрации за издадените от тях разрешения. С цел спазване на изискванията на чл. 15, ал. 1 и ал. 6 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и Закона за електронното управление е необходимо осигуряване на публичност на регистъра за търговци, осъществяващи обществен превоз на пътници с лек таксиметров автомобил или водачи, извършващи дейността от името на регистриран търговец, но за своя сметка, чрез осигуряване на безплатен достъп по електронен път до него от представители на общините.

В § 2 от предложения проект е посочено кой може да извършва таксиметров превоз на пътници. Текстът е съобразен с чл. 12, ал.  6 от Закона за автомобилните превози, където е предвидено, че кметовете на общини или оправомощените от тях длъжностни лица издават удостоверение за регистрация, за вписване, отписване и промени в данните на удостоверенията за регистрация на търговец, който ще извършва таксиметров превоз на пътници.

С § 5, 7, 10 и 11 от предложения проект на наредба се предвижда регистрацията и заличаването от регистъра на търговци, извършващи таксиметров превоз на пътници, както и вписването, отписването и промените в данните на издадените удостоверения, да се извършва от кметовете на общини или от оправомощени от тях длъжностни лица, т.е. в една институция, а не както понастоящем се изисква подаване на документи в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и в общинските администрации. Лицата по чл. 3, ал. 1,  водачите по чл. 3, ал. 2, както и превозните средства, с които ще се извършва дейността, ще се вписват в публичния единен таксиметров регистър, воден от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.  

С проекта на наредбата се намалява административната тежест за регистрирания търговец, извършващ таксиметров превоз на пътници, при заявяване за вписване/отписване на пътни превозни средства и/или на водачи в регистъра по чл. 4, ал. 1 от наредбата, като отпадат някои от изискуемите досега документи – в частност копие на удостоверение за извършен периодичен преглед на пътно превозно средство, копие на свидетелство за регистрация на пътно превозно средство, свидетелство за съдимост за български граждани. Кметовете на общини или оправомощените от тях длъжностни лица се предвижда да извършват служебна проверка на обстоятелствата по чл. 5, както следва: в Министерството на правосъдието - относно свидетелствата за съдимост, когато лицата са български граждани, в Министерството на вътрешните работи - относно регистрация на превозните средства в регистъра на пътните превозни средства и в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ - относно валидни удостоверения за техническа изправност и знак за техническа изправност в информационната система на агенцията за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства и други.

Със цел защита на потребителите на таксиметрови услуги с § 19 се предлага цената на един километър пробег извън населено място да не надвишава повече от 50 % цената на един километър пробег в населено място по съответната тарифа, а първоначалната цена да е в размер от двоен до троен от минималната цена за един километър пробег по съответната тарифа в населено място. Така ползвателите на услугата ще бъдат информирани преди началото на превоза за условията при които ще бъде извършен.

С § 47-52 от проекта на наредбата се изменят и допълват образците на заявленията и документите, подавани от търговците до кмета на общината - образеца на заявление за извършване на регистрация и издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници; образеца на списък на превозните средства  към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, образеца на списък с данни на водачите към удостоверението за регистрация и др.

Предлагат се и нови образци на заявления за улеснение на регистрираните търговци. С § 53 от проекта на наредбата се създава Приложение № 5в, съдържащо образец на заявление за вписване на превозни средства и/или водачи към списъка/списъците към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници. С посочения образец ще се подава един документ за вписване на превозните средства и/или на водачите в списъците към удостоверението за регистрация. С § 54 от проекта на наредбата се създава Приложение № 5г, което предвижда подаване на един документ – заявление за отписване на превозни средства и/или водачи от списъците към удостоверението за регистрация. Също така се предлагат и следните нови образци на заявления:

- Приложение № 5д (§ 55 от проекта) – заявление за прекратяване на правата, произтичащи от удостоверението за регистрация;

- Приложение № 5е (§ 56 от проекта) – заявление за издаване на дубликат на удостоверение за регистрация.

 Предлага се към заявлението да се прилагат по-малък брой документи, като в резултат на това ще се извършват повече служебни справки от органа, пред който се подава заявлението. В образците е предвидено заявителят да избира как да получава акта, издаден в резултат от административната услуга.

 

Лице за контакт:
Емил Милев
Инспектор в отдел „Административно-наказателна дейност“,
Дирекция „Автомобилна инспекция“,
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
Тел.: 02/930 88 85,
E-mail: emilev@rta.government.bg
 

 

 


Дата на откриване: 28.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 27.11.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 октомври 2020 г. 11:06:59 ч.
dorida

Категорично съм против увеличаване цената на такситата

1. Цената на горивото и разходите, свързани с упражняването на тази професия не са нараснали.

2. Нещо повече. Правителството на Орешарски увеличи срока от 10 на 15 години на периода от производство до края на използване на даден автомобил като таксиметров. Ако ще се вдигат цени, то този срок отново трябва да бъде върнат на 10 години.

3. С увеличаването на мрежата на метрото в София, такситата стават неконкурентно способни. Метрото е по-бързо и по-евтино. Вдигането на цената ще ги направи още повече неконкурентно способни

4.Проблемът на бранша е лошото качество на услугата. Когато имаш общо лошо качество на услугата, не е разумно да вдигаш цената. Ще станем свидетели на споделено пътуване в рамките на града. Това може да се види в Москва.

04 ноември 2020 г. 01:13:32 ч.
Doychev

Предложение за промяна на чл. 21

Предложение:

Чл. 21. (1) г) да влезе в сила от 08.07.2022 г.

Мотиви:

В момента този текст е практически неизпълним съобразявайки се и с Приложение 9, тъй като ТА нямат трета тарифа за извън населено място.

Трябва да се синхронизират текстовете на чл. 12 (7)) 2. от ЗАП и т. 7 от Приложение 1 към чл. 2. от Наредба 35, както и таксиметровите апарати да се преведат в съответствие с тези текстове.

Предложение:

Чл. 21. (1) е) думите ,,минималната цена за един километър пробег по съответната тарифа в населено място" се заменят с ,,цената за един километър пробег по съответната тарифа на търговеца;"

Мотиви:

Общинските съвети нямат нужната компетентност въпреки вмененото им задължение от ЗАП да определят минималните и максималните цени за км. пробег на таксиметров превоз на пътници. Това се потвърждава и от Решение 251 от 18.03.2015 г на КЗК. Ако общинските съвети изпълнят формално своето задължение и определят нереално ниски минимални цени ще се отрази негативно при формирането на първоначалната такса. Прекалената регулация пречи на свободното формиране на цените и спира развитието на конкуренцията. Всичко това благоприятства извършването на нерегламентирани превози въпреки завишените наказания. 

Предложение:

Чл. 21. (1) Да отпадне следния текст ,,да бъде трайно боядисан в жълт цвят без облепване на автомобила с фолио;

може да бъде трайно боядисан в зелен цвят, без облепване на автомобила с фолио, когато превозното средство е хибридно или се задвижва изключително с електрически двигател;"

Мотиви:

Пребоядисването на автомобилите е излишен разход за собствениците им, тъй като цвета на автомобила не влияе по никакъв начин на извършването на дейността. Освен това жълтият цвят допълнително занижава цената при последваща продажба. Вече масово таксиметровите автомобили се облепят с рекламно фолио, което покрива голяма част от автомобила и боядисването в определен цвят губи смисъл. Това е още една излишна рестрикция собствениците на таксиметрови автомобили. Нека всеки сам има право на избор с какъв цвят автомобил да упражнява дейността таксиметров превоз на пътници.

 

04 ноември 2020 г. 13:59:09 ч.
Володя Домашенко

До кога ще слугувате на софийските фЕрми и ще пишете закони в тяхна полза?!!!

Категорично подкрепям колегата Дойчев!

Още миналата година,  господа смехотворци,  в министерството има входирано ЕДИННО СТАНОВИЩЕ  от браншовите организации , но вие продължавате да се правите на умрели лисици!  Верно,че предлаганите от нас промени не са в интерес на големите СОФИЙСКИ фЕрми,  но София НЕ Е България и е крайно време да го проумеете!!!

В противен случай, следващия голям протест в столицата, няма да е против МАКСИМ(за чиято дейност също се правите , че не знаете)  ,а ще бъде за това - ВСИЧКИ ДА РАБОТИМ КАТО ТЯХ!...

 

04 ноември 2020 г. 17:21:48 ч.
Doychev

Предложение за промяна на чл. 10

Предложение:

В чл. 10. ( 3) след ,,списъкът с" се добавя ,,данни на наетите водачи по трудов договор и".
В чл.10. (4) 2. след ,,данните на" се добавя ,,наетите водачи по трудов договор и на"
Мотиви:
Да има по-голяма прозрачност относно водачите извършващи дейността таксиметров превоз на пътници, както и за дисциплиниране на търговците относно данъчното и социалноосигурителното законодателство.
Предложение и мотиви:
В чл. 10. (5) - Да отпадне ал. 5., след като в ЗАП няма предвидено ограничение от първата регистрация на автомобила да не са изтекли повече от осем години за първоначалното вписване в регистъра по чл. 4, ал. 1.
Има решение № 6388 / 06.07.2005 на ВАС, което отменя текстовете на подобен текст от наредбата..
Нарушава се принципът за равнопоставеност и социална справедливост, прокламиран в чл. 6, ал. 2 от Конституцията. Възведеното с изменението изискване разширява обема на задължителните условия, предвидени в закона за осъществяване на нормативно регламентирана дейност по превозване на пътници. Недопустимо е подзаконов нормативен акт да разширява приложното поле на Закона за автомобилните превози, респ. да доурежда същия. Качеството на автомобила се определя от: марка, клас, пробег, години и поддръжка. Да се залага единствено и само на критерия "години" е неправилно. В този смисъл са и разпоредбите на чл. 24а, ал. 2, т. 4 и чл. 91, ал. 3, т. 5, които говорят за "годност" и "техническа изправност", а не за "възраст".
Забраната за използване на коли над 8 години е ограничение на свободната стопанска инициатива в сферата на таксиметровите услуги, поради което може да бъде установена само със закон, и то изрично.
Търговецът е този, който може да определи дали е икономически изгодно да оборудва и регистрира даден автомобил, а не административно да му се налага ограничения.
Не завишените наказания ще ограничат нерегламентираните превози, а намаляването на излишните рестрикции ще привлече хората към регламентирано изпълнение на дейността.
Държавната администрация трябва да създава условия и да насърчава осъществяването на всяка правно регламентирана дейност, а не да създава пречки чрез подзаконови нормативни актове за реализирането ѝ.
 

05 ноември 2020 г. 13:22:41 ч.
Doychev

Предложение за промяна на чл. 41

 

 

Предложение и мотиви:

В чл. 41, алинея 1 думите ,,на две тарифи (дневна и нощна)" се заменят с ,,на три тарифи (дневна, нощна и за извън населено място)". Този текст да влезе в сила от 08.07.2022 г.

Да се синхронизират текстовете от ал. 1 и ал. 2 на чл. 41., тъй като в момента

таксиметровите апарати отговарят на изискванията на ал. 1 без да покриват

изискванията по ал. 2.

 

05 ноември 2020 г. 14:13:50 ч.
Doychev

Предложение за промяна на чл. 34

Предложение:

В чл. 34, точка 8 след думата ,,сключен" се добавя ,,актуален трудов договор за наетите водачи и сключен"

Мотиви:

Да има по-голяма социална защита за водачите извършващи дейността таксиметров превоз на пътници, както и по-голяма прозрачност относно спазването на данъчното и социалноосигурителното законодателство.

05 ноември 2020 г. 14:39:27 ч.
Doychev

Предложение за промяна на чл. 45

Предложение:

В чл. 45, точка 1 след текста ,,за която няма издадено разрешение" се добавя и променя текста така ,,с изключение на общини, където няма регистрирани таксиметрови автомобили, както и при превоз на клиенти към общината за която е валидно разрешителното. В курортни комплекси, разположени на територията на две и повече общини, таксиметров превоз може да извършва всеки превозвач, който е получил разрешение за извършване на такава дейност от една от общините, на чиито територии е разположен комплексът."

Мотиви: 

С промените се цели да се отстрани дискриминацията спрямо жителите на общини без регистриран таксиметров превоз. Има много общини, в които няма регистрирани таксиметрови търговци и с така предложените промени се дава възможност на жителите на тези общини да ползват таксиметров превоз. Има клиенти, които прибирайки се от друго населено място желаят да ползват такси от своята община, както и при трансфери на туристи от летища към курортни комплекси и други подобни случаи.

След като се създаде единен публичен регистър с издадените разрешителни ще е видно в кои населени места няма регистрирани търговци с издадени разрешителни и контролът ще е по-ефективен за констатиране на нарушения в случаи на злоупотреби.

05 ноември 2020 г. 14:40:10 ч.
Doychev

Предложение за промяна на чл. 45

Предложение:

В чл. 45, точка 1 след текста ,,за която няма издадено разрешение" се добавя и променя текста така ,,с изключение на общини, където няма регистрирани таксиметрови автомобили, както и при превоз на клиенти към общината за която е валидно разрешителното. В курортни комплекси, разположени на територията на две и повече общини, таксиметров превоз може да извършва всеки превозвач, който е получил разрешение за извършване на такава дейност от една от общините, на чиито територии е разположен комплексът."

Мотиви: 

С промените се цели да се отстрани дискриминацията спрямо жителите на общини без регистриран таксиметров превоз. Има много общини, в които няма регистрирани таксиметрови търговци и с така предложените промени се дава възможност на жителите на тези общини да ползват таксиметров превоз. Има клиенти, които прибирайки се от друго населено място желаят да ползват такси от своята община, както и при трансфери на туристи от летища към курортни комплекси и други подобни случаи.

След като се създаде единен публичен регистър с издадените разрешителни ще е видно в кои населени места няма регистрирани търговци с издадени разрешителни и контролът ще е по-ефективен за констатиране на нарушения в случаи на злоупотреби.

08 ноември 2020 г. 15:28:09 ч.
Doychev

Предложение за промяна на § 2., чл. 3

Предложение за § 2.:

В чл. 3 алинея 3 да се добави в началото на текста ,,(3) Правоотношенията между регистрирания търговец и наетите от него водачи се уреждат с трудов договор съгласно КТ."

Мотиви:

Да се постигне по-голяма прозрачност при спазването на данъчно-осигурителното законодателство и социална защита на водачите. Напрактика в момента около 90 % от таксиметровите шофьори са без социално-осигурителни права, а дейността е прекалено рискова и отговорна. Да се ограничи използването на така наречените ,,кухи" фирми, чрез които се избягва плащането на данъци и осигуровки и се ощетяват държавният бюджет и водачите на лек таксиметров автомобил. Всички участници на пазара да бъдат поставени при равни условия на данъчно-осигурителното облагане.

По данни от ИА ,,Главна инспекция по труда" за 2019 г. са извършени 57 проверки за спазване на трудовото законодателство на дружества регистрирани с КИД 49.32 ,,Пътнически таксиметров транспорт", като за предотвратяване и преустановяване на констатираните нарушения са наложени 89 броя принудителни административни мерки. 

 

08 ноември 2020 г. 17:56:51 ч.
Doychev

Предложение за промяна на § 20., чл. 24. (2)

Предложение за § 20., чл. 24:

В чл. 24. (2) точка 3 след ,,с данните на" се добавя  на ,,наетите водачи с трудов договор и". В края на точка 3 се добавя: ,,Оправомощените лица от кметовете на общини извършват служебна проверка за сключен трудов договор в регистъра на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомленията за промяна на работодател, воден в Националната агенция за приходите;"

 Мотиви:

Да се постигне по-голяма прозрачност при спазването на данъчно-осигурителното законодателство. Когато шофьорите работещи с фискалната памет на даден търговец и нямат сключени и регистрирани трудови договори, то този търговец, който е и ДЗЛ няма как да им задължения за осигуровки и ДДС, защото няма регистрирани лица за осигуряване, нито декларира оборотите от таксиметровите апарати на многобройните си таксиметрови автомобили. 

По данни на МФ и НАП за 2018 г. има издадени 25636 броя разрешителни на 4191 ДЗЛ, а броят подадени уведомления за сключени трудови договори с код на длъжност 83222005 - Шофьор, такси по Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011) е 3208. Броят на лицата с основна икономическа дейност „Пътнически таксиметров транспорт“ (код 49.32 по КИД2008), регистрирани по ЗДДС е 167, и размерът на внесения от тях данък (ДДС) в НАП е 3163784 лв.

За 2019 г. има издадени 23246 броя разрешителни на 3888 ДЗЛ, а броят подадени уведомления за сключени трудови договори с код на длъжност 83222005 - Шофьор, такси по Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011) е 3421. Броят на лицата с основна икономическа дейност „Пътнически таксиметров транспорт“ (код 49.32 по КИД2008), регистрирани по ЗДДС е 142, и размерът на внесения от тях данък (ДДС) в НАП е 3222784 лв.

От изнесените данни е видно драстичното разминаване на данните между броят на издадените разрешителни и осигурените лица. А като се има в предвид, че много автомобили се управляват от двама водачи това разминаване става още по-голямо.

08 ноември 2020 г. 18:01:33 ч.
Doychev

Предложение за промяна на § 20., чл. 24. алинеи 5 и 6

Предложение за чл. 24, алинеи 5 и 6:

Алинеи 5 и 6 се изменя така:
,,(5) Общинските съвети определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на съответната община по предложение на регистрираните търговци за таксиметров превоз на пътници и браншови организации.
(6) Цените по ал. 5 се актуализират най-малко веднъж годишно.
В срок до 30.06.2021 г. МТИТС изготвя алгоритъм, по който да се определят минималните и максималните цени за км. пробег в отделните общини по зададени критерии - брой население, площ на населеното място, брой таксиметрови автомобили и др. МТИТС изготвя и индекс съобразен с инфлацията, минималната работна заплата и други критерии, по който да се индексират минималните и максималните цени за км. пробег.“
Мотиви:
Общинските съветници нямат нужната компетентност за да определят цените, без да има изготвен алгоритъм за определяне на цените за километър пробег и индекс по който да става индексирането им.
Има Решение 251 от 18.03.2015 г на КЗК, в което се казва:
,,КЗК вече е изразявала становището си по отношение на въвеждането на минимални и максимални цени на таксиметровите услуги. С Решение № 553/17.07.2007 г. и Решение № 731/25.06.2010 г. Комисията заявява позицията си, че не подкрепя въвеждането на каквато и да е форма на ценова регулация по отношение на таксиметровите услуги. Чрез предоставянето на правомощие на общинските съвети да упражняват ценова регулация, като определят минимални и максимални цени на таксиметровите услуги, се премахват най-важните параметри на конкурентния процес на съответния пазар и се достига до положение, при което моделът на конкуренцията е почти напълно заменен от държавна регулация на стопанската дейност на таксиметровите превозвачи. При изготвяне на становището си КЗК взе предвид и опита на останалите страни членки на ЕС."
Освен това има противоречие в текстовете в алинеи 5 и 6. От една страна цените се актуализират поне веднъж годишно, а от друга страна се казва, че приетите цени до 31.10. от предходната година важат за следващата година. Нужна е по-голяма гъвкавост при ценообразуването, отговарящо на пазарните принципи.
 

08 ноември 2020 г. 22:44:20 ч.
НТС

Мотиви и обосновка за първоначалната такса-НТС-1

ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА  No34/1999г.
Предлагаме разпоредбата на чл.21,ал.1,т.7,б.„е“отНаредбаNo 34 от 1999г.за
таксиметров превоз на пътници,обн.в ДВ бр.109 от14.12.1999г.,да придобие следната
редакция:
„първоначалната такса,която е три пъти цената за един километър пробег по съответната
 
минимална цена,определена по реда на чл.24а,ал.11 от ЗАвП“
 
Защо е необходима промяна?
 
Предложението за това изменение идва след продължителен и задълбочен анализ
на таксиметровата дейност.Сега действащият текст на наредбата е приет през2011г. От
тогава,досега,икономическата обстановка се е променила значително,населението в
големите градове се е увеличило,за сметка на малките населени места.Динамиката и
интензитета на придвижване осезателно са се повишили. Предлагането на
таксиметровата услуга при тази нова обстановка,следва да отговаря на потребностите на
потребителите,а от друга страна,извършващите дейността следва да намират своята
икономическа полза от нея.
Трябва да се отбележи,че таксиметровата услуга е една от най-широко
разпространите в страната,на нея разчитат значителен брой лица.Отдруга страна,по
наши данни,заетите с таз идейност са между 50000 и 70000 хиляди човека.Само в София,
издадените разрешителни на таксиметрови автомобили за 2019г. са 6040бр.Това показва
изключителната значимост на този бранш.
Национален таксиметров синдикат е направил няколко проучвания в периода2017г.
–2019г.,сразлична насоченост на поставените въпроси,които ще изясним по-долу,в
които са участвали над 1500 клиенти–потребители на таксиметровата услуга,над100
превозвачи и над 500 водачи от цялата страна–а именно София,Пловдив,Търново,Варна,
Бургас,Враца,Плевен,СтараЗагора,Тетевен,Разград и др..Целта на проучванията ни е
била да изясним реалното състояние н атаксиметровия превоз в страната,мнението на
обществото за предлаганата от нас услуга,очакванията на потребителите за вида и
качеството на услугата,нагласите за евентуални промени по отношение на параметрите на
доходността и възможността за възвръщаемост на инвестицията на предлагащите
услугата,както и готовността на потребителите да я ползват– очакванията им по
отношение на корелацията между цена и качество.
Едно от проучванията ни касае отношението на потребителите към услугата.
Използвана е анкетна карта,в която са поставени въпроси,свързани с качеството и
цената.Резултатът от анкетата може да бъде обобщен по следния начин:по-голямата част
от анкетираните считат,че очакват подобряване на качеството на услугата,като над 90%
от запитаните са готови да платят цената за това.
Друго проучване,с предмет отношението на водачите към работата им сочи,че
очакванията им,свързани с подобряване на работната среда са свързани с повишаването
на контрола,с подобряване на нормативната уредба и с повишаване доходността от
дейността им.

08 ноември 2020 г. 23:12:57 ч.
НТС

Мотиви и обосновка-НТС-2

Следващото изследване има за предмет средната продължителност на курсовете и
изменението на  този показател във времето.Изводите,които се налагат сочат,че:
продължителността на пътуванията в големите градове е намаляла за последните
четири години средно от 7км на 5км.и от 4км.на 2.5км.,за малките.Това се обосновава 
факта,че ценовата листа на таксиметровата услуга изостава от икономическата реалност
и в повечето случаи е по-изгодно да се ползва таксиметров автомобил за кратки
разстояния,отколкото градски транспорт.Това се вижда отчетливо и в най-малките
населени места,в които автобусният превоз е поставен в пряка конкуренция с
таксиметровия превоз,при положение,чесоциалната насоченост на двете услуги е
различна.Анализът на получените данни сочи и друга причина,която касае конкретно град
София.Жителите на кварталите,до които достигат или преминават лъчовете на метрото,
все по-рядко ползват таксиметровата услуга,а когато я ползват-на все по-кратки
разстояния.Имайки в предвид,че Метрополитена ще продължава да покрива все по-
голяма част от града,тази тенденция се очаква да се задълбочи.Извод:все по-често
таксиметровата услуга е ползвана за бързо и удобно придвижване на къси и средни
разстояния.На практика,основна част от курсовете са на разстояние до 4км.,а често и по-
малко.Изправени сме пред огромен дисбаланс на пазара между търсенето–все по-често
е налице необходимост от таксиметрова услуга за късо разстояние и предлагането–
трудно се намира водач,склонен да предложи такава услуга.
При осреднени данни,получени от големите софийски превозвачи се установи,че
само през месец декември 2019.г,при100%постъпили заявки,28,5%саотказани,като54%от
тях са до 5лв.
Това означава,че голяма част от клиентите в тези случаи имат сериозни
затруднения при наемането на таксиметров автомобил,защото такъв курс е икономически
неизгоден за таксиметровите водачи.Таксиметровият превоз като транспорт за средни и
къси разстояния,е вече най-евтината възможност за потребителите,дори по-евтина и от
градския транспорт.
Компаниите,които предлагат на клиентите телефонна или онлайн услуга за поръчка
на такси в цялата страна,срещатзатруднения  пр иосигуряването на свободна кола за
желаещите,когато става дума за относително къс курс.В тези случаи се налага клиентите
да изчакват неприемливо дълго време.Данните,постъпили в НТС от специално изготвено
проучване по въпроса,направено в14града на България сочат,че основанията на около
70%от оплакванията наклиентите,са отказани от шофьорите курсове.Това е вреда за
друг качествен показател на услугата.
Налице е голям брой автомобили-действащи таксита.Според статистиката от5,5
промила за 1000 човека на места,като за град София е около 8,при средни за Европейския
съюз 3 промила.Изчакванията за клиент в някой дни надвишава среднопоносимите15
минути,а от това следва и нежеланието за поемане на къси курсове,с оглед изчакване на
по-дълъг,който би донесъл повече приходи за  водача.
Факт е,че част от авто-парка не е на достатъчно добро ниво.Чрез повишаването на
първоначалната такса,естествения подбор би изхвърлил от пазара една част от
автомобилите,онези с по-нисък клас,или онези сизхабена визия.По такъв начин
предлаганата услуга ще повиши този качествен показател.При градовете с над 100000
хиляди души,предвижданата цифра е до10%,а при градовете  спод100000,малко повече
-до30% от шофьорите ще бъдат принудени или да подменят авто-парка си,или да
прекратят дейността си.
Ефектът от повишаването на размера на първоначалната такса ще доведе до
преодоляване на посочените проблеми и ще удовлетвори интересите основно на
потребителите,а заедно с това и на предлагащитеуслугата.

08 ноември 2020 г. 23:40:02 ч.
НТС

Мотиви и обосновка за първоначалната такса-НТС-3

Защо първоначалната такса трябва да е обвързана със съответната минимална тарифа за
населеното място?
Това е нов подход при определянето на първоначалната такса,който се оказва
значително по-удачен,поради следното
 
От изключително значение е да бъде добре балансирано между различните нужди
на различните участници на пазара,който пазар в настоящия случай се оказва оправдано
регулиран до определена степен.Това е така,защото спецификата на таксиметровата
услуга налага нуждата да бъде защитен обществениятинтерес.Регулация е нужна,
доколкото тя не посяга драстично на принципите на свободния пазар.В същото време е
опасна прекалената либерализация,поради изключителната нужда да бъде държана под
контрол възможността за увреда на обществения интерес,чрез нелоялни практики.
Определянето на начина на формиране на първоначалната такса,е един от
елементите,койтодържавата използва за оправдана намеса на пазара.Именно поради
това всеки един от компонентите следва да бъде добре обмислен и съобразен с
останалите такива.
Поради това е необходим предлаганият нов подход при определяне на тази такса..
Минималните цени за километър пробег са онзи общ критерии,който следва да  бъде
ползван като отправна точка при определянето на първоначалната такса за таксиметров
превоз,защото:
От 2011г. законодателят реши,с оглед обществения интерес,да се намеси в
свободния пазар и да регламентира чрез ЗАвП,/чл.24а,(11)(Нова-ДВ,бр.17от2011г.,в
сила от 26.05.2011г.;доп.,бр.60 от 2014г.;предишна ал.5,бр.32 от 2016г.,в сила от
01.04.2016 г.) Общинските съвети определят минимални и максимални цени за
таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа,
валидни за територията на съответната община,където е издадено разрешението по ал.
1./минималните и максималните цени за километър пробег.
Намираме тези минимални цени за определящият елемент,за базата,от която
следва да се търси нужният ефект.И това е така,защото Общинските съвети имат
задължението да гиопределят,като отчитат икономическите и фактическите условия в
съответната община,като целта при определянето на минималните цени е премахване на
възможността на пазара да се предлагат цени под себестойността на услугата,а при
определянето на максималните се търси защита на интереса на потребителя от
прекомерното завишаване на цената.Естествено,че е налице разлика в икономическата
обстановка по места,като в големите градове тя е твърде различна от малките населени
места.Критерият за„къси“и„средни“разстояния също относително се различава в
зависимост от това дали става въпрос за град София или за град Тетевен,например.
Всичко това най- добре може да бъде преценено от конкретния общински съвет,който
след анализ,обосновано ще определи най-правилно минималните цени за таксиметров
превоз на пътници в съответната община.Тези условия,както споменахме по-горе,
понякога са твърде различни по места и именно тук идва ролята на общинскитесъвети
правилно да ги отчетат.
Веднъж определени,след преценката на конкретните условия за всяко едно
населеномясто,минималнитецени за километър пробег,са онзи общ критерии,който
следва да бъде ползван като отправна точка при определянето на първоначалната такса
за таксиметров превоз.Така ще бъде  запазен балансът и равновесието между различните 
икономически условия по места,а конкретният размер на първоначалната такса винаги
ще бъде съобразен с тях.
Тоест,за основен елемент при определянето на първоначалната такса ще бъде
ползван компонент,чиято стойност е определен след анализ и отчитане от страна на
Общинските съвети,на икономическите показатели на отделните общини,на спецификите
на предлаганата услугата по места– разстояния в населеното място,размерът на
търсенето и предлагането,съотношението между тях и т.н.Това на 100% покрива
критерият„справедливост “при определяне на начина на формиране на първоначалната
такса.

09 ноември 2020 г. 00:37:01 ч.
НТС

Мотиви и обосновка за първоначалната такса-НТС-4

Защо размерът на първоначалната такса да е три пъти съответната минимална
тарифа за населеното място?
 
След като дотук в изложението бе обоснована нуждата от промяна на начина на
формиране на първоначалната такса,съответно размерът и бе обосновано защо за
отправна точка да се ползва минималната тарифа за населеното място,сега идва
моментът на избиране на най-правилния начин това да бъде постигнато.При избора на
този начин е съблюдаван балансът между интересите на всички участници в дейността на
таксиметровите превози,като с приоритет е търсено гарантирането наобществения
интерес.
Съобразено е,че размерът на първоначалната такса задължително трябва да
отговаря на потребностите и финансовите възможности на потребителите,техният
икономически интерес следва да бъде взет под внимание,т.е.каква цена би било
възможно и оправдано от тяхна гледна точка да платят,за да се възползват от
възможността бързо,качествено и не на  прекалено висока цена,да бъдатпревозени до
желаната дестинация.
В същото време първоначалната такса следва да се  повиши достатъчно от гледна
точка на таксиметровите водачи,така че рентабилността на предлаганата услуга да не е
поставена под съмнение и цената да удовлетворява извършващите услугата.Така за
приемането на курса,за който биват наемани,да не е основен фактор разстоянието,
неговата дължина.
За да се достигне до конкретно предложение,относно начинът на формиране на
размера на първоначалната такса,ние сме направили обстоен анализ на пазара на
таксиметровите услуги в цялата страна.Имали сме предвид,че е налице разлика в
икономическата обстановка по места,като,както бе споменато,в големитеградоветяе
твърде различна от малките населени места.
За да бъде икономически обосновано всяко едно предложение,следва даб ъде
определено в стойностно изражение целеният ефект.Изхождайки от дългогодишния опит,
който имаме като таксиметрови превозвачи и водачи на този пазар,имайки предвид и
мнението на многобройните ни клиенти,считаме,че към настоящия момент,при тази
икономическа обстановка,при това търсене и предлагане на таксиметровата услуга в
страната,рамките на стойностното изражение на промяната,изглеждат по следния начин:
-първоначална такса над 3.00 лева би била неприемлива за потребителите.Ако
приемем,че към настоящия момент средната стойност на първоначалната такса в
страната е 0.75лв.,стойности на първоначална такса над този размер ще формира
повишаване на услугата с над 2.25лв.Това излиза извън рамките на търсения ефект.
-първоначална такса под 2.00лева би била неприемлива за предлагащите услугата,
защото с такива стойности не би бил постигнат търсеният за този участник на пазара
ефект,такива стойности не биха компенсирали негативите от изпълнението на късия курс,
които включват дълго време на изчакване на клиент,през който не само не се реализират
доходи,а е възможно и  да се калкулират загуби,при работа на двигателя на едно място,
при студено време или чре здвижение„празен“на таксиметровия автомобил при връщане
на стоянка или в търсене на клиенти.
При всички положения е налице стремеж към удовлетворяване на интересите на
всички кръгове лица,участващи в тази дейност,търсено е постигане на желания
икономически резултат,отчитайки в максимална степен социалните и икономически
потребности и възможности,на фона на реалните  обществени условия..
При преценката как основният компонент при формирането на първоначалната такса
такса,би се вместил в така заложената финансова рамка,се налага извода,че при средни
стойности за страната от 0.75лв.на първоначалните такси в отделните общини,три пъти
увеличена тази стойност ще влезне в долната половина на поставената стойност на рамка
и ще формира приемлива средна стойност на първоначалната такса от 2.25лв.с това
формира увеличаване на средната първоначална цена с 1.50лв.Пр иположение,че става
въпрос за еднократно увеличение на всеки еди нтаксиметров курс с приблизително такава
стойност,това увеличение не би се отразило драстично на пазара на тази услуга,като
следва да се има предвид,че в повечето градове на България,цената за таксиметров
превоз н апътници не се е променяла преди повече от пет години,нещо което не може да
се каже за разходите в този бранш и на фона общото поскъпване на живота във всички
икономически направления и в цялата страна.

09 ноември 2020 г. 00:41:35 ч.
НТС

Мотиви и обосновка за първоначалната такса-НТС-5

 ЗАЩО ТОЧНО ТРИ ПЪТИ, А НЕ КАКТО ДОСЕГА БЕЗ ДОЛЕН ПРАГ

 
При посочения по-горе брой на таксиметрови автомобили поставянето им в
стабилна конкурентна среда е жизнено важно.В синхрон с казаното е и абсолютната
необходимост д абъде преодоляна възможността услугата да се предлага на дъмпингови
цени и да бъдат прекратени опитите таксиметровата услуга да се предлага от лица,
позволяващи си ниски цени,за сметка неплащането на данъци,осигуровки и други
публични задължения.След отчитане на различните условия по места още при
определянето на минималната такса,следва да бъде определена точна ставка за
първоначалната такса,като по този начин ще бъде отнета възможността този показател
да бъд еползван за нелоялна конкуренция.
Предвид изложеното,налице е обществена необходимост от Промяна на наредба №
34 от 06.12.1999г.за таксиметров превоз на пътници.Социалният ефект на промяна ще
доведе до изключително подобряване на качеството на предлаганата услуга,чрез
постигане на бързина,ефективност и коректност;удовлетворяване на нуждите на
потребителите й чрез минимализиране на времето за търсене на таксиметров автомобил
от страна на клиента,значително намаляване на отказаните курсове от шофьорите.Тази
промяна ще рефлектира и то с изключително положително гарантиран ефект,върху всяка
една от участващите групи в дейността„таксиметров превоз на пътници“:потребители на
услугата,организатори,като компании–телефонни централи,превозвачи и таксиметрови
водачи.Ще бъде постигнат баланс между икономическия интерес на таксиметровите
водачи да изпълняват къси и средни курсове и интереса на клиентите им да бъдат
превозени на кратко разстояние бързо и веднага,срещу приемлива цена.
Това от своя страна ще допринесе за повишаване на качеството на таксиметровата
услуга–основна цел на всички страни,свързани с таксиметровия превоз на пътници..

14 ноември 2020 г. 15:01:55 ч.
Йордан Колев

Себестойност на услугата

Кога г-да управляващи ще подходите професионално и ще възложите на лицензирани счетоводно-одиторски къщи и научни кадри от БАН , УНСС и ТУ да направят точно изследване за себестойността на таксиметровия превоз , и всяка една община да се съобразява с него !?

16 ноември 2020 г. 13:38:51 ч.
MGEvrotrans

Лесно и просто

Чл 21 а. 1 - Е - Първоначалната такса, която е три пъти минималната цена за колометър пробег по съответната тарифа за населението място определена от общинските съвети.

Чл 24 Ал. 5 - В срок до 31 октомври общинските съвети определят минималните и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един килиметър пробег по съответната тарифа в населеното място. 

16 ноември 2020 г. 16:36:31 ч.
Anna2207

Потребител

Като потребител на услугата,който я е ползвал не само в България,но извън страната в Европейския съюз държа да отбележа,че първоначалната такса винаги е била по-висока от цената за километър. Определено подкрепям идеята таксата да е 3 пъти по минималната цена за километър пробег. Една такава първоначална такса би олеснило наемането на автомобил за пътуване на късо разстояние. Неразбираемо остава за мен защо някой ме превозва от чуждо име, а не от собствено. Когато ме превозват от собствено име отговорността е във първо лице,единственно число и така бих била по-сигурна.

16 ноември 2020 г. 17:33:55 ч.
Vili7309

Качество,бързина и коректност - това искам аз,като потребител

Категорично поткрепям идеята за първоначалната такса да е 3 пъти от цената за километър,ако това би намалило времето прекарано в молитви някой таксиметров водач,или таксиметрова централа да удовлетвори моето желание да наема такси за късо разтояние. Разбирането ми,като потребител е ,че следването на добре отвърдените еврооейски практики следва да намират място в нашето законодателство . Разбирам също и че качество може да има единствено при по-серуозни цени от еднан страна ,а от друга сериозен закон ,който да гарантира желанота от нас ослуга дане достъпна.  

16 ноември 2020 г. 19:00:37 ч.
Pepi71

Мнение.

 Подкрепям становището на НТС.Мотивите и Обосновката са ясни и изчерпателни.

17 ноември 2020 г. 12:23:07 ч.
НТС

Разяснение.......-2

Ако внимателно разгледате документа-таблица,в който правим детайлно разяснение на разходите свързани с упражняването на таксиметровата дейност напълно ще ви се изясни,колко трудно се покриват тези разходи и колко е важно да не се подменя искането на над 7500 таксиметрови шофьори и над 40 таксиметрови превозвачи-фирми от цялата страна.Искането на бранша е ясно заявено и не бива да се подменя с предложения от типа- от два до три пъти. 

  Разпоредбата на чл.21,ал.1,т.7,б.„е“от НаредбаNo 34 от 1999г.за

таксиметров превоз на пътници,обн.в ДВ бр.109 от14.12.1999г. непременно да придобие следната
редакция:
„първоначалната такса,която е три пъти цената за един километър пробег по съответната
 
минимална цена,определена по реда на чл.24а,ал.11 от ЗАвП“

18 ноември 2020 г. 12:18:16 ч.
MGEvrotrans

Предложеният текст ма чл24 ал5 - втор изречение е гавра

Моля всички коментиращи да обърнат внимание на предложените текстове по чл 24 Ал 5, второто изречение на текста би оставило ежегодната актуализация на цените за километър пробег на "добрата" воля на общинските съвети. А те нямат тази воля доказано! Две години се боримхме с тях да спазят закон от преди четири! 

18 ноември 2020 г. 16:06:38 ч.
Денис Белята

Подкрепям казано от НТС и съм за увеличаване първоначалнста такса 3 пъти

Защо първоначалната такса трябва да се вдигне 3 пъти?!?!      Здравейте, дами и господа управляващи! От колеги разбирам, че трябва да защитим вдигането на първоначалната такса. Нима 7500 подписа са малко?! Знаете ли- прави сте! Не трябва да е 3 пъти, а 5 пъти! Първоначалната такса в Гемания е  3,70€,а защо е толкова попитайте тях.Направете запитване или проучване. Германия е в EU, както и ние, понеже  сме в BG, може тук първоначалната да е 3.70лв. Все пак не взимаме тяхните заплати и нямаме техният сандарт на мислене и живот ! Може да попитате и други страни от EU - Италия, Франция, Испсния и др.каква е първоначалната им такса и каква им е обосновката, ние няма да открием топлата вода, тя вече е открита!!! Построихте в столицата Метро и заради него няма вече дълги курсове, а 50% от курсовете са къси и не рентабилни! 
Возим клиенти на коли от 21 век, а тарифите от 20 век!? 10г.не ги пипнахте тези тарифи и такси и ако вземем само годишната инфлация, която е около 5%,вече към този момент тарифите би следвало да са с 50% по високи! Моля ви, предайте това на г-жа Фандъкова все пак е 3 мандат кмет на София! Знаете ли може и да не вдигате нищо!? Само помолете премира Борисов, да върне цените на всички стоки и услуги до нивото отпреди10г. Интересно ми е каква е била цената на билетчето за градския транспорт преди 10г. (1лев, а сега 1.60лв, т.е 60% повече), вдигнахте билетчето и го оправдахте с инвестицията в нови автобуси. В момента возим клиенти на цени по ниски от градския транспорт, а той е социален транспот, а таксито би трябвало да е лукс услуга, не за социално слаби.Толкова е привлекателна тази професия, че към този момент 10 таксиметрови автомобила се борят за 1 водач, а не обратното!!! Тъкмо ще научите магарето да не яде и то ще вземе да умре!!! Вземете я вдигнете тази първоначална такса 3 пъти, за да се правят всички адреси, а и за да се вдигне още качеството на услугата, тоест ще има повече средства, които ще доведат по-дори и качествени кадри! Когато искаш да вземеш, трябва и да дадеш, ние вече сме дали возим ги с нови коли! Време е вие да дадете адекватни такси и тарифи!    

18 ноември 2020 г. 16:18:37 ч.
Карталски

ТАКСИ ЗА ЕДНА БАНИЧКА

Някой знае ли за държава в галактиката в която можеш да си платиш превоза с такси с една монета, с която не можеш да си купиш и една баничка? 

18 ноември 2020 г. 16:35:36 ч.
Карталски

УДОБЕН МОМЕНТ

Не бил момента сега за покачване на цените на такситата заради кризата!!! Че ние 30год. все сме си в някаква криза, а нашата цена е еннаква вече 8-9 год., през което време мин. заплата скочи тройно. . Ако някой ми посочи удобно време за покачване на цените на каквото и да е било, ще го почерпя. Хората а и най-вече медиите, трябва да разберат един път завинаги, че в България няма таксиметрови компании и превозвачески фирми с назначени шофьори на заплата. Ние сме самоосигуряващи се лица, и нашата "заплата" идва от цената на услугата и изминатите пълни километри. При сегашните цени на услугата и ограниченията на скороста, задръстванията, престоя... нямаме физическата възможност да направим нужният оборот който да покрие многобройните разходи и да останат някакви пари като доход. Клиентите трябва да разберат, че този вид услуга е скъпа навсякъде по-света и не е алтернативна по-цена на градският транспорт, че и по-евтина дори и от тротинетките. 

18 ноември 2020 г. 17:24:54 ч.
Фильо

Категорично съм против промяната на наредба 34 в този вид

Каквито и промени да се приемат смятам, че трябва да влязат в сила едва след приключване на 
извънредното положение, а най- добре от 01.06.2021година. Необходимите промени на 
наредба34 и законови уточнения в таксиметровият бранш и транспортни услуги засягащи пряко 
и косвено нашата работа са наложителни, а повече от ясно е, че тези промени трябва да 
позволят на сектора да работи със ясни правила, съобразени със изискванията и интересите на 
клиента и изпълняващият услугата.
На първо място е ясното разделение на отговорностите между телефонният оператор, 
наемодателя/лизингодател/, шофьор, клиент.
Факт е че телефонният оператор се стреми да дава повече работа на шофьора без да носи 
никаква отговорност относно поръчката, фалшива или не, изряден или не е шофьора, сигурност 
на шофьора, защитен ли е интереса на клиента, себестойност и цена на сервиза. Сигурно е че 
почти всеки запитан би се съгласил със тези твърдения, но как би могло да се реши проблема?
Повечето от хората занимаващи се със административна дейност биха дали частични отговори, 
но със сигурност биха спестили част от тях, поради страх от обществено неодобрение или 
политически натиск със цел лобиране за определени интереси, факт.
Ще се опитам да отговоря на част от тези въпроси, като работеща единица в тази верига.
1.По високи изисквания и банкови гаранции за всеки регистриран търговец/превозвач в 
зависимост от броя автомобили към него.
Обосновавам твърдението със възможността за прикриването на отговорност от страна на 
телефонен оператор, шофьор, наемодател, търговец. Отговорността се прехвърля на 
фиктивната единица търговец, която документално управлява дейността, а в действителност
това е посредника/ телефоненният оператор.
2.Уточняване и регулиране на възможностите за работа, шофьора е самонаето лице със 
собствен или на лизинг автомобил, шофьора е на трудов договор срещу съответното 
заплащане, шофьора е със автомобил под наем отпада, като възможност.
Обосновавам тезата с възпрепятстване на възможността някой да работи без да плаща 
данъчни и социални задължения, използвайки закононарушение да предлага услуга под 
себестойнст за осигуряване на ценово предимство, а така също и липса на социална защита и 
професионално развитие за шофьора.
3.Спазване на закона относно отдаване на автомобил на лизинг и под наем, където 
приемащият винаги трябва да е юридическо лице тоест регистрираният търговец.
4.Всеки телефонен оператор трябва да сключи заверен договор със регистрираният търговец
за всеки автомобил на франчайзинг и със всеки шофьор за посредническа услуга, която да се 
заплаща единствено чрез електронно плащане.
Обосновавам тезата със възможността телефонните оператори да укриват приходи в особено 
големи размери и монопол на пазара. 
5.Забрана за използване на всякакъв вид несъществуващи или имитиращи стикери по 
автомобилите и Наказателна отговорност за нарушителите. Прекратяване на възможността 
някои шофьори да уронват престижа на фирмите и бранша като цяло.

18 ноември 2020 г. 17:33:28 ч.
Фильо

Категорично съм против промяната на наредба 34 в този вид

6.Всеки телефонен оператор трябва да се регистрира като превозвач и да съблюдава
изискванията на закона относно автомобил и шофьор, да дава поръчките съобразявайки се със 
възможността за спиране и престой на таксиметровият автомобил, да следи за отговорно 
изпълнение на поръчката от шофьора, позволените работни часове и коректност на клиента. 
Факт е, че никой освен шофьора не носи отговорност при виновно неизпълнение на поръчка.
Клиентски номера със много фалшиви повиквания трябва да бъдат вкарани в общ списък за 
всички телефонни оператори без възможност за повече злоупотреби или финансова санкция.
Същевременно организатор на услугата е точно телефонният оператор без да носи отговорност 
за своите действия.
7.Въдеждане на ценови класове според производителя, като те могат да бъдат поне 3 за по-
големите градове курортите и поне два за по-малките градове, като всеки клас трябва да бъде 
с различна ценова рамка отговаряща на екология, цена, багажен обем, изисквания към 
шофьора. В едно с това би трябвало да се засили контрола по отношение техническа 
изправност на автомобила, чрез годишните технически прегледи, особено на автомобилите 
над 10 години от първоначална регистрация.
Това е необходимо за да се въведе разграничение между качеството на услугата и да има 
съответна цена.
8.Въвеждане на ограничения за таксиметрови шофьори без необходимият опит да управляват 
по-големи и мощни автомобили, като изискването да важи и за шофьори над 70 години 
възраст. За най- високият клас изискване за минимум завършено средно образование и
допълнителен изпит за познаване града. За средният клас същото, но без допълнителен изпит.
И за двете доказан стаж минимум 2 години по трудова книжка или самоосигуряване по 
дейността. Засилване на контрола при изпит за Психологическа Годност, масово този изпит се 
купува.
Надявам се, че клиента е съгласен, че качеството и сигурността струват повече от възможността 
да си спести няколко лева.
10. Имайки в предвид всичко дотук смятам, че корекция на цените в зависимост цена и 
качество няма да ощети никой, стига да бъдат съобразени с икономиките и възможностите в 
различните градове. Поради тази причина основна база за цената на превоза трябва да бъде 
цената за километър пробег по съответната тарифа на търговеца. Начална такса 2 пъти по 
километъра, задължително повикване от 1.5 по километъра и такса престой 0.35% от 
километър, като съотношенията са задължителни на база километър по съответната тарифа на 
търговеца.
Всеки регион и фирма сама може да регулира цените за километър пробег, според 
възможностите на потребителите си и изискванията на общинските съвети за минимална и 
максимална цена.
11.Задължаване на общинските съвети да обновяват минималната цена за превоз един път в 
годината, като при липса на такова две поредни години, новата минимална цена да включва 
старата цена плюс официалната инфлация за три години назад.
Обосновавам тезата със безотговорното отношение на общинските съвети към техните 
задължения, освен това има общински съветници и други свързани с тях лица имат финансови 
облаги от функционирането и цената на превоза в този си вид.

18 ноември 2020 г. 17:34:50 ч.
Фильо

Не подкрепям промяната на Наредба 34 в този вид

12.Въвеждане на сумирано“ месечно“ и „седмично“ работно време със задължителна между 
седмична почивка, ако то бъде надхвърлено.
Обосновавам тезата със несъобразената спрямо бранша задължителна между седмична 
почивка от 36 часа и даването на възможност за работа до 72 часа на седмица, факт, който се 
използва от лизингодатели за принуда на ползващият да плаща исканата рента. Нека да 
попитаме кои служител в частна фирма или държавно предприятие има договор за 72 часа 
работна седмица. Поради естеството на работа понякога се работи 6 дни по 7-8-10часа, друг 
път 5-6 дни по 12 часа включващи почивката, без реално да изработваш максимално 
установеното време трябва да се почива тогава когато има повече необходимост от нашата 
услуга, повече приходи за нас, а иначе това е свободна професия и частен бизнес. Тук ще 
направя връзка към следващите точки, необходими са касови апарати ново поколение и
дигитални тахографи.
13.Въвеждане на рейтингова система за оценяване на шофьора и клиента във всички 
електронни системи, който работят с таблети, за да се даде възможност на клиента за реален 
контрол и изпълнение на неговите изисквания.
14.Премахване на двойното данъчно облагане в бранша или намаляването му при изплащане
на фабрично нов автомобил през срока на изплащане.
Всеки, който работи чрез свое юридическо лице знае, че освен общинският данък, дължи 5% 
или 10% данък разпределение/ придобиване на печалбата в зависимост ЕООД/ООД или ЕТ, а 
при оборот над 50000 и ДДС 20%. Сумата която се плаща може да надхвърли дори общинският 
данък. Целта е поощряване на изрядните към бюджета платци.
15.Последно и може би прекалено напредничаво, за нашият бранш, но актуално за много 
други. Гъвкаво ценообразуване според натовареност, делничен, празничен ден, официални 
празници, курсове извън територията на общината, такса багаж и други. Тези опции могат да 
бъдат дадени, единствено на фирми разполагащи с необходимият софтуер и възможности да 
информират клиента за такива корекции и то в строго определени граници. За всички останали 
според възможностите на касовият апарат.. Но за да бъде факт и това трябва да се съгласим
със необходимостта от смяната на касовите апарати с такива от по-ново поколение или 
въвеждането на дигитални тахографи, а може би и двете, макар за малко по-късен етап. Това
може да отмени претарифирането и губенето на много пари и часове от нашето време в 
сервизи и метрология, а касовият апарат да бъде едно измервателно устройство за време и 
разстояние.
16.Даване на възможност на споделените пътувания да функционират единствено и само, като 
такива със автомобили собственост на физически лица, като те също да бъдат вкарани в 
регулация със съответните задължения. Строг контрол и Наказателна Отговорност! за всички 
организиращи и предлагащи и незаконен/нерегламентиран/ превоз срещу заплащане. В този 
смисъл към този вид превоз влизат не само такси шофьори, но и коли под наем с шофьор под 
наем, предлагане и извършване на трансфери от фирми и организации, които под прикритието 
на фирмена дейност осъществяват таксиметрова дейност без необходимите разрешителни,
фирмени автомобили и бусове и дори камиони, който се включват в тази дейност. 
Прекратяване достъпа през интернет до всякакви приложения и сайтове изпълняващи ролята

18 ноември 2020 г. 17:36:18 ч.
Фильо

Категорично съм против промяната на наредба 34 в този вид

на диспечерски пункт, освен в случай, че те не се регистрират, като превозвачи и работят само 
и единствено със таксиметрови водачи притежаващи съответните разрешителни.
17.Администраторите на групите за споделени пътувания да се регистрират, като посредници 
на транспортна услуга, и задължително да се води пълен отчет и регистър за лицата и 
автомобилите изпълняващи тази дейност, те да са единствено лична собственост на 
предлагащият услугата. Задължителна застраховка на местата за пътниците, гражданска 
отговорност и каско с цената на моторни превозни средства от общественият транспорт.
Плащането на пътуването да се извършва единствено и само електронно, желателно би било 
да се заплаща и някакъв данък макар и минимален.
18.Надявам се промените да донесат разбиране към проблемите в таксиметровият бранш, 
изчистване на петната и възможност за над 30000-35000 души да подобрят доходите си и 
условията за работа, но най-важното е да има желание да се отстрани от бранша, тази част 
която не иска да работи законно, шофьори, собственици на ЦДП та и свързаните със тях 
превозвачи/търговци, лизингодатели т.н. 
19.Даване на възможност на всеки един шофьор, който е плащал всички дължими данъци за 
последните минимум 4-5 години и при определен оборот да закупи на изплащане без 
оскъпяване фабрично нов автомобил.
Въпросното искане е обвързано със ограничаване възможността на лизингодатели и компании
посредници да заробват със нереално оскъпяване на автомобилите които продават на 
шофьорите, вътрешната корупция, укриване на приходи в всички тези иначе частни компании, 
а така също и със цел екология и сигурност на автомобилният парк. Тази възможност трябва да 
бъде достъпна и за шофьорите като единица в бранша.
20.Организация и поставяне на знаци за стоянки на улиците пред всички нощни заведения и 
обществени сгради, където е възможно , а за стоянките в частни имоти това да става със 
заверен договор със съответната фирма и цена.
Това е необходимо с цел прекратяване на практиката криминални лица и свързани с тях 
представители от таксиметрови компаний да ползват общинска и държавна инфраструктура за 
частни бизнес интереси. Всеки, който плаща общинско разрешително трябва да може да 
използва тези места, а всеки които отдава клиенти, тоест бизнес под наем да заплаща данък 
върху приходите си.
21.Като се има в предвид риска за шофьорите, задължително въвеждане на паник бутон, 
свързан със фирмите СОТ в цялата страна, а видео регистраторите в таксиметровите 
автомобили да бъдат доказателство в съда.
22. Промените трябва да са справедливи спрямо ползващият услугата, този който я предлага и 
държавата, която съществува благодарение на всички изрядни платци, само в този случай
промените биха имали по-голямо обществено одобрение. Частният бизнес трябва да се 
уважава и всеки трябва да има възможност да печели от него, но при ясни и спазени правила, 
който важат за всички участници в него, а администрацията да прояви воля за промяната и
обновяване на законовата рамка в съответствие със реалностите на сегашно време.

18 ноември 2020 г. 18:43:32 ч.
Deniz1803

Категорично съм за исканията от бранша

Категорично съм "ЗА" предложенията идващи от изпълнителите на дейността. Като потребител виждам логиката в коментара направен от НТС. Писнало ми е да ходя от кола на кола да моля за транспорт на късо разстояние и трудно да го намирам. От друга страна знам, че текст даващ повече от една опция би създал нов смут сред нас - потребителите. Мисля че наредбата трябва да е категорична в този компонент, както между другото е почти във цяла Европа.

Чл. 21 Ал 1- Е.  Първоначалната такса, която е тритри пъти минималната цена за километър пробег по съответната тарифа за населеното място определена от общинските съвети.

В този ред на мисли виждам как министерството на транспорта залага и един капан в разпоредбата на Чл 24 Ал 5. Там се предвижда актуализирането на тарифите за километър минимум веднъж годишно, но при следващото изречение се дава възможност на ОС да пропусне да го направи, като миродавни ще са тарифите от предходната година. Меко казано това си е законова възможност за бягство от отговорност. В този смисъл смятам също, че текстът следва да е по-категоричен.

Чл 24 Ал. 5 -  В срок до 31.10. общинските съвети определят минималните и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа в населеното място.

Ясно е, че хубаво евтино няма! 

18 ноември 2020 г. 19:04:07 ч.
Deniz1803

Хубаво евтино няма

Изчетох коментарите и най-смислено обосновани предложения е направил НТС.

Чл. 21 Ал. 1 - Е - Първоначалната такса, която е три пъти минималната цена за километър пробег по съответната тарифа за населението място определена от общинските съвети.

В Чл 24 се забелязва даването на възможност за бягство от отговорност. С едно изречение завоалирано се предоставя на общинските съвети да не правят нищо по темата. 

Чл 24 ал. 5 - в срок до 31 Октомври общинските съвети определят минималните и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа в населеното място.

Мисля че този текст има нужда от императивност и тежест, която да подсигури задължително предприемане на действия ежегодно и регулярно от страна на местната власт. Стремежът да бъде законово скрита тя е твърде неуместно в този случай. 

19 ноември 2020 г. 15:17:06 ч.
sergo73

ЗА вдигане на цените за извършване на таксиметрови услуги.

Категорично съм за вдигане на цените. Не е нормално да возим клиенти под себестойността на услугата. 4 души × 1.60 = 6.40. Иначе " брат ше ни метнеш ли до мола, имаш едно петаче". Еми не мерси. Едно петаче не ми храни детето, не ми пълни резервоара, не ми плаща гтп-то, абе изобщо не ме устройва. Таксиметровия превоз не е за хора без възможност да си го позволят. Без да обиждам гореспоменатите, за тях има нискотарифен градски транспорт. А също и едно незаконно приложение, шофьорите на което качват по 5-6 души наведнъж. Искам нормално заплащане на моят труд, на вложения ресурс за извършване на таксиметрова дейност.

19 ноември 2020 г. 21:30:46 ч.
Володя Домашенко

До кога ще слугувате на софийските фЕрми и ще пишете закони в тяхна полза?!!!

Господа ЛОБИСТИ  пишещи лобистки закони,  защо вместо  параграф 19 точка 17  "  на предните врати на автомобила да има САМО табела или надпис с изписани на кирилица наименованието и телефонния номер на търговеца, като размерът на буквите и цифрите е не по-малък от 30 мм; " не си напишете откровено " НИЕ СМЕ ЛОБИСТИ И ПИШЕМ ПОД ДИКТОВКАТА НА ДВАМАТА  НАЙ-ГОЛЕМИ СОФИЙСКИ ПРЕВОЗВАЧИ" ?!!! 
Защо ни губите времето с това  пародийно обществено обсъждане?
Ако нещо зависеше от това обсъждане-  нямаше да го правите!!!
Съвсем скоро ще бъдете подведени под отговорност по  ЗАКОНа ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ !!!

19 ноември 2020 г. 23:52:38 ч.
НТС

Позиция на Национален Таксиметров Синдикат по проекта за наредба 34 (1)

Във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на МТИТС на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници СНЦ Национален Таксиметров Синдикат изразява своята позиция на сериозна загриженост, относно последствията от приемането на част от предлаганите текстове в този вариант.

 

В следствие на последните изменения на Закона за автомобилните превози (ЗАвП, обн., ДВ, бр. 60 от 7.07.2020 г.) пред МТИТС възникна необходимостта от коригиране на съществуващи текстове в Наредба № 34 от 1999 г. На 28.10.2020 на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на наредба и докладът към него бяха публикувани за срок от 30 дни за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет www.strategy.bg.

 

В доклада на вносителя се посочва, че „с проекта на наредба, същата се съобразява със Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 60 от 7.07.2020 г.). Законът въвежда промени по отношение на таксиметровия превоз на пътници, които влизат в сила от 1.01.2021 г. Промените в наредбата, които са в съответствие с промените в закона, имат за цел намаляване на административната тежест на лицата, осъществяващи таксиметрова дейност чрез създаването на единен публичен таксиметров регистър“. Отбелязва се също, че „с цел защита на потребителите на таксиметрови услуги с § 19 се предлага цената на един километър пробег извън населено място да не надвишава повече от 50 % цената на един километър пробег в населено място по съответната тарифа, а първоначалната цена да е в размер от двоен до троен от минималната цена за един километър пробег по съответната тарифа в населено място. Така ползвателите на услугата ще бъдат информирани преди началото на превоза за условията при които ще бъде извършен“. Вносителят на проекта твърди, че „за прилагането на посочените по-горе промени не са необходими допълнителни финансови и други средства“. В доклада е посочено, че предложеният проект на наредба не е свързан с транспониране на нормативни актове на Европейския съюз, поради което не е изготвяна и към този доклад не се прилага таблица за съответствието с правото на Европейския съюз.

19 ноември 2020 г. 23:57:18 ч.
НТС

Позиция на Национален Таксиметров Синдикат по проекта за наредба 34 (2)

 • В проекта за изменение на Наредба 34 за таксиметровата дейност вносителят предлага изменение на чл. 10, алинея 5:

 

 1. Алинея 5 се изменя така:

„(5) При вписване на превозно средство за първи път в регистъра по чл. 4, ал. 1 от датата на първата му регистрация не трябва да са изтекли повече от 8 години.“

 

Напомняме, че при последната редакция на Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 60 от 7.07.2020 г.) законодателят изрично премахна ограничението от 8 години при първоначална регистрация на таксиметрови автомобили от текста на чл.12а, ал.2. С това свое действие законодателят направи реална стъпка към повишаване на възможностите за конкуренция и намаляване на финансовата тежест на търговците, формиращи малки предприятия в сферата на таксиметровите превози. Създаде и условия за по-динамично обновяване на автопарка на таксиметрови автомобили с по-висок клас автомобили на конкурентни цени. Тази промяна в Закона за автомобилните превози отчита все по-утежняващата се икономическа ситуация и е действие в защита на интереса на реално работещите търговци в сферата на таксиметровите превози, както и стъпка, позволяваща обновяването на таксиметровия автопарк с по-висок клас автомобили, което е в интерес на ползвателите на таксиметрови услуги.

Намираме, че връщането на ограничението от 8 години при първоначалната регистрация на таксиметров автомобил в текста на Наредба 34 е разпоредба, която противоречи на изричната воля на законодателя, изразена в ЗАВП; противоречи на интересите на търговците, формиращи предприятия в сферата на таксиметровите превози; възпрепятства, а не облекчава обновяването на автопарка с по-висок клас автомобили и защитава чисто лобистки интереси на конкретни фирми, осъществяващи лизингови продажби на таксиметрови автомобили с високо оскъпяване. Не на последно място, въпросната разпоредба пряко противоречи и на твърдението в доклада на вносителя на поекта, че предлаганата Наредба 34 „се съобразява със Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 60 от 7.07.2020 г.)“.

19 ноември 2020 г. 23:59:38 ч.
НТС

Позиция на Национален Таксиметров Синдикат по проекта за наредба 34 (3)

 • В проекта за изменение на Наредба 34 за таксиметровата дейност вносителят предлага промяна на чл.3:

В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Таксиметров превоз на пътници се извършва от търговци, притежаващи удостоверение за регистрация и разрешение за таксиметров превоз на пътници, издадени от кметовете на общини или от оправомощени от тях длъжностни лица.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Таксиметров превоз на пътници може да се извършва и от водачи, извършващи дейността за своя сметка, от името на регистриран търговец, включени в списък към удостоверението за регистрация. За да извършва дейността от името на регистрирания търговец, водачът трябва да отговаря на изискванията на чл. 24, ал. 3 от Закона за автомобилните превози.“

 1. Създава се ал. 3:

„(3) Правоотношенията между регистрирания търговец и водача, който ще извършва дейността от негово име, но за своя сметка, се уреждат с писмен договор.“

 

 

Намираме, че горепосочените текстове не създават яснота в отношенията между администрацията от една страна и досегашните „превозвачи“ –  наричани вече „регистрирани търговци“ и реално изпълняващите дейността „водачи, извършващи дейността за своя сметка, от името на регистриран търговец“ от друга страна. Както разпоредбите в ЗАвП, така и настоящият проект не отчитат, че водачът на таксиметровия автомобил също (трябва да) е „регистриран търговец“ по смисъла на Търговския закон (ТЗ) или работещ по трудово правоотношение с „регистрирания търговец“ – превозвач или с „регистрирания търговец“ – ДЗЛ, с всички произтичащи от това права и задължения за страните. Намираме, че посочените текстове не предоставят достатъчна защита на интересите на водачите – по същество търговци, които самостоятелно откриват работните си места. правят значителни инвестиции в автомобили и подръжка и посрещат разходите за дейността. Считаме, че тази разпоредба не премахва по категоричен начин установените от години условия за сив сектор в сферата на таксиметровите превози, не подобрява работната среда и в крайна сметка е в ущърб на работещите, ползвателите на услугата и цялото общество.

20 ноември 2020 г. 00:05:00 ч.
НТС

Позиция на Национален Таксиметров Синдикат по проекта за наредба 34 (4)

 • В проекта за изменение на Наредба 34 за таксиметровата дейност вносителят предлага промяна на чл. 21 по отношение на първоначалната такса за таксиметров превоз и тарифата за междуградски превоз.

 

В чл. 21 , ал.1, т.12, букви „г“ и „е“ се правят следните изменения и допълнения:

г) цената за един километър пробег извън населено място, която не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа за населено място с повече от 50 %; 

е) първоначалната цена, която е в размер от двоен до троен от минималната цена за един километър пробег по съответната тарифа в населено място;

 

По отношение на цената за един километър пробег извън населено място е нужно да се отбележи, че съществуващите електронни таксиметрови апарати с фискална памет (ЕТАФП) технологично не позволяват безпроблемното въвеждане на извънградската тарифа. Липсва и техническа възможност за защита на потребителя на услугата от злонамерено прилагане на извънградска тарифа от водач по време на превоз в населеното място. Считаме, че обезпечаването на подобни технически възможности на ЕТАФП и защитата на потребителите от възможни злонамерени действия изисква пълна подмяна на съществуващите ЕТАФП, налагаща значителна инвестиция от работещите. Имайки предвид горното, с предложения текст вносителят му влиза в противоречие с твърдяното в собствения му доклад, че предложеното конкретно изменение ще доведе до „защита на потребителите на таксиметрови услуги“. Същият влиза и в противоречие и с твърдението си от доклада, че „за прилагането на посочените по-горе промени не са необходими допълнителни финансови и други средства“.

По отношение на разпоредбата за първоначалната такса, визирана в буква „е“, Национален Таксиметров Синдикат изразява мнението, че подобна дефиниция практически ще фиксира пазара на минималната визирана граница, а имено двоен размер на минималната цена за километър пробег в населеното място. Намираме, че подобно дефиниране остро противоречи на всички водени до момента дискусии с МТИТС по въпроса и на мнението, изразено от над 40 таксиметрови фирми и 7500 водачи  от цялата страна. Смятаме, че с предложената разпоредба няма да бъде постигната защита на рентабилността на труда на изпълняващите таксиметрова дейност водачи и няма да бъде гарантирано повишаване на качеството на таксиметровата услуга чрез значително намаляване на отказите от изпълнение на нерентабилни къси курсове, което е в ущърб на потребителите на услугата. Убедени сме, че тази редакция на разпоредбата за първоначалната такса няма да доведе до подобряване на работната среда на работещите чрез желаното повишаване на доходите им, което да улесни прекратяването на сивите практики в таксиметровия сектор. Предлагаме преразглеждането на разпоредбата и редактирането й до вариант, отговарящ на този, за който бяха водени 4-месечни преговори с МТИТС по въпроса, а имено отпадане на думите „от двоен до“ от текста на чл. 21 , ал.1, т.12, буква „е“, като се приеме следното:

е) първоначалната цена, която е в троен размер от минималната цена за един километър пробег по съответната тарифа в населено място

Напомняме, че Национален Таксиметров Синдикат е представил в МТИТС подробна обосновка, както и искане, подкрепено от значителен брой работещи и 40 таксиметрови компании от 15 града в България във връзка с редакцията на чл. 21 , ал.1, т.12, буква „е“ от настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници.

 

Национален Таксиметров Синдикат изразяваме и загрижеността си относно липсата на каквато и да е информация за съответствие с правото на Европейския съюз в настоящия проект за изменение на Наредба 34 в момент, когато България търпи сериозни критики от ЕК и ЕП за приемане на лобистко законодателство и корупционни практики в страната.  

20 ноември 2020 г. 00:05:01 ч.
НТС

Позиция на Национален Таксиметров Синдикат по проекта за наредба 34 (4)

 • В проекта за изменение на Наредба 34 за таксиметровата дейност вносителят предлага промяна на чл. 21 по отношение на първоначалната такса за таксиметров превоз и тарифата за междуградски превоз.

 

В чл. 21 , ал.1, т.12, букви „г“ и „е“ се правят следните изменения и допълнения:

г) цената за един километър пробег извън населено място, която не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа за населено място с повече от 50 %; 

е) първоначалната цена, която е в размер от двоен до троен от минималната цена за един километър пробег по съответната тарифа в населено място;

 

По отношение на цената за един километър пробег извън населено място е нужно да се отбележи, че съществуващите електронни таксиметрови апарати с фискална памет (ЕТАФП) технологично не позволяват безпроблемното въвеждане на извънградската тарифа. Липсва и техническа възможност за защита на потребителя на услугата от злонамерено прилагане на извънградска тарифа от водач по време на превоз в населеното място. Считаме, че обезпечаването на подобни технически възможности на ЕТАФП и защитата на потребителите от възможни злонамерени действия изисква пълна подмяна на съществуващите ЕТАФП, налагаща значителна инвестиция от работещите. Имайки предвид горното, с предложения текст вносителят му влиза в противоречие с твърдяното в собствения му доклад, че предложеното конкретно изменение ще доведе до „защита на потребителите на таксиметрови услуги“. Същият влиза и в противоречие и с твърдението си от доклада, че „за прилагането на посочените по-горе промени не са необходими допълнителни финансови и други средства“.

По отношение на разпоредбата за първоначалната такса, визирана в буква „е“, Национален Таксиметров Синдикат изразява мнението, че подобна дефиниция практически ще фиксира пазара на минималната визирана граница, а имено двоен размер на минималната цена за километър пробег в населеното място. Намираме, че подобно дефиниране остро противоречи на всички водени до момента дискусии с МТИТС по въпроса и на мнението, изразено от над 40 таксиметрови фирми и 7500 водачи  от цялата страна. Смятаме, че с предложената разпоредба няма да бъде постигната защита на рентабилността на труда на изпълняващите таксиметрова дейност водачи и няма да бъде гарантирано повишаване на качеството на таксиметровата услуга чрез значително намаляване на отказите от изпълнение на нерентабилни къси курсове, което е в ущърб на потребителите на услугата. Убедени сме, че тази редакция на разпоредбата за първоначалната такса няма да доведе до подобряване на работната среда на работещите чрез желаното повишаване на доходите им, което да улесни прекратяването на сивите практики в таксиметровия сектор. Предлагаме преразглеждането на разпоредбата и редактирането й до вариант, отговарящ на този, за който бяха водени 4-месечни преговори с МТИТС по въпроса, а имено отпадане на думите „от двоен до“ от текста на чл. 21 , ал.1, т.12, буква „е“, като се приеме следното:

е) първоначалната цена, която е в троен размер от минималната цена за един километър пробег по съответната тарифа в населено място

Напомняме, че Национален Таксиметров Синдикат е представил в МТИТС подробна обосновка, както и искане, подкрепено от значителен брой работещи и 40 таксиметрови компании от 15 града в България във връзка с редакцията на чл. 21 , ал.1, т.12, буква „е“ от настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници.

 

Национален Таксиметров Синдикат изразяваме и загрижеността си относно липсата на каквато и да е информация за съответствие с правото на Европейския съюз в настоящия проект за изменение на Наредба 34 в момент, когато България търпи сериозни критики от ЕК и ЕП за приемане на лобистко законодателство и корупционни практики в страната.  

20 ноември 2020 г. 11:12:28 ч.
Bobby Sf

При регистрирани около 600 такс.шофьори в София има издадени около 6000 разрешителни КАК??

Уважаеми г-да/жи,за да не стане изключително дълго моето писание ще го заключа в няколко изречения! Безусловно подкрепям мнението на г-дата Doychev, В.Домошенко,Карталски,Фильо и НТС. Много Ви моля, вземете ги под особено внимание! Това са дългогодишни хора работещи в този бранш, като са били от едната страна на медала, така и от другата.Засегнати са доста гледни точки, касаещи професионалното и качествено обслужване на потребителите на тази услуга, а така също и не на последно място, законово осъществяване на същата! В сегашният вид на Наредбата, с удобно съществуващите посредници  м/у реалният изпълнител на услугата и държавата,то те се оказваха една ГОЛАМА пречка за нормалното осъществяване на тази дейност. Нелогично е държавните институции издали ни валидни документи за осъщеснвяване на дейност да ни позволяват да работим нормално,а впоследствие някоя си частна търговска фирма да ти забранява и да ти поставя условия!!!

Помислете, решете и НЕ ПОГУБВАЙТЕ БРАНША като действате еднопосочно!

Благодаря Ви за вниманието! Разчитаме на Вашата компетентна мисъл за една по-добра услуга в България 

20 ноември 2020 г. 23:19:35 ч.
НТС

Относно първоначалната такса за таксиметров превоз

Ако внимателно разгледате документа-таблица,в който правим детайлно разяснение на разходите свързани с упражняването на таксиметровата дейност напълно ще ви се изясни,колко трудно се покриват тези разходи и колко е важно да не се подменя искането на над 7500 таксиметрови шофьори и над 40 таксиметрови превозвачи-фирми от цялата страна.Искането на бранша е ясно заявено и не бива да се подменя с предложения от типа- от два до три пъти. 

 

  Разпоредбата на чл.21,ал.1,т.12,е“от проекта за НаредбаNo 34 от 1999г.за

таксиметров превоз на пътници,. непременно да придобие следната

редакция:

 

„първоначалната такса,която е три пъти цената за един километър пробег по съответната минимална цена,определена по реда на чл.24а,ал.11 от ЗАвП“Ето връзката към файла:https://s.docworkspace.com/d/AJGoYPb-qbQ8w5XbmZSdFA

 

 

21 ноември 2020 г. 12:22:48 ч.
АЧО 909

Кога законотвореца, ще създаде закони за благото на народа ?

Господа, не Ви ли омръзна да пишите лобистки закони?

Кога ще видим практически контрол на така наречените " превозвачи" с кухите фирми? 

От колко време течат проверки на няколко фирми в гр. Пловдив и до ден днешен, няма наказани, над 500 таксита работят в сивия сектор. Защо не направите проверка, колко държавни служители работят като таксиметрови водачи, ( полицай,военни, пожарникари и прочее), а имат ли това право?

Обяснете, как фирма с 3-4 и повече коли в лицензия не е по ДДС!

Ще доживеем ли да видим, как се установява порочната практика да работят фирми като Максим?

Толкова ли е трудно, да има свързаност м/у НАП, ААА и МВР и да работят съвместно.

Защо не направите така, че касовия апарат да е на лицето дължащо данъци, а не на автомобила?

Кога Общинските съвети, ще започнат да калкулират цените за километър пробег при фактическа календарна година, подплатени с експертна отценка?

Овчар, гайдар, обущар, хора без грам разсъдък и познания в таксиметровия бранш, седнали да ми пишат закони... Същалявам за грубият тон, но се събудете и направете нещо в полза на брата в жълтия автомобил, а не да сте УГОДНИ, на определени лобита и измамни фирми !

Благодаря за вниманието!

22 ноември 2020 г. 12:04:44 ч.
MGEvrotrans

Във връзка с чл 24 Ал 5 от работното предложение и Чл24А ал11 от ЗАвП

Предложение за допълващ текст на чл 24 Ал. 5. В Чл 24 Ал. 5 се създава нова буква - А  с текст :

Чл24 ал5 буква А - Общинските съвети не се произнасят, когато няма постъпили към тях предложения по чл 24а Ал. 11 от ЗАвП

Текстът е допълващ с цел уточняване на закон и наредба в тази си част. И двата текста са написани по идентичен начин казвайки едно и също - " Когато". С това уточнение се казва кога аджиба е това "Когато". Смята за много важно този текст да бъде вписан в наредбата! 

22 ноември 2020 г. 16:02:37 ч.
Doychev

Предложение за промяна на § 30. чл. 34:

Предложение:

Чл. 34, предлаганата точка 6 да се промени така:

„6. извършва таксиметрова дейност само със задължителни осигурени водачи съгласни чл. 4 от КСО, които отговарят на изискванията на чл. 18 и са вписани в регистъра по чл. 20;
Мотив: таксиметровите водачи да не губят своите осигурителни права съгласно КСО.
 
 

22 ноември 2020 г. 22:07:47 ч.
Кирилов

Предложение за изменение и допълнение на чл.25 от предложения проект за изменение на наредба 34

В предложението на МТИТС се предлага следния текст 

§ 22. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Основният текст става ал. 1 и в нея след думата „разрешението“ се добавя „по чл. 24, ал. 1“.
 2. Създават се ал. 2 и 3:

„(2) При извършване на дейността от водач, от името на регистриран търговец, но за своя сметка, в разрешението по чл. 24, ал. 1 се отбелязват и данните на водача.

(3) При промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване в разрешението по чл. 24, ал. 1, търговецът подава заявление по образец на съответната община в 5-дневен срок от настъпване на промяната.“Предлагам текста на разпоредбите на чл.25 да придобие следният вид:

1.Основният текст става ал.1 и в нея след думите"разрешението" се добавя"по чл.24,ал.1"

2.Създават се ал.2,3 и 4:

(2) При извършване на дейността от водач,от името на регистриран търговец,но за своя сметка,в разрешението по чл.24,ал.1 се отбелязват данните на водача  и законово основание.(3) Водач извършващ дейността от името на регистриран търговец за своя сметка не може да бъде вписван, като такъв едновременно за повече от един автомобил в разрешението, за извършване на таксиметров превоз на пътници.(4) При промяна на обстоятелствата,които подлежат на вписване в разрешителното по чл.24.ал 1 търговецът подава заявление по образец на съответната община в петдневен срок от настъпване на промяната.

 

22 ноември 2020 г. 22:09:23 ч.
Кирилов

Предложение за изменение и допълнение на чл.25 от предложения проект за изменение на наредба 34

В предложението на МТИТС се предлага следния текст 

§ 22. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Основният текст става ал. 1 и в нея след думата „разрешението“ се добавя „по чл. 24, ал. 1“.
 2. Създават се ал. 2 и 3:

„(2) При извършване на дейността от водач, от името на регистриран търговец, но за своя сметка, в разрешението по чл. 24, ал. 1 се отбелязват и данните на водача.

(3) При промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване в разрешението по чл. 24, ал. 1, търговецът подава заявление по образец на съответната община в 5-дневен срок от настъпване на промяната.“Предлагам текста на разпоредбите на чл.25 да придобие следният вид:

1.Основният текст става ал.1 и в нея след думите"разрешението" се добавя"по чл.24,ал.1"

2.Създават се ал.2,3 и 4:

(2) При извършване на дейността от водач,от името на регистриран търговец,но за своя сметка,в разрешението по чл.24,ал.1 се отбелязват данните на водача  и законово основание.(3) Водач извършващ дейността от името на регистриран търговец за своя сметка не може да бъде вписван, като такъв едновременно за повече от един автомобил в разрешението, за извършване на таксиметров превоз на пътници.(4) При промяна на обстоятелствата,които подлежат на вписване в разрешителното по чл.24.ал 1 търговецът подава заявление по образец на съответната община в петдневен срок от настъпване на промяната.

 

22 ноември 2020 г. 23:26:55 ч.
Кирилов

Предложение за изменение и допълнение на § 20. чл. 24 по проекта на МТИТС за изменение на наредба 34

В проекта на министерството се предлага следната промяна:  

5.       Създават се нови ал. 5 и 6:

 В срок до 31 октомври общинските съвети определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за следващата календарна година, валидни за територията на съответната община. Когато общинският съвет не определи минимални и максимални цени за следващата календарна година, се прилагат цените, които са били определени към 31 декември на предходната година.

(6) Цените по ал. 5 се актуализират най-малко веднъж годишноПредлагам следната промяна:

В чл.24.ал 5 се създава буква (А) :

Чл.24 ал5  буква ( А) - Общинските съвети не се произнасят, когато няма постъпили към тях предложения по чл 24а Ал. 11 от ЗАвП. По този начин най-накрая ще се внесе ред и общинските съвети по места ще започнат да изпълняват това,което им е вменил законодателя.

 

23 ноември 2020 г. 00:03:42 ч.
Кирилов

Предложение за изменение и допълнение на § 38. чл. 48 от проекта за изменение на наредба 34

В проекта предложен от МТИТС се предлага следното:

  1.   Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:

„(1) Контролът по прилагането на тази наредба се осъществява от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, на Министерството на вътрешните работи, от кмета на съответната община и оправомощени от него длъжностни лица“.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Лицата по ал. 1 имат право да:

1. спират за проверка превозни средства, обозначени като лек таксиметров автомобил „ТАКСИ“ независимо дали на тавана има поставена табела и дали е включен светлинният индикатор;

2. изискват и получават от водачите и регистрираните търговци информация и документи, свързани с дейността таксиметров превоз на пътници;

3. изискват от водачите и регистрираните търговци за проверка и при необходимост да задържат всички документи, свързани с таксиметровия превоз на пътници;

4. изискват сведения от водача и от присъстващите при извършването на проверките трети лица“.Предлагам следното изменение :

1. Да се премахнта думите- след на Министерство на вътрешните работи ,а именно от кмета на съответната община и оправомощени от него длъжностни лица.Предлагам текста да се запази по следния начин:

Контролът по прилагането на тази наредба се осъществява от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, на Министерството на вътрешните работи.

Предложението за още повече контролни органи е безмислено,достатъчно е да се увеличат екипите на ИААА за да се извършва качествен контрол. Предлагам също да се премахне точка 1 от ал.2 ,а именно  Спират за проверка превозни средства, обозначени като лек таксиметров автомобил „ТАКСИ“ независимо дали на тавана има поставена табела и дали е включен светлинният индикатор - Това е ненужна мярка,която според мен е напълно безмислена,щом няма табела"ТАКСИ" И "Светлинните индикатори " не светят,това означава,че съм с частната си кола и не извършвам таксиметрова дейност. Предлагам да си остане по стария начин - При преустановяване на работа водачът поставя на предното стъкло вдясно на автомобила табела "Не работи" и сваля или закрива с калъф знака "Такси".  

23 ноември 2020 г. 05:03:48 ч.
MGEvrotrans

Чл. 25 от ЗИД на нар. 34

Предлагам запазване на Ал. 1 по вносител и създаване на Ал. 2,3 и 4. В Ал. 2 след думит " данни на вода" да бъде добавено " и законово основание". Така текста на Ал. 2 да стане :

Ал. 2   При извършването на дейността от водач, от името на регистриран търговец  за своя сметка в разрешителното по чл. 24 Ал 1 се отбелязват данните на водача и законовото основание.

 Предлагам предложената Ал. 3 по вносител да стане Ал. 4 и нов текст на Ал. 3.

  Ал. 3  Водач извършващ дейността от името на регистриран търговец, но за своя сметка не може да бъде вписван, като такъв едновременно за повече от един брой автомобил в разрешителното за извършване на таксиметров превоз издавано по реда на ЗАвП от кмета на съответната община. 

23 ноември 2020 г. 15:50:33 ч.
Йорданов

Предложение за промяна на чл. 10 (5)

Чл.10 (5) да отпадне от предложения проект.

Мотиви: Каква е логиката един автомобил да е разрешено да се регистрира като такси на седем години, 11 месеца и 30 дена, а на осем години и един ден да не може да се регистрира? Всеки таксиметров автомобил преминава ГТП на всеки 6 месеца и се следи за неговото техническо състояние. Това би трябвало да е критерият за допускането му като такси. Ограничението до 15 години е достатъчно като критерий.

23 ноември 2020 г. 16:33:24 ч.
MGEvrotrans

Разпоредбите на чл 10 ( 5) лобизъм в полза на #кой

Предлагам заличаването на чл 10 Ал. 5 от предложеният текст, като напълно ненужен. 

Ако приемем, че пунктовете за ГТП извършват някаква дейност, то тя е такава, удостоверяваща пригодността, или не за  даден автомобил. Дали същият отговаря на техничесите изисквания  за да превозва пътници по безопасен за тях начин и дали е безопасен участник в движението. Определянето на критерии "възраст" е неадекватен за нашите стандарти към настоящият момент. Новите коли струват пари, Потдръжката им струва пари, техническата такава също, но пък вие казвате че клиентите са бедни и няма как да плащат повече - няма логика! Изберете какво искате, че няма как да плащаме стотинки, но пък да изглежда, като пет звездна услуга. 

24 ноември 2020 г. 03:03:56 ч.
Кирилов

Предложение за изменение и допълнение на § 19. В чл. 21 от проекта за изменение и допълнение на наре

В проекта предложен от МТИТС  се предлагат следните промени:

§ 19. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Лекият таксиметров автомобил трябва да отговаря на следните изисквания:

е) първоначалната цена, която е в размер от двоен до троен от минималната цена за един километър пробег по съответната тарифа в населено мястоПредлагам следните промени:

В чл.21 ал1.точка 12 буква "Е"  да отпадне и на нейно място да влезе следния текст:

е) първоначалната цена, която е в троен размер от минималната цена за един километър пробег по съответната тарифа в населено място.

Моттиви:

Това и само това е балансираният подход,който би имал значение при подхода на администрацията при определяне на начина, на определяне на първоначалната такса,така ще бъде защитен и таксиметровият шофьор, и крайния потребител,точно,ясно, и категорично ще бъде  ,че всеки таксиметров  автомобил ще потегля на едаква първоначална такса,това ще бъде ясно на всички потребители и по този начин ще бъде защитен обществения интерес. Всичко останало ,което би предприела администрацията по отношение на формиране на първоначалната такса,би се възприело от Гилдията,като Подмяна.

24 ноември 2020 г. 16:09:47 ч.
БОТ ПРЕВОЗВАЧИ И ШОФЬОРИ В БЪЛГАРИЯ

Браншова организация на таксиметровите шофьори в България

Г-н, Министър

Дълго време наблюдаваме безумието на министерството. Закона както и наредбата ви са за кофата. Свидетели сме как не спазвате Евродерективите ,законите в България са лобистки . Единствения бранш,който с вашите регулации не може да работи в конкурентна среда. Явно ви става навик сами да не спазвате закона и да сътворявате закони и наредби в противовес с други закони . Не ни оставяте друг избор освен да се видим в съда. 

24 ноември 2020 г. 22:27:30 ч.
Кирилов

Предложение за изменение на § 19. В чл. 21 от предложения проект на наредба 34

В предложения проект на МТИТС се предлага следната промяна :

§ 19. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

В ал.12 буква(г) се предлага следният текст:

г) цената за един километър пробег извън населено място, която не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа за населено място с повече от 50 %; .

В доклада на зам-министъра се казва,че" Със цел защита на потребителите на таксиметрови услуги с § 19 се предлага цената на един километър пробег извън населено място да не надвишава повече от 50 % цената на един километър пробег в населено място по съответната тарифа.В доклада се казва  също ,че"За прилагането на посочените по-горе промени не са необходими допълнителни финансови и други средства".Личното ми мнение,е че това като идея е хубаво,но на практика неизпълнимо,защото в таксиметровите апарати е невъзможно вкарването на подобна тарифа,т.е сегашните апарати не могат да работят по така заложеният проект.Това според мен означава,че въпреки думите цитирани в доклада по-горе,че не са необходими допълнителни финансови и други средства не отговарят на истината и ще натоварят допълнително таксиметровите шофьори,ако е необходимо закупуването на нови такива, или закупуване на допълнителен софтуер необходим за работа по предложената в проекта тарифа.Предлагам следното изменение на ал.12.буква(г).

§ 19. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

В ал.12 буква(г) се премахва .

26 ноември 2020 г. 03:32:04 ч.
Taxi Club Bulgaria

Предложение по §18

Удостоверенията да се издават във формат ID-1(86х54мм), да са изработени от поликарбонат, да имат собствен графичен дизайн . Върху фона да са нанесени защитна мрежа и микротекстове. Да се отпечатва и друга защитна мрежа, видима под УВ светлина. Наименованието на документа, както и всички останали текстове  в него да се отпечатват на български и английски език с черно мастило. С оптически вариращо мастило да се отпечатва стилизиран графичен елемент (герб на общината за която е издадено). От двете страни на бланките да са вградени тактилни (изпъкнали или вдлъбнати) изображения, изпълнени като текст и гилошни линии. Лазерно да се гравират данните на водача на български и английски език.  Да съдържа лазерно перфорирана снимката на притежателя.

Мотиви:

Досега издаваните УВЛТА са с раличен размер (по- голям) от основните лични документи, което води до повишената им амортизация и съответно до честата им подмяна преди изтичане срока на валидност.

Предложението за повишаване сигурността на удостоверениета ще внесе на допълнителни защита на потребителите и ще гарантира до голяма степен безопастността при превозите. 

 

26 ноември 2020 г. 03:32:26 ч.
Taxi Club Bulgaria

Предложение по §18

Удостоверенията да се издават във формат ID-1(86х54мм), да са изработени от поликарбонат, да имат собствен графичен дизайн . Върху фона да са нанесени защитна мрежа и микротекстове. Да се отпечатва и друга защитна мрежа, видима под УВ светлина. Наименованието на документа, както и всички останали текстове  в него да се отпечатват на български и английски език с черно мастило. С оптически вариращо мастило да се отпечатва стилизиран графичен елемент (герб на общината за която е издадено). От двете страни на бланките да са вградени тактилни (изпъкнали или вдлъбнати) изображения, изпълнени като текст и гилошни линии. Лазерно да се гравират данните на водача на български и английски език.  Да съдържа лазерно перфорирана снимката на притежателя.

Мотиви:

Досега издаваните УВЛТА са с раличен размер (по- голям) от основните лични документи, което води до повишената им амортизация и съответно до честата им подмяна преди изтичане срока на валидност. 

Предложението за повишаване сигурността на удостоверениета ще внесе на допълнителни защита на потребителите и ще гарантира до голяма степен безопастността при превозите. 

 

26 ноември 2020 г. 04:05:59 ч.
Taxi Club Bulgaria

Предложение по § 10

Да отпадне т. 5 от предложението, а именно: „(5) При вписване на превозно средство за първи път в регистъра по чл. 4, ал. 1 от датата на първата му регистрация не трябва да са изтекли повече от 8 години.“

Мотиви:

1. В Наредба № Н-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства са определени ясни критерии за оценяване годността на автомобилите. При проверка на техническата изправност на автомобилите се следи за тяхното състояние и се доказва тяхната годност за извършване на таксиметров превоз на пътници. В критериите за оценка не присъства възраст на автомобила от което следва, че този фактор не е от съществено значение за техническото му състояние и годността му за извършване на този вид превоз.

2. Генералното определяне на граници за възраст при регистрация и край на експлоатация на автомобилите, неотчитайки констатациите и положителните заключения на председателите на комисии и техническите специалисти, които извършват периодични прегледи на ППС, не способства за устойчивото развитие на таксиметровия превоз и не допринася за сигурността и рентабилността му.

3. Трябва да отбележим, че наредбата не се изготвя само за София и всяка община притежава собствени икономически и социални особености. Възможностите на търговците се различават, като често закупуването, пребоядисването и последващата поддръжката на сравнително нови автомобили и ползването им за таксиметров превоз  се оказва нерентабилна инвестиция поради което в много от общините няма нито един регистриран автомобил за таксиметров превоз. Същевременно, потребностите на населението пораждат необходимост от този вид услуга, което при липса на предоставена такава дава повод за прояви на нерегламентирани превози.

4. Не съществува правно или професионално доказателство, което недвусмислено и безспорно да доказва, че възрастта на автомобила гарантира безопасен превоз. 

5. Към предложението за изменение и допълнение на Н34 не са изложени мотиви в подкрепа на конкретната точка относно възрастта на автомобилите при първоначална регистрация.

 

 

26 ноември 2020 г. 04:06:39 ч.
Taxi Club Bulgaria

Предложение по § 10

Да отпадне т. 5 от предложението, а именно: „(5) При вписване на превозно средство за първи път в регистъра по чл. 4, ал. 1 от датата на първата му регистрация не трябва да са изтекли повече от 8 години.“

Мотиви:

1. В Наредба № Н-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства са определени ясни критерии за оценяване годността на автомобилите. При проверка на техническата изправност на автомобилите се следи за тяхното състояние и се доказва тяхната годност за извършване на таксиметров превоз на пътници. В критериите за оценка не присъства възраст на автомобила от което следва, че този фактор не е от съществено значение за техническото му състояние и годността му за извършване на този вид превоз.

2. Генералното определяне на граници за възраст при регистрация и край на експлоатация на автомобилите, неотчитайки констатациите и положителните заключения на председателите на комисии и техническите специалисти, които извършват периодични прегледи на ППС, не способства за устойчивото развитие на таксиметровия превоз и не допринася за сигурността и рентабилността му.

3. Трябва да отбележим, че наредбата не се изготвя само за София и всяка община притежава собствени икономически и социални особености. Възможностите на търговците се различават, като често закупуването, пребоядисването и последващата поддръжката на сравнително нови автомобили и ползването им за таксиметров превоз  се оказва нерентабилна инвестиция поради което в много от общините няма нито един регистриран автомобил за таксиметров превоз. Същевременно, потребностите на населението пораждат необходимост от този вид услуга, което при липса на предоставена такава дава повод за прояви на нерегламентирани превози.

4. Не съществува правно или професионално доказателство, което недвусмислено и безспорно да доказва, че възрастта на автомобила гарантира безопасен превоз. 

5. Към предложението за изменение и допълнение на Н34 не са изложени мотиви в подкрепа на конкретната точка относно възрастта на автомобилите при първоначална регистрация.

 

 

27 ноември 2020 г. 01:37:45 ч.
Кирилов

Предложение

Ще си позволя един коментар с цялото ми уважение към институциите,които регламентират,създават и упражняват контрола по дейността на професията таксиметров превоз в България. Крайно време е госпожи и господа да се научите веднъж завинаги,че когато създавате закони или наредби,които касаят бизнеса и работата на значителен брой хора,че това неминуемо засяга съдбите на тях и техните семейства. Това е изключително важно,защото когато създавате един лош закон или наредба,която вреди повече отколкото помага,било то за изсветляване,подпомагане или както и да го напиша,най-важното е да се вслушате в мнението на хората,които работят тази професия или техните професионални представители или организации.Не може да създавате непрекъснато нови регулации или проекти,които трябва да "тичаме" непрекъснато след вас и да ви обясняваме,че не стават,че са нескопосано написани,че не се вслушвате в гласовете на хората,които упражняват професията. Крайно време е когато се започне нещо подобно веднага да съдавате работни групи,които да не са "проформа",а наистина да свършат така работата,че да няма нужда след това от поправки,интервюта по медии и обяснения на обществото,какво сме сбъркали и какво трябва да поправим. Когато се поправят закони и наредби,които засягат бизнеса и работата на голям брой хора,решенията не трябва да са политически,ами професионални,трябва да се търси непрекъснато мнението на хората,които упражняват професията,а не да се създава хаос,който само пречи.Ако искаме да заприличаме на нормалните европейски държави нормативната уредба трябва да е издържана не политически,а изцяло професионално,трябва да е в интерес не само на потребителите,но и на хората които работят професията .Надявам се този път за разлика от друг път наистина да вземете под внимание коментарите и предложенията написани на "портала"и да не стане,като друг път да ви четеме "сухите" коментари-""Приема се -не се приема" ,а да са наистина обосновани професионално,как и защо ,както и каква е причината за приемане или отхвърляне.

27 ноември 2020 г. 19:08:08 ч.
Пепино

Предложение

В предложената в този проект редакция на Наредба 34 за таксиметровата дейност в чл. 10, алинея 5 вносителят предлага текста:
„(5) При вписване на превозно средство за първи път в регистъра по чл. 4, ал. 1 от датата на първата му регистрация не трябва да са изтекли повече от 8 години.“
В последната редакция на Закона за автомобилните превози от ДВ, бр. 60 от 7.07.2020 г.) висшият законодателен орган на Република България изрично премахна ограничението от 8 години за първоначална регистрация на таксиметрови автомобили от текста на чл.12а, ал.2. Това действие на законодателният орган представлява законодателна стъпка към стимулиране и облекчаване на малкия търговец, формиращ предприятие в областта на таксиметровите превози, в посока към увеличаване на възможностите му за конкуренция чрез изгодна за него инвестиция в по-висок клас, макар и употребяван автомобил и регистрирането му за таксиметрова дейност. Реално това означава  и намаляване на финансовата тежест на търговците, формиращи малки предприятия в сферата на таксиметровите превози. С този свой акт законодателният орган създаде и условия за по-динамично обновяване на автопарка на таксиметрови автомобили с по-висок клас автомобили на конкурентни цени, стимулирайки реална конкуренция при продажбите на таксиметрови автомобили. Тази промяна в Закона за автомобилните превози отчита и все по-утежняващата се икономическа ситуация и защитава интереса на реално работещите търговци в сферата на таксиметровите превози. Възможността, която отмяната на 8-годишната граница за регисрация на таксиметров автомобил създава в ЗАВП е и мярка в интерес на ползвателите на таксиметрови услуги, която би им позволила ползването на услугата с по-висок клас и по-надеждни автомобили.
Връщането на ограничението от 8 години при първоначалната регистрация на таксиметров автомобил в текста на Наредба 34 е разпоредба, която противоречи на изричната воля на законодателя, изразена в ЗАВП. Тази разпоредба в проекта за Наредба 34 противоречи и на интересите на търговците, формиращи предприятия в сферата на таксиметровите превози. Въстановяването на ограничителния текст в подзаконовия нормативен акт възпрепятства, а не облекчава обновяването на автопарка с по-висок клас автомобили и потенциално създава условия за обжалване на част от наредбата пред КЗК и ВАС заради евентуален лобизъм в полза на компании с интереси в сферата на продажбите на нови таксиметрови автомобили с високо оскъпяване. Не на последно място, въпросната разпоредба пряко противоречи и на твърдението в доклада на вносителя на поекта, че предлаганата Наредба 34 „се съобразява със Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 60 от 7.07.2020 г.)“.

27 ноември 2020 г. 19:09:38 ч.
Пепино

Мнение

Настоящият проект за изменение на Наредба 34 за таксиметровата дейност прави измемемия в чл.3:
В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Таксиметров превоз на пътници се извършва от търговци, притежаващи удостоверение за регистрация и разрешение за таксиметров превоз на пътници, издадени от кметовете на общини или от оправомощени от тях длъжностни лица.“
2. Алинея 2 се изменя така: 
„(2) Таксиметров превоз на пътници може да се извършва и от водачи, извършващи дейността за своя сметка, от името на регистриран търговец, включени в списък към удостоверението за регистрация. За да извършва дейността от името на регистрирания търговец, водачът трябва да отговаря на изискванията на чл. 24, ал. 3 от Закона за автомобилните превози.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Правоотношенията между регистрирания търговец и водача, който ще извършва дейността от негово име, но за своя сметка, се уреждат с писмен договор.“
Прави впечатление, че посочените в проекта промени в текстовете не се основават на нормалните търговски практики, регламентирани по пределно ясен начин в Търговския закон. Не се основават и на нормалните трудово-правни отношения, регламентирани по пределно категоричен начин от Кодекса на труда. Акцентирам на факта, че това са двата основни нормативни акта, регламентиращи категорично съществуващите търговски и трудови практики. В настоящия проект за изменение в разпоредбите на Наредба 34 отново не се създава яснота в отношенията между администрацията от една страна и досегашните „превозвачи“ –  наричани вече „регистрирани търговци“ и реално изпълняващите дейността „водачи, извършващи дейността за своя сметка, от името на регистриран търговец“ от друга страна. Подобно неизясняване на тези отношения и установяването им на основи, различни от регулациите на ТЗ и КТ не премахват по категоричен начин установените от години сиви практики в сферата на таксиметровите превози. С това предлаганата редакция на Наредба 34 не подобрява работната среда и в крайна сметка е в ущърб на работещите, ползвателите на услугата и цялото общество.

27 ноември 2020 г. 19:10:43 ч.
Пепино

Мнение

В проекта за изменение на Наредба 34 за таксиметровата дейност се предлага редакция на чл. 21 по отношение на първоначалната такса за таксиметров превоз и тарифата за междуградски превоз. 
В чл. 21 , ал.1, т.12, букви „г“ и „е“ се правят следните изменения и допълнения:
г) цената за един километър пробег извън населено място, която не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа за населено място с повече от 50 %;  
е) първоначалната цена, която е в размер от двоен до троен от минималната цена за един километър пробег по съответната тарифа в населено място;
Във връзка с измененията в буква „г“ от тази разпоредба  е съществено, че съществуващите електронни таксиметрови апарати с фискална памет (ЕТАФП) технологично не позволяват безпроблемното въвеждане на извънградската тарифа. Липсва възможност потребителят на таксиметровата услуга да бъде защитен по надежден начин от злонамерена употреба на извънградска тарифа по време на превоз в града. Осигуряването на такива технически възможности на ЕТАФП и защитата на потребителите от възможни злонамерени действия изисква пълна подмяна на съществуващите ЕТАФП. От своя страна това означава значителна инвестиция от работещите. По този параметър вносителят на предложението влиза в противоречие с твърдяното в собствения му доклад, че предложеното конкретно изменение ще доведе до „защита на потребителите на таксиметрови услуги“. Той влиза в противоречие и с твърдението си от доклада, че „за прилагането на посочените по-горе промени не са необходими допълнителни финансови и други средства“. 
Във връзка с изменението на дефиницията за формирането на първоначалната такса в буква „е“ твърдя, че подобна дефиниция практически ще фиксира пазара на минималната визирана граница, а имено двоен размер на минималната цена за километър пробег в населеното място. Смятам, че тази граница остро противоречи на всички водени от бранша до момента дискусии с МТИТС по въпроса и на търсения с това ефект – подобряване на качествен показател на услугата по отношение намаляване на отказите за изпълнение на късите курсове и увеличаване на рентабилността на труда за шофьорите, регулативно притиснати да работят на загуба при нерентабилни условия. С цел реално подобряване на работната среда на работещите в сферата на таксиметровите превози чрез подобряване на рентабилността на труда им и подобряване на качествения показател на услугата по отношение гарантирането на изпълненията на късите курсове за потребителите, намирам за уместно преразглеждането на разпоредбата и редактирането й до вариант, отговарящ на този, за който бяха водени 4-месечни преговори с МТИТС по въпроса, а имено отпадане на думите „от двоен до“ от текста на чл. 21 , ал.1, т.12, буква „е“, като се приеме следното: 
е) първоначалната цена, която е в троен размер от минималната цена за един километър пробег по съответната тарифа в населено място.