Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за радиационна защита, приета с Постановление № 20 на Министерския съвет от 2018 г.

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за радиационна защита, приета с Постановление № 20 на Министерския съвет от 2018 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2018 г.), се правят промени във връзка с получено на 3 юли 2020 г. в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз официално уведомително писмо № С(2020)1449 относно процедура за нарушение № 2020/2077 за непълно транспониране на Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 г. за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагането на йонизиращо лъчение и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом, с което ще бъде постигнато пълно съответствие между нормативните актове, въвеждащи изисквания в областта на радиационната защита.

Адрес за изпращане на становища и предложения: itasev@mh.government.bg


Дата на откриване: 30.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 28.11.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари