Обществени консултации

Проект на Наредба за изискванията за директни доставки от производителя на малки количества първични продукти от растителен произход

 

От прилагането на наредбата се очаква да се стимулира производството на първични продукти от растителен произход, скъсяване на веригата на доставка, както и създаване на облекчени изисквания към лицата, които желаят да доставят директно до крайния потребител малки количества първични продукти от растителен произход, като се гарантира, че добитите първични продукти отговарят на изискванията за безопасност на храните.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗХГ

 Електронeн адрес:

 IDimitrova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 30.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 30.11.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
31 октомври 2020 г. 12:25:19 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

ДОКЛАД

от доц. д-р Янко Иванов – заместник-министър на земеделието, храните и горите

Относно: Проект на Наредба за изискванията за директни доставки от производителя на малки количества първични продукти от растителен произход Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба

За приемането на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите. Предложеният проект не води до въздействие върху държавния бюджет и върху адресатите на наредбата.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам проекта на наредба и проекта на доклад да бъдат оттеглени и да се мотивира „Предложеният проект не води до въздействие върху държавния бюджет и върху адресатите на наредбата“ и по- точно спрямо адресатите на наредбата- бизнес операторите които извършват директни доставки на малки количества първични продукти от растителен произход до крайния потребител или до местни обекти за търговия на дребно, които извършват директни доставки до крайния потребител.

От предложеният доклад не става ясно как са определени максималните количества по Приложение №1, които обуславят ефекта от икономическата дейност от този вид дейност, като получени приходи от нея. Липсва информация за очаквания приход, който ще се реализира при продажба на максималните количества от всеки от посочените първични земеделски продукти.

На база на горното в доклада липсва оценка на разходите, които бизнес операторите ще извършат при спазване на задълженията по чл. 2, ал. 1 и 2, чл. 3, ал. 1, чл. 4, чл. 11, чл. 12., чл. 15, ал. 2.

Изрично следва да се оценят разходите за:

1) „предварителни и периодични медицински прегледи по реда на Наредба № 15 от 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони“;

2) административната тежест за  „водят записи, които съдържат най-малко следната информация: 1. вид на продукта; 2. общо количество на произведените първични продукти; 3. количество и видове продукти, директно доставени до крайния потребител; 4. количество и видове продукти, доставяни до местни търговски обекти, включително имената и адресите на тези обекти; 5. дата на добива и дата на доставката; 6. място на доставката; 7. име и подпис на бизнес оператора.“;

3) разходите за опаковки, в които се предлагат и съхраняват първичните продукти от растителен произход, предназначени за директна доставка, които се оценяват спрямо изискванията на Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО;

4) административна тежест за регистрация по чл. 24 от Закона за храните.

 

След включване на посочените по- горе данни за приходи и основни разходи, без личния труд на бизнес оператора, следва да стане ясно дали предложените максимални количества са достатъчни за постигане на положителен икономически ефект от тази дейност или се предлага наредба, която ограничава стопанската инициатива в противоречие с правото на ЕС и налага изключителна административна тежест към такива бизнес оператори за регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

 

31 октомври 2020 г. 12:25:32 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

ДОКЛАД

от доц. д-р Янко Иванов – заместник-министър на земеделието, храните и горите

Относно: Проект на Наредба за изискванията за директни доставки от производителя на малки количества първични продукти от растителен произход Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба

Цели

В проекта са регламентирани количествата първични продукти от растителен произход, които са определени като „малки количества“ и които могат да се доставят директно до крайния потребител или до местни обекти за търговия на дребно, които извършват директни доставки на краен потребител. Количествата първични продукти от растителен произход, които са дефинирани като „малки количества“ са определени на базата на статистически данни за произведените количества първични продукти за страната.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам проекта на наредба и проекта на доклад да бъдат оттеглени и да се мотивира максималните количества от Приложение №1.

В целите на доклада липсва информация от какъв източник и за какъв период са ползваните статистически данни по вид продукт за определяне на максимално количество.

Липсва информация за количеството стопанства и техните размери по площ и произвеждани земеделски продукти от растителен произход, спрямо копие е определен размера на максимално количество продукт от растителен произход в обхвата на приложението.

 

31 октомври 2020 г. 12:25:45 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Чл. 2. (1) При осъществяване на директна доставка от производителя, до крайния потребител или до местни обекти за търговия на дребно, които извършват директни доставки до крайния потребител, бизнес операторите трябва да спазват следните хигиенни изисквания:

2. трябва да са преминали предварителни и периодични медицински прегледи по реда на Наредба № 15 от 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (обн., ДВ, бр. 57 от 2006 г.);

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам точка 2 да отпадне защото липсва нормативна връзка между „храна“ и „първичен земеделски продукт от растителен произход“, които са предмет на проекта на наредба.

Ако точката не отпадне предлагам да се мотивира това и като се направи връзка с лицата, които произвеждат и продават първична земеделска продукция и са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани- следва ли те и всички техни работници/служители да отговарят на това условие при осъществяване на производствената си дейност.

 

31 октомври 2020 г. 12:25:55 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Чл. 14. Първичните продукти от растителен произход се етикетират съгласно изискванията на чл. 17 и 18 от Закона за храните.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам чл. 14 да отпадне защото препраща към Закона за храните, който тази наредба трябва да разясни как следва да се прилага.

Предлагам да се разшири описанието по чл. 13 за да обхване изискванията на закона, а не да се препраща към него, защото такива текстове трябва да се допускат в нормативни актове по изключение!

 

03 ноември 2020 г. 13:34:22 ч.
rasho

Икономически неефективни мерки

 С оглед на максималните количества стоки за продажба трябва да направим една връзка с 

Чл. 11. Първичните продукти от растителен произход, които се предлагат за директна доставка, не трябва да съдържат остатъчни количества от пестициди, които надвишават максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди, определени в Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 година относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета.

Едно изследване на пестициди струва около 400 лв , с така заколжените максимални количества за продажба само изследването не може да се плати, какво остава за печалба. Може би с едениа от посочените стоки ще може да се плати само изследването, да не говорим и за другите изисквания - медицинска здравна книжка, плащане на данък печалба и разходи по производството

 

03 ноември 2020 г. 13:36:52 ч.
rasho

неясен чл.1 ал 4

(4) Наредбата не се прилага за отглежданите през съответната стопанска година култури, които са посочени в анкетните карти при регистриране на земеделските стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.).

 Това означава ли че произведените стоки от регистрирани ЗС не се продават по тази наредба? Тогава по какъв ред ще се продават?

 

03 ноември 2020 г. 13:41:22 ч.
rasho

чл 15 ал 3 - рай за прекупвачите - основание за спекулативно ниски изкупни цени

(3) Доставките на първични продукти от растителен произход се извършват в административната област по вписване и във всички съседни на нея административни области.

С други думи край на дините от Любимец, черешите от Кюстендил, картофите от Самоков , Кайсиите от Селистра . 

освен административна пречка  за продажба на продукцията в други населени места ще се подкопаят и основите на пазарната икономика -  търсене предкагане. Цените на стоките в София ще бъдат 5-6 пъти по високи от цените на изброените по-горе области. Да не говорим че в Силистра ще има свръх предлагане на Кайсии и цената ще пада, а в Бургас ще има недостиг, защото там няма кайсиеви градини ....

В някой райони категорично ще изчезнат някой стоки, които са нетипични за придодата и климата им... В северна България ще забравят какво е родна Смокиня :)

03 ноември 2020 г. 15:03:44 ч.
rasho

Заложените цели- недостижими

  в мотивите към проекто закона пише 

Целта на проекта е да бъдат създадени облекчени изисквания към лицата, които желаят да доставят директно до крайния потребител малки количества първични продукти от растителен произход, като се гарантира че добитите първични продукти отговарят на изискванията за безопасност на храните, за да се създаде възможност да предлагат на пазара добитата от тях продукция.

От посочените в наредбата  изисквания в никакъв случай не са облекчени. 

1. Посочените количества са нищожни и няма как да се говори въобще за икономически интерес от тази дейност

2. ЗАЛОЖЕНИТЕ РАЗХОДИ СА ОГРОМНИ - производство, изследвания за пестициди, административни разходи за медицински сдравни книжки>

Като съпоставя 1 и 2 излиза че няма как да съм на печалба и да имам интерес от извършването на тази дейност - освен ако не МАМЯ в количеството или относно качеството....

В мотивите е записано  ОБЛЕКЧЕНИ изисквания - т.е тази наредба е НЕЦЕЛЕСЪОБРАЗНА

06 ноември 2020 г. 10:48:06 ч.
Златина

Предупреждение

Мнението ми, е че всички вие вносители и поръчители на тези закони сте за съд! Не само, даже много повече заслужавате, просто закона не го позволява! Докато прокарвате мракобесни закончета под малоумното обяснение, че ви притискат от брюксел (нарочно с малки букви, мънички като вас, незначителни човечета, наместени на ключови постове), толкова повече озверяваме ние, обикновените хора, които ви хранят! Та мазни кърлежи, това е предупреждение !!! Оттеглете си малоумните брътвежи или се подгответе!!!

06 ноември 2020 г. 11:06:17 ч.
rasho

по коментар на Златина

Това са твърденията, но относно материята на таи наредба регламент 853, а пък и 852 казва (Държавите-членки създават в съответствие с националното си законодателство правилата, регулиращи дейностите и лицата, посочени в параграф 3, букви в), г) и д). Тези национални правила осигуряват постигането на целите на настоящия регламент.)

Целите на регламента са безопасност на храните... Не виждам как ограниченията за продажба в други области и посочените количества ще се впишат в цел КАЧЕСТВО.

Освен това Законодателя побърза да ориеме в закона за храните чл.38 ал(2) Доставките по ал. 1 се извършват в административната област по вписване и във всички съседни на нея административни области.

Тоест законодателя вече императивно забрани да произведеш нещо в Бургас и да го продадеш в София. Това създава дисбаланс на местно ниво в ената на стоките. Череши от Кюстендил, картофи от Самоков , дини от любимец, кайсии от Силистра ще бъдат на безможно ниски цени в региона си и на свръх високи  в отдалечените в България места. Трябва да разберем какви са мотивите на законодателя да посочи този скландален чл.38 ал.2 .....Се сега нищо освен лобизъм не може да се предположи че е :)

06 ноември 2020 г. 22:29:30 ч.
nenchosp

Предложение за оттегляне на излишна бюрокрация!

Нарушават се основни принципи на пазарната икономика. Клиента тук е водещ и той решава дали иска да си купува от производителя, или от вносителите - фирми, които дали не са приближени на хората написали наредбата???

Това е поредният закон забиващ пирон в ковчега на земеделието, чрез поставяне на производителя в невъзможност да продава стоката си, докато накрая не се откаже.

Защо не се потърси връзката между хората притежаващи фирмите вносители на земеделска продукция и служителите на това прогнило министерство, пуснало тази проектонаредба. Какви конфликти на интереси се крият е въпроса?

07 ноември 2020 г. 12:11:23 ч.
tnicolova

коментар по проект

Явно служителите в тези министерства се чудят какви глупости да измислят, за да изглежда, че работят, а всъщност не помагат никому. Каква е причината да има такива измишльотини? Защо в държави като Швейцария, човек може дори да отиде на място при частния производител, да си набере ягоди, да си ги измери и плати и да си ги занесе вкъщи, а тук се крием по тайни улички, че да купуваме от частните производители. Стоките в големите вериги и големите пазари са под всякаква критика като качество и ползи. Аз като отида в голямата верига след 40 дни ли плащам или...? 

08 ноември 2020 г. 13:48:27 ч.
pecatas

Има ли все още нормални хора с читави идеи останали или само партийци без мозък?

Абсурдно, лобистко, вредно за народа, вредно за всички ни, постно и неграмотно написано. От тая власт нищо читаво не очаквам. Надявам се са останали институции, които да се самосезират и потърсят отговорност от съставителите на това. Жална ни майка с такива "управленци", гадни лобисти и шуробаджанаци!

11 ноември 2020 г. 12:11:38 ч.
efi

Домашен производител + домашен продукт.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Тотално отпадане на административна/бюрократична/финансова тежест за малкия и микро-производител и заместването на тежестта със стимул чрез въвеждане на дефинициите "домашен продукт" и "домашен производител". В която дефиниция за "домашен продукт" е заложено, че "домашния продукт" се консумира на собствена отговорност и не подлежи на контрол. А в дефиницията за "домашен производител" е заложен таван за реализиран оборот в лв(до 50 000лв годишно), а не върху количествени продажби на продукцията.

 

20 ноември 2020 г. 10:11:18 ч.
darwar

От картофа до картофеното пюре!!!

Не мислимо е да се сравнява производството  и доставката на растителна продукция с нейната преработка.В наредбата са приравнени директните доставки с готвене и сервиране и управление на питейна вода поне по изисквания към операторите на директни доставки чл.2 ал.2 т.2.Картофа като една от описаните култури след закупуване се подлага на термична обработка -просто суров не става за консумация.