Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета

Проектът на наредба предвижда привеждане на Наредба № І-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (Наредба № І-45 от 2000 г.) в съответствие с промените в чл. 144, ал. 2 и в създадения нов чл. 145а от Закона за движението по пътищата (ЗДвП). Член 16 от Наредбата ще бъде съобразен със законовата промяна в чл. 144, ал. 2 от ЗДвП. Предвижда се при промяна на собствеността на превозното средство в случаите на прекратена регистрация да не се извършва информационен обмен между Министерството на вътрешните работи и Нотариалната камара. Във връзка с новия чл. 145а от ЗДвП в чл. 18а от Наредба № І-45 от 2000 г. ще се разпише редът, по който преди прехвърляне на собствеността на регистрирано моторно превозно средство собственикът на прехвърляното превозно средство може да подаде заявление за запазване на регистрационния номер на превозното средство за регистрацията на друго превозно средство от същата категория и прекратяване на регистрацията на превозното средство. Въвежда се описание на графичните знаци на регистрационния номер за моторни превозни средства, които се задвижват само с електрически двигател - със зелен цвят на бял светлоотразителен фон. Допълва се съдържанието на регистрационния номер относно буквения код за регистрация - буквеният код ще се състои от една или комбинация от две букви. Навсякъде в Наредба № I-45 от 2000 г. ще бъде коректно изписано наименованието на Наредбата за определяне на реда и размера за плащане на продуктова такса, приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 12 април 2016 г. (обн. ДВ, бр. 30 от 2016 г.) Разпоредбата на § 7 от Преходни и заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (обн. ДВ, бр. 97 от 2019 г.), се прецизира.


Дата на откриване: 2.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 2.12.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари