Обществени консултации

Проект на Наредба за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режимът на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служители по чл. 142, ал. 1

В „Държавен вестник“ бр. 85 от 2020 г. са обнародвани промени в Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), част от които са свързани с организацията и разпределянето на работното време, регламентирани в чл. 187, ал. 5, 6 и 7, които е предвидено да влязат в сила от 01.01.2021 г. За държавните служители в МВР, които до тази промяна са работили на ненормиран работен ден, се въвежда подневно очитане на работното време. Въведено е изрично задължение при необходимост държавните служители в МВР да изпълняват служебните си задължения и след изтичане на редовното работно време. В тези случаи работата извън редовното работно време до 280 часа годишно ще се компенсира с допълнително възнаграждение за извънреден труд за отработени до 70 часа на тримесечен период. Извънредният труд се заплаща с 50 на сто увеличение върху основното месечно възнаграждение. В резултат на изброените промени в чл. 187 от ЗМВР и премахването на ненормирания работен ден е променен и чл. 189, ал. 1, т. 3 от ЗМВР, в който се заличава правото на допълнителен платен годишен отпуск, с който се компенсира положения от държавните служители на ненормиран работен ден труд извън установеното работно време. По силата на § 9 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и доплънение на ЗМВР (ДВ, бр. 85 от 2020 г.) неизползваният от служителите допълнителен платен годишен отпуск по отменения чл. 189, ал. 1, т. 3 от ЗМВР, придобит до влизането в сила на този закон, се запазва и може да се използва, като при прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители се изплаща обезщетение за неизползвания отпуск по отменения чл. 189, ал. 1, т. 3 от ЗМВР.


Дата на откриване: 6.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 6.12.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 ноември 2020 г. 17:39:22 ч.
Rumen112

за справедливост

чл.17 ал.3 В случаите, когато на служител е разпоредено да положи труд извън редовното работно време по време на разположение, в заповедта по ал. 2 се посочват и дата и час на уведомяване, и дата и час на явяване на служителя.

 Съществува порочната практика да не се изготвят графици на разположение за да не се заплащат, предлагам в чл 17 ал 3 да се добави като изискуем реквизит в заповедта по чл17 ал.2 - номера на графика за разположение. По този начин тази практика ще се преустанови.

02 декември 2020 г. 22:19:12 ч.
Piton35708081971

ДА НЕ СЕ ДОПУСКА СМЕСВАНЕТО НА РАЗЛИЧНИ ПО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ РЕЖИМИ НА РАБОТА ЗА ГДПБЗН

Не трябва да се допуска смесването,по простата причина че вече няколко пъти това се предложи и отмени,защото се нарушава един от основните принципи на работа в ГДПБЗН, а именно екипността.Ние сме като едно семейство в пожарната.Има произшествия в които ние дори не си говорим,всеки знае какво да прави.Екипи се изграждат с години,а едно такова смесване на работните смени може да наруши ритъма на работа в екип,което от своя страна може да доведе единствено до рискуване на нашия живот и този на гражданите.

02 декември 2020 г. 22:26:12 ч.
Bobby 358

Не трябва да се допуска смесването

Не трябва да се допуска смесването , през последните 3 4 год , в системата се пробва многократно и е нееффективно , няма защо да пробваме отново и отново  за нещо което не работи !!!

03 декември 2020 г. 10:38:15 ч.
Fire81

НЕДОПУСТИМО Е СМЕСВАНЕТО НА РАЗЛИЧНИ ПО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ РАБ. СМЕНИ ЗА ГДПБЗН

Не съм съгласен със смесването на смени с различна продължителност, това за мен е неработеща ефективо с-ма, която намаля ефективността на работа и е в полза на тези с химикалките отколкото на тези които реално са на терен.....

04 декември 2020 г. 10:28:56 ч.
chicho mancho

графици за разположение - къде е границата между морала и икономиите?

Аз съм против въвеждането на смесване на смени с различна продъжителност в ГД ПБЗН. Това ще доведе до проблеми с ликвидирането на произшествия,междуличностни конфликти ! Ще бъде нарушена и екипността! Ефективността ни на място ще бъде поставена под въпрос.

В много РД не се изготвят графици  за разположение, а се викат по телефон служители при нужда,  в почивния им ден, не им се заплаща извънреден труд като им променят конкретно само на тях графика! Това ще доведе до там,че ще се появат трудности с привличането на служители при нужда,при положение, че не се плаща за разположение! Икономиите, които реализирате от това ще има катастрофални последици!

 

06 декември 2020 г. 08:42:28 ч.
ros_georgiev

Да не се допуска смесването на смените

Не трябва да се допуска смесването на смени за ГДПБЗН. Това беше пробвано няколко пъти и се доказа като неефективно.

06 декември 2020 г. 08:48:29 ч.
ros_georgiev

Наредба

чл. 13, ал. 4, т. 3 да отпадне. Смесването на смени не е ефективно, това се доказа на няколко пъти. С пълна сила важи за ГДПБЗН

06 декември 2020 г. 16:40:23 ч.
Анатоли Димитров

чл.12 ал. 3

КОМЕТАР

 

Член 12 ал.3 . С тази последна промяна пропускате важни забележки от всички синдикални организации в МВР . Точката е много двусмислена и дава свобода за вкарването на безразборно работно време на служителите по чл.142. т.1 по ЗМВР. Обхваща по-голяма част от служителите в МВР. И нарушава техните трудови права. Застрашава тяхното физическо и психическо здраве. И предоставя на техните ръководители възможност за организация на работното време без никаква съобразяване с човешкия фактор. Важно е изпълнението на задачи, които са стандартни и ежедневни за МВР.Цитираните  в чл.6 т.1,2,3,4,  от ЗМВР, обхващащи почти цялата дейност на МВР.  Нито има специфични особености като  бедствия, пандемия или др. . Споменато е „ липса на друга възможност“, но на фона на липсващите бройки на мл.изп. длъжности това означава всеки един следващ ден в близката поне година.

В чл. 59 на Етичният Кодекс на МВР е записано:

59. Държавният служител в качеството си на ръководител не използва йерархичното

си положение за осъществяване на натиск върху подчинени.

По какъв начин ще мога да се защитя от примерно субективно лично отношение  на служителите с ръководни права  по чл.9 от обсъжданата наредба . Като председател на синдикално дружество в МВР , съм твърдо против предоставянето на такава свобода на преките ръководители  върху работното време на служителите.

Условията в член 12 ал.3 . са изцяло насочен към изпълнение на цялата дейност на МВР. Без да е съобразен с отделните служители. И по важно с отделните дирекции в МВР и техните специфични особености.  А служителите са без никакви права.

Заличаване на чл.12. ал. 3 изцяло.

Чл.12 ал.6 Да се отбележи точно и по какъв начин служителите ще бъдат уведомени за промени в графика. Реалност в МВР е да стават промени без знанието на служителите. Ясно е две поредни неявявания до какво могат да доведат.