Обществени консултации

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване се предвижда се въвеждането на три вида пенсионни продукти, които ще се изплащат от универсалните пенсионни фондове (УПФ):

- пожизнена пенсия  за старост от УПФ - изплаща се, когато размерът средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице позволява отпускането на пожизнена пенсия за старост в месечен размер не по-малък от 15% от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), който от 1 юли 2020 е 250 лв.;

- разсрочено  изплащане  на  средствата  по  индивидуалната партида - изплаща се, когато средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице са недостатъчни за отпускането на пожизнена пенсия за старост от УПФ, но надвишават трикратния размер на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО;

- еднократно  изплащане  на  средствата  по  индивидуалната партида - изплаща се, когато размерът на средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице е по-малък  от трикратния размер на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО.

Регламентират са основните правила за отпускане, изплащане, преизчисляване или актуализиране на пенсиите, както и правата на наследниците на осигурените лица и пенсионерите от УПФ. Гарантираният размер на допълнителната пожизнена пенсия за старост и на разсроченото плащане не може да бъде по-малък от този, изчислен на база сумата на брутния размер на преведените от Националната агенция за приходите  и Националния осигурителен институт осигурителни вноски за съответното осигурено лице.

Целта на законопроекта е да се създаде пълно и непротиворечиво регулиране на фазата на изплащане от втория пенсионен стълб, което би улеснило информирания избор на лицата, подлежащи на допълнително задължително пенсионно осигуряване.

В тази връзка в законопроекта са включени и разпоредби, които регламентират избора на осигуряване по чл. 4б от КСО. През 2015 г. беше създадена възможност за лицата, които не желаят да се осигуряват в УПФ, да изберат да променят осигуряването си от УПФ само във фонд "Пенсии". За да упражнят това свое право обаче е необходимо те да разполагат с точна информация относно видовете пенсионни продукти, които се предлагат от пенсионноосигурителните дружества, определянето на техните размери, условията за наследяване на натрупаните по индивидуалните партиди средства и отпуснатите пенсии и т.н. Въпроси, които се регламентират с настоящия законопроект.

В тази връзка се предлага промяна на срока, в който лицата могат да упражнят правото на избор на осигуряване. По този начин за първите групи осигурени лица се гарантира по-продължителен период за запознаване със законовите промени. Създава се и възможност те да направят по-точна преценка относно размера на бъдещите си пенсии в зависимост от натрупаните средства по индвидуалните им партиди в период, максимално близък до пенсионирането.

Предвижда се лицата, които навършват възрастта за пенсиониране от 2022 г. до 2025 г. включително, да могат да упражнят правото на избор на осигуряване до 1 година преди тази възраст. Този период се увеличава плавно до 2038 г., когато осигуряването ще може да се променя не по-късно от 5 г. преди навършването на възрастта за пенсиониране.

 


Дата на откриване: 9.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 9.12.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 ноември 2020 г. 16:38:53 ч.
alexvinchev

Поредния опит парите да потънат в държавната дупка НОИ

Аз НЕ желая средствата по личната ми осигурителна партида в УПФ да бъдат прехвърляни за разпределяне от държавна организация, НИКОГА и под никаква форма. Ако такава промяна със задължително действие бъде въведена, искам в този момент да ми бъде дадена законна възможност да получа средствата по личната ми партида и да бъда освободен от последващи вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Смисъла на това осигуряване е ЛИЧНАТА партида, премахването и ликвидира този вид осигуряване. Разбирайте ме както искате, но правилното тълкуване на написаното е: "спрете да се опитвате с промени в законодателството държавата да "приватизира" парите на хората (по-известно като "държавно разпределение на средствата"). Колкото пари съм си събрал, толкова ще получа като плащания от УПФ, наясно съм с това и не искам да се променя!

 

14 ноември 2020 г. 16:51:39 ч.
Вово555

Въпрос

Планирано е преизчисляване на пенсионерите от силовите ведомства с цел намаляване на процента намаляване на пенсията от НОИ в следствие осигуряването и в универсален частен пенсионен фонд. Записамо е, че се отнася за тези, пенсионирани от 2017 г. Това добре, НО - какво става с пенсиите на останалите, родени след 1959 г. и пенсионирани до 2017 г? Пример - пенсионер съм от 28.12,2012 г., роден съм през 1962 г., от момента на пенсионирането си работя по трудов договор на пълно работно време и съответно с целия разнер на вноската за пенсионно осигуряване - към НОИ и към частен УПФ. Какво става с моята и на такива като мене пенсионери и каква е логиката на предложението за промяна в КСО по темата.

16 ноември 2020 г. 20:57:25 ч.
pepa60

за промяна на чл.68 а

При наличието на ковид криза, част от хората биха могли да се възползват от този член, поради оставане без работа. Едва ли някой би ги наел на работа за 1 година. При положение, че същите имат необходимият трудов стаж, внасяли са суми в републиканският бюджет и във фондовете на НОИ и ЗО и ДЗПО. Същите трябва пожизнено да плащат затова, че са се пенсионирали по-рано. Лицата на които се дава възможност да си закупят стаж не са равнопоставени с тези които се пенсионират по-рано. Сега когато има безработица се удължават срока на от 4 месеца на 7 месеца, като същевременно се увеличава и сумата, която ще изплаща НОИ. При тези обстоятелства смятам, че не е справедливо пожизнено да бъде намалена пенсията на лице, което се е възползвапо от чл. 68 а. Би могло да се правят удръжки от пенсията за определен срок, а не пожизнено.

18 ноември 2020 г. 09:42:09 ч.
pepa60

Какво се случва с бъдещите пенсионери, които са се пръхвърли към НОИ

Много от хората си прехвърлиха сумите към НОИ от частните фондове, като спазиха 5 годишният срок определен в КСО. Сега се променя формулата на изчисляване на пенсията за частта от НОИ и може да се окаже, че всъщност губят от това прехвърляне. Изчисленията са направени по старата формула и са преценили, че това ще е по-добре за тях, а сега в движение формулата се променя, наничина плащане от фондовете се променя. Как може бъдещият пенсионер да прецени какво ще получи 5 години преди пенсионирането му.  Дори и една година е много, тъй като реално пенсионери все още няма и никой не знае какъв ще е крайният резултат.

07 декември 2020 г. 15:28:40 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/28007/